Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Õppetöö korraldus

Õppetöö korraldus

Tallinna Arbu Lasteaia üldeesmärk: lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteaia koostöös.

Õppeaasta

 • Lasteaed töötab  7.00 kuni 19.00.   
 • 10-s rühmades õppe keel on vene keel, 4-s on eesti-vene keel.
 • Õppeaasta algab 1.septembril ning kestab 31.augustini.
 • Sügisel ja kevadel toimub 50%, talvel – 30% ja suvekuudel 70% õppe-kasvatustegevuse valdkondade sisu kordamine, mänguline tegevus ja liikumine õues.

Planeeritud eesmärgistatud õppetegevused toimuvad iga päev kella 9.00-12.30.  Õhtupoolikutel tegeletakse huvihariduse ja individuaalse tööga.
Suvekuudel toimub õpitu kordamine ja põhirõhk on mängulistel õuetegevustel. 

Õpikäsitus:

 • Õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutused käitumises, teadmistes, hoiakutes, oskustes jms. ning nendevahelistes seostes. Laps õpib matkimise, vaatlemise, uurimise, katsetamise, suhtlemise, mängu, harjutamise jms. kaudu.
 • Õppe-ja kasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eripära: võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jne. Õpetajad on laste arengu suunajad ning arengut toetava keskkonna loojad.
 • Laps on õppe-ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ja tunneb rõõmu tegutsemisest. Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima.
 • Õppe- ja kasvatustegevuses luuakse tingimused, et arendada lapse suutlikkust:
 1. kavandada oma tegevust ja teha valikuid
 2. seostada uusi tegevusi varasemate kogemustega
 3. kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes
 4. arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle
 5. hinnata oma tegevuse tulemuslikkust
 6. tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime ebaõnnestumistega.


Rühma  õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine 

Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias toimub rühma päevakava alusel, mis määrab laste eale vastava päevarütmi, une- ja ärkvelolekuaja, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab pedagoog lapse arengutaset, vanust ning lapse huve. Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul üldjuhul põhimõttest: lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale.

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel esitatakse kavandatava perioodi eesmärgid, temaatika, õppesisu ja -tegevused. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab pedagoogil teha vajadusel muudatusi.

Õppetegevused viiakse läbi esteetilises, turvalises ning üksi ja ühistegevusi võimaldavas keskkonnas. Õpitavaga tutvutakse loomulikus keskkonnas ja tegevus on seotud eelkõige kodukoha inimeste, looduse ja asutustega.

Tegevuskoha valikul arvestatakse nii üldisi kui ka valdkondade õppe- kasvatustegevuste eesmärke, eri valdkondade sisude ja tegevuste lõimumist, vajalikke vahendeid ning personali kaasamist.

Õppe- ja kasvatustegevuse sisu on esitatud põhivaldkondadas: 

 • mina ja keskkond
 • keel ja kõne
 • matemaatika
 • kunst
 • muusika
 • liikumine
 • eesti keel kui teine keel
 • ujumine 


Päevakava

7.00-8.30

  Laste kogunemine, mängud, individuaalne töö lastega

8.30-9.00

  Hommikusöök

9.00-12.00

  Planeeritud õppekasvatustegevused, õuesviibimine

12.00-12.30

  Sõimerühma lõunasöök

12.30-13.00

  Aiarühma lõunasöök

12.30-15.00

  Sõimerühma lõunauinak

13.00-15.00

  Aiarühma puhkeaeg

15.30-15.45

  Õhtuoode

15.00-19.00

  Huvitegevused, individuaalne töö lastega, vaba tegevus toas  või õues, mängud, kojuminek.

Päevakava muutub 15 minuti võrra vastavalt vanusele. Iga vanuserühma konkreetne päevakava asub vastavas rühmas.

Vastavalt Sotsiaalministri määrusele 01.10.2010 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ laps peab viibima iga päev sõltuvalt ilmastikutingimustest 1-2 korda õues. Lapse õues viibimise aeg sõltub tuule-külma indeksist. Madalama kui miinus 20 C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.

Lehekülge haldab

 Inna Naiman

 Tallinna Arbu Lasteaia sekretär 

 6 327 829

 a[email protected] 

 

Последнее изменение 15.06.2023