Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Loovusring Harry-Potter (inglise kultuuri alused)

Loovusring Harry-Potter (inglise kultuuri alused)

VANUS: 13.-19. a.

TEGEVUS: 
Õppetegevus toimub põhiliselt inglise keeles ja on mänguline, vaheldusrikas ja köitev. Tundide läbiviimisel arvestatakse seda, milliseid  võimalusi pakub igapäevane ümbrus. Kasutatakse paindlikke, olukorrale vastavaid lahendusi.
Traditsiooniliste õpetamismeetodite kõrval on suur osakaal uudsetel õppeviisidel. Näiteks pikema- ja lühiajaliste projektide koostamine, rollimängud, otsustusmängud, modelleerimine, väitlused, mis lõpevad ühis- ja eriarvamuste määratlemisega, tulevikustsenaariumide koostamine, uurimuslikud õppeviisid.
Ringi „Harry Potter“ õppeprotsess peaks ennekõike stimuleerima lugemissoovi; eneseväljendust toetab teksti keele jälgimine, loetu üle arutledes kujuneb õpilastel analüüsioskus, valmisolek kuulata teiste seisukohti, sõnastada ja esitada oma arvamusi ja seisukohti.
Ringi „Harry Potter“ tundides kujundatakse oskust olukordi loogiliselt analüüsida, jõuda antud faktidest loogiliste arutluste kaudu järeldusteni, eristada olulist ebaolulisest, tõestatut mittetõestatust, oskus järjestada, klassifitseerida, püstitada hüpoteese, neid tõestada või ümber lükata, oskus kasutada analoogiaid. Ringi funktsiooniks on õpilaste mõtlemisvõime arendamine, loova ja arenguvõimelise isiksuse kujundamine.

ÕPETAJA: Tatjana Tomilova
ÕPPEKEEL: inglise keel
ÕPPETASU: 29 eurot kuus (4 tundi nädalas)
KONTAKT: tel. 6522536, [email protected]
ÕPPETUNNID: T, N. 17.30-19.00 I rühm 5.-8 kl..,
                              E., R. 18.30-20.00  II rühm 10.-12 kl..

 

_________________________________________________________________________________

ÕPETAJA: Svetlana Danileiko
ÕPPEKEEL: inglise keel
ÕPPETASU: 27 €
KONTAKT: tel. 6522536
ÕPPETUNNID: E. 16.15-17.45  Kab 1.08
                               L. 10.00-11.30  Kab. 2.06
Vanus : 8-15.a.,  

REGISTREERIMINE. AVALDUSED.

Последнее изменение 27.06.2024