Skip to content
Tallinn.ee
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Lapse arengu hindamine

Lapse arengu hindamine

LAPSE ARENGU HINDAMISE PÕHIMÕTTED NING KORRALDUS

1. Lapse arengu hindamine on vajalik lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös  lapsevanemaga.

2. Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatustegevusprotsessist.

3. Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused, ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused.

4. Lapse arengut kirjeldades lähtume igast lapsest kui isiksusest, väärtustades tema saavutatut ning tunnustades lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi.

5. Lasteasutuse pedagoogiline nõukogu otsustab, milliseid meetodeid kasutadada lapse arengu hindamisel.

 6. Üks kord õppeaastas viib pedagoog lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mis annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest, selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes.

7. Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse „Isikuandmete kaiste seaduses“ sätestatud tingimustel. 

Lapse arengu analüüsimise ja hindamise meetodid ja korraldus:

ARENGUMAPP:

   • Lapse arengu jälgimiseks koostatakse igale lapsele arengumapp, mille koostamist alustatakse lapse lasteaeda tulekul ja täiendatakse kogu lasteaias käimise perioodil.  Lasteaiast lahkudes saab iga laps oma arengumapi kaasa.
   • Lapsevanemal on alati võimalus tutvuda oma lapse arengumapiga. Põhjalikumalt tutvub lapsevanem lapse arengumapiga arenguvestlusel.
   • Arengumapi materjalidele toetudes on võimalik analüüsida lapse arengut.

Lapse arengumapi kohustuslik sisu:

   • lapse looming oma kunstitöödest (soovitavalt 2-4 pilti õppeaastas);
   • õpetajate poolt täidetud lapse arenguleht;
   • arenguvestluse kokkuvõte;
   • arengumängu tööleht (ed);
   • lapse individuaalne tööleht;
   • eesti keele kui teise keele mänguline test (6-7 aastastele lastele)

Lapse arengumapi soovituslik sisu:

   • fotod lapsest, pere pilt;
   • käe- ja jalajäljendeid;
   • õpetaja tähelepanekuid lapse tegevuste kohta (lemmiktegevused, mis ei meeldi);
   • füüsilisi näitajaid (mõõdud/kaalud);
   • töölehti (töövihik);
   • lapse huvitavaid ütlemisi, arvamusi ja sõnalist loomingut (jutustusi);
   • lapse osavõtt üritustest nii lasteaias kui väljaspool lasteaeda (tunnustus, tänukirjad);

Kooliks ettevalmistamine

  • Koolivalmiduse hindamisel jälgitakse lapse vaimset, sotsiaalset ja kehalist valmisolekut sihipäraseks õpitegevuseks.
  • Koolivalmiduse hindamismeetodiks on Strebeleva test. Koolivalmiduse testi viib läbi logopeed või rühmaõpetaja, soovituslik läbiviimisaeg on veebruar-märts.  Koolivalmiduse kujunemisest ja testi tulemustest antakse igale lapsevanemale tagasiside.

Kõikidele Tallinna Paekaare Lasteaia õppekava läbinud lastele väljastatakse  koolivalmiduskaart.  

Последнее изменение 18.03.2021