Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Erivajadustega laps

Erivajadustega laps

Erivajadustega lapse arengu toetamine ja korraldusLasteaias töötab logopeed, kes teenindab kõneravi vajavaid lapsi.

• Kõneravi vajavad lapsed selgitab välja logopeed koostöös lasteaiaõpetajate ja lapsevanemaga. 

• Kõneravi tundides, mis toimuvad lastega individuaalselt 1-2 korda nädalas, arendatakse lapse kõne- ja keeleoskust, tähelepanu, mõtlemist ja mälu. Spetsiaalsete metoodikate ja võtetega aitab logopeed kujundada lugemis- ja kirjutamisoskuste eeldused. 

• Lapsevanemal, kelle laps käib kõneravitundides, tuleb hoida kontakti logopeediga, et kursis olla lapse arenguga. Vajadusel annab logopeed näpunäiteid ja õpetab keeleharjutusi, et vanemad saaksid last ka kodus aidata ja logopeedilt saadud harjutusi kinnistada. 

 Erivajadusega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu-ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jm.) või rühma tegevuskavas.

Püüame oma töös erivajadustega lastega lähtuda järgmistest põhimõtetest:

 • Märka last ennem, kui ta muutub erivajadusega lapseks!
 • Aita erivajadusega last!
 • Iga antud annet tuleb arendada!

 Töö erivajadusega laste väljaselgitamiseks

Selgitada välja (eraldi igas rühmas), kes meie lasteaia lastest:

 • logopeedilist teenindamist vajavad lapsed (koostöös logopeediga);
 • hüperaktiivsed lapsed (koostöös lapsevanema ja psühhiaatri või psühholoogiga);
 • õpiraskustega lapsed;
 • tavapärasest andekamad lapsed;
 • allergilised lapsed;
 • terviserikkega lapsed
 • elavad vaesuses, vanemliku korraliku hoolitsuseta või sotsiaalselt raske olukorraga peres.

Selgitada välja, kas keegi meie lasteaia lastest vajaks oma erivajaduse tõttu individuaalset õppekava (IÕK). IÕK loa saamiseks on vaja:

 • lasteaiaõpetaja iseloomustust lapse kohta;
 • lapsevanema nõusolekut;
 • nõustaja või psühhiaatri ettekirjutust.

Erivajadustega lastega töö põhimõtted:

 Pedagoogi positiivne hoiak iga lapse suhtes ehk ka erivajadusega lapse  väärtustamine indiviidina.

 • Õpikeskkonna sobivus.
 • Teabekeskkonna arusaadavus.
 • Õpetuses esitatavate nõuete jõukohasus.
 • Individuaalne õppekava kui selleks osutub vajadus.
 • Vajadusel soovitame pöörduda vastava eriala spetsialisti (psühholoogi, psühhiaatri, logopeedi) poole.
 • Tavapärasest andekamate laste puhul neile lisategevuse leidmine, et arendada nende annet.
 • Vanemate teavitamine sellest, et meie meelest laps ühes või teises valdkonnas (kunst või muusika näiteks) tavapärasest andekam on.

 Töökorraldus erivajadustega laste toetamiseks

 Rühma õpetaja eraldab erivajadustega lapsi vaatlemiseks arengu hindamise ja vanematega vestluse alusel õppeaasta alguses

 • Logopeed eraldab kõnearengu probleemidega lapsed
 • Rühma õpetaja koostab individuaalse arengukava lapsele, kes vajab erilist toetust (lisatunnid, lisatähelepanu vajadus, mängud, individuaalsed vestlused)
 • Logopeed teeb tööd kõne korrektsiooni alal ning tegeleb dokumentatsiooniga.
 • Rühma õpetaja loob  sellise keskkonna, mis vastab erivajadustega lapse võimetele ja motiveerib teda.

Rühma õpetaja kasutab erivajadustega lapsega töötades järgmisi meetodeid ja võtteid:

 • Laste samm-sammuline arendamine, õpetamise jaotamine osadeks ja järjestuseks
 • Sõnalise materjali keerukuse vähendamine jõukohase tasemini
 • Lapse tegevuse reguleerimine ja korraldamine
 • Väliste abivahendite kasutamine (pildid, sümbolid)
 • Lisakohtade organiseerimine individuaalseks tööks, üksinduseks (andekad lapsed, teine keelekultuur, mahajäämus arengus)

 Erivajadustega laste arendamine, infovahetus, lapse arengule hinnangu andmine, arendava tegevuse planeerimine toimub õpetajate ja vanemate koostöö raames.

 Õppeaasta lõpus teeb õpetaja erivajadustega  lapsega individuaalse arengukava täitmise tulemustest järeldused.

 Vajadusel võib pöörata:

Tallinna Õppenõustamiskeskus Martsa 2, 13915 Tallinn  (Lasnamäe filiaal); telefon 640 4938 – direktor; 580 48259 – sekretär

Innove Rajaleidja keskus Tallinnas Aadress: Lõõtsa 4, 11415 Tallinn (II korrus)
Telefon: 735 0700
E-post: [email protected]
www.rajaleidja.eeSobitus- ja erirühmade lisainfo https://www.tallinn.ee/et/haridus/erioppe-voimalused-lasteaias 
 Lehekülge haldab
Inna Naiman
Tallinna Arbu Lasteaia sekretär 
6 327 829   
a[email protected] 

 

Последнее изменение 20.10.2022