Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Koolikappide rent

Koolikappide rent

Blond Rent OÜ pakub võimalust muuta ranits kergemaks! Alates 2007.a. kevadest rendime erinevates koolides õpilastele hoiukappe. Koolikapi süsteemiga on liitunud enam kui 30 kooli üle kogu Eesti. Meie eesmärgiks on muuta õpilaste elu mugavamaks, pakkudes parimaid kappe soodsaimate rendimaksetega.

Mine aadressile: http://blondrent.ee/

Koolikapi tellimiseks toimi nii:
1. Vali menüü TELLI koolikapp.
2. Vali nimekirjast enda kool, täida andmed, tee linnuke kahte lahtrisse ning vajuta Tellin koolikapi.
3. Seejärel saadame Sinu ja lapsevanema e-mailile arve. Kui arve tasutud, saate võtme kätte 5 päeva jooksul kooli kantseleist.
 A7 Property Development OÜ (A7RENT)

KOOLIKAPI KASUTAMISE KORD
1. ÜLDSÄTTED
1.1 Koolikappi võivad taotleda kõik Tallinna Humanitaargümnaasiumi kooli õpilased.
1.2 Rendilepingu sõlmija (õpilane ja lapsevanem/ eestkostja) vastutab kapi kasutaja (õpilase) koolikapi
kasutamise korra järgimise eest.
1.3. Kapi kasutusõiguse saamisel sõlmitakse leping koolikapi rentimise kohta (Lisa 1).
1.4. Igale õpilasele kinnitatakse rentimisperioodiks oma numbriga kapp.
1.5 Koolikapi kasutamise periood algab alates lepingu sõlmimisest ja lõpeb käesoleva õppeaasta maikuu
viimasel päeval.
1.6 Kapi kasutamise õigus vaadatakse tavaliselt üle iga õppeaasta alguses või vajadusel ka muu ajal
kokkuleppel.
2. KAPI KASUTAMISEGA SEOTUD KULUD
2.1 Kapi kasutamise eest tuleb tasuda rent ühekordselt summas 55 eurot õppeaastas.
2.2 Kapi eest tuleb tasuda A7 Property Development OÜ
arvelduskontole nr EE797700771006402876
2.4 Suveperioodiks kappe rendile ei anta.
3. ÕPILASE KOHUSTUSED
3.1 Õpilane kasutab kappi ainult eesmärgipäraselt.
3.2 Kapi rentnikul on keelatud anda kapi kasutamisõigust üle teistele õpilastele.
3.3 Õpilane vastutab kapi korrasoleku eest. Koolikappi ei tohi lõhkuda. Kapi sisse ja uksele on keelatud
joonistada, sodida, kleepida või kappi muul viisil rikkuda.
3.4 Õpilane kohustub koolikappi kasutama sihtotstarbeliselt ja vajaliku hoolsusega. Samuti kohustub
Õpilane tagama, et koolikapp oleks nii seest kui väljaspoolt puhas.
3.5 Õpilane on kohustatud koolikapi ajutiselt vabastama või ajutiselt selle kasutamise peatama, kui see
tuleneb avalikest huvidest, mis on määratletud seaduses või vältimatust vajadusest kapi säilitamiseks.
4. ASJADE HOIDMINE
4.1. Õpilane võib hoida kapis isiklikke asju kogu rendiperioodi jooksul.
4.2. Kapis on keelatud hoida Kooli kodukorras ja nimetatud keelatud esemeid ja aineid. Samuti on
keelatud hoida seaduses ettenähtud keelatud esemeid ja aineid.
4.3 Isiklikke asju ei tohi hoida mujal kui kapis sees. Koolikapi peale ja kapi alla jäetud esemed segavad
igapäevast kooli koristamist ning kooli koristajal või kooli esindajal või Rendileandja esindjal on õigus
need esemed likvideerida.
5. VÕTME HOIDMINE
5.1. Õpilasele antakse kapi kasutamiseks üks võti.
5.2. Õpilane hoiab võtit enda käes.

5.3. Juhul, kui õpilane kaotab võtme võib Rendileandja esindaja avada luku varuvõtmega. Kaotatud võtme
asendamise kulud katab kapi rentnik summas 50 eurot.
6. KAPI KASUTAMISE KONTROLL
6.1 Rendileandja esindajal ja kooli esindajal on kahtluse tekkimise korral õigus kontrollida kapi seisundit
ja sisu ainult õpilase või õpilase seadusliku esindaja juuresolekul. Rendileandja meeskond ja kooli esindaja
tungival vajadusel avada (näiteks kui tekib kahtlus, et õpilane hoiab kapis keelatud esemeid vms), samuti
avatakse kappe koolivaheajal (suvel) nende puhastamiseks ilma õpilase ja õpilase seadusliku esindaja
juuresolekul.
6.2 Kontrollimise põhjuseks võib olla ka kahtlus, et õpilane hoiab kapis käesoleva dokumendiga või kooli
kodukorra reeglitega keelatud esemeid.

7. KAPI ÜLEANDMINE
7.1 Õpilane annab kapi Rendileandja esindajale üle p 1.5. kokkulepitud ajaks.
7.2 Kapi üleandmise ajaks peavad kõik esemed olema kapist eemaldatud ning kapp peab olema korrektne.
8. Rendileandja kontaktandmed:
A7 Property Development OÜ
E.Vilde tee 73, Tallinn 12912
Reg nr.16265947
Arveldusarve EE797700771006402876
E- mail: [email protected]

Последнее изменение 02.11.2023