Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

"Kiusamisest vabaks" metoodika

"Kiusamisest vabaks" metoodika

Meie lasteaias on kasutusel metoodika „Kiusamisest vabaks!“

Tallinna Lasteaed Delfiin liitus „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga

2012 aastal.

"Kiusamisest vabaks!" on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist

arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on

metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse

üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja

kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani

kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat

kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse kiusamise

ennetamisele 3-10 aastaste aste seas. Eestis veab Taani eeskujul projekti

„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit.

Metoodika tugineb neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Kuna

kiusamise ennetamine on seotud ühiskonnas vastu võetud käitumisnormide ja suhete

kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendataks lastesse võimalikult varakult.

Igapäevases kasvatusprotsessis esineb erinevaid olukordi, mida tuleb tegelike

põhjusteni jõudmiseks lahti mõtestada. Seejuures ongi oluline hea koostöö lasteaia

personali ning lapsevanema vahel, kes toetavad ning aitavad väärtustele tuginedes

lastele selgitada kaaslasi austavaid käitumisviise.

Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa

Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud

taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium

ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus

ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Последнее изменение 23.06.2022