Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Robootika

Robootika

Õpieesmärk

 Robootika  eesmärk on toetada õppekavas olevaid valdkondi (üldoskused, emakeel, matemaatika, mina ja keskkond, liikumine, muusika, kunst).

_20180206_102615.jpg

 Kirjeldus

Robootika tegeleb praktiliste igapäevaelus ettetulevate probleemide ja ülesannete lahendamisega robootiliste mudelite loomise kaudu. Loomisprotsessi käigus leitakse seosed teistes ainetundides käsitletud teemadega. Robootika seob omavahel matemaatika,eesti keele, kunstiained, loodusained. Tegemist on teaduslikku mõtteviisi propageeriva ainega, mille mänguline ja lõbus ülesehitus peaks tekitama õpilastes huvi tehnika-, infotehnoloogia ja üldiselt teadusmaailma vastu. Robootika tegeleb loogiliste seoste loomisega, arendab õpilastes neist arusaamis- ning järeldamisoskust. Robootikaga seotud võistlustel osalemine on heaks väljundiks, kus oma oskusi proovile panna, ühtlasi annavad need ettekujutuse valdkonna laiapõhjalisusest.

20180109_114021.jpg

 Maht

Robootikat õpetatakse esialgu kõikidele lasteaia lastele soovi korral huviringis vähemalt 1 tund nädalas. Õpe toimub maksimaalselt 10-liikmelistes rühmades. Vastavalt soovijate hulgale komplekteeritakse rühmad.

 Õppe –ja kasvatustegevuse põhimõtted

 1. Tutvumine LEGO WeDo                                                        

2. Mudelite ehitamine LEGO klotsidest juhendi abil                                                                

3. Meeskonnas töötamise oskus, teistega arvestamine                                                                                                 

4. Tähelepanu, täpsuse, püsivuse, kannatlikkuse jne. arendamine                                              

5. Meil on lõbus

 20180205_091632.jpg

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja lapse arengu eeldatavad tulemused 3-7.aastasel lapsel õppekava  läbimisel:

 

 • Oskab tegutseda  meeskonnas, arvestab kaaslastega
 • Avastab maailma läbi teaduse, tehnoloogia ja  uurimustööde
 • Vaatleb ja avaldab arvamust robootiliste nähtuste kohta;
 • jutustab teistele endast ja oma robotist;
 • oskab suhtlusolukorras küsida abi, anda nõu, kuulata kaaslast;
 • oskab etteantud vahendite abil rääkida erinevaid lugusid, jagab oma kogemusi ja avastusi teistega
 • saab aru ja oskab ise kasutada robootikaga seonduvat sõnavara, põhimõisteid;
 • Loob lihtsaid, elu jäljendavaid LEGO mudeleid, oskab kasutada WeDo programmeerimiskeskkonda, tunneb ja teab, millal kasutada mootori-, heli-, klaviatuuri-, ekraani-, töö kestuse ja ootamise plokki.
 • oskab sihipäraselt vaadelda ja analüüsida looduses esinevaid protsesse ning neid esitada praktiliselt robotit ehitades;
 • arendab peenmotoorika oskusi ja lahendab iseseisvalt lihtsamaid ülesandeid;
 • hoolitseb robotikomplekti komponentide korrektse kasutamise eest;
 • on kannatlik ja järjekindel erinevate lahendusteede katsetamisel;
 • pöörab tähelepanu seadme esteetilisele väljanägemisele;
 • on mänguline ja loov.
 • tunneb ja teab, millal ning kuidas kasutada kallutus-, liikumisandurit
 • oskab kasutada rihm- , hammasratas-, tigu -ja nukkülekannet
 • oskab öelda rataste pöörlemissuunda lähtuvalt rihma paiknemisest, saab aru erinevate suurustega hammasrataste ülekannete kiirustest
 • arendab täpsust, tähelepanu, keskendumisvõimet, püsivust
 • suudab tajuda ning kaasa teha erinevaid muusikalisi rütme
 • oskab mõõta ja hinnata erinevaid teepikkusi
 • oskab hinnata ja tunnetada liikuva objekti kiirust
 • teab elementaarseid viisakusreegleid ja oskab käituda ning hakkama saada erinevatel suurüritustel

Projekti blog:https://arburobootika.blogspot.com.ee/

Последнее изменение 23.06.2022