Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Koolivalmiduskaart

Koolivalmiduskaart

Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord

§ 6. Koolivalmiduskaardi sisseseadmine ja selle täitmise üldnõuded

(1) Koolivalmiduskaart on dokument, milles kirjeldatakse laste, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks või kelle vanemad taotlevad põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lõike 5 alusel koolikohustuslikust east noorema lapse kooli õppima asumist või kellel on koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel koolikohustus ühe õppeaasta võrra edasi lükatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 9 lõike 3 alusel, arengu tulemusi üldoskustes ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades lähtuvalt koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, tuues välja lapse tugevused ja arendamist vajavad küljed.
[RT I, 20.02.2018, 1 - jõust. 23.02.2018]

  (2) Koolivalmiduskaardi allkirjastavad selle koostamisel osalenud isikud, sh õpetaja, tugispetsialist, vanem (eestkostja) ja lasteasutuse direktor või selleks volitatud isik.
  (3) Koolivalmiduskaardi vormi kehtestab lasteasutuse direktor lasteasutuse õppekavas.
  (4) Koolivalmiduskaardile märgitakse lapse lasteasutuses viibitud ajaperiood.
  (5) Koolivalmiduskaardile kantud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmeid säilitab lasteasutus viis 

Последнее изменение 14.05.2024