Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Kodukord

Kodukord

1. Lasteaia töökorraldus
 • Lasteaed on avatud E – R 7.00-19.00
 • Õppeaasta 01.september-31.august
 • Töö- ja puhkeaja seaduse §25 kohaselt lühendatakse kolme tunni võrra Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, Võidupühale ja Jõululaupäevale vahetult eelnevat tööpäeva
 • Lasteaed teostab laste järelevalvet, võimaldab lapsel kohaneda kollektiiviga, teostab õppetegevust vastavalt õppekavale
 • Õppe- ja kasvatustöö sisu esitatakse seitsmes valdkonnas: keel ja kõne, mina ja keskkond, matemaatika, kunst, muusika- ja tants, liikumine, eesti keel kui teine keel
 • Õppetegevused toimuvad läbi mängu
 • Kontaktid: tel: 6210079, e-mail: [email protected]
2. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine
 • Lapsevanem annab lapse isiklikult õpetajale üle ja õhtul tuleb järele. Kui lapsele tuleb järele keegi teine peale lapsevanema, tuleb sellest informeerida õpetajat
 • Palume lapse tuua lasteaeda terve ja puhtana
 • Palume lapse tuua rühma hiljemalt 08.30, siis on lapsel aega algavasse päeva sisse elada
 • Muudel juhtudel võib tuua last järgmistel kellaaegadel: kl 11.00, kl 13.00, kl 15.00. Lapsele palume järgi tulla hiljemalt 18.45, kuna lasteaia uksed suletakse kell 19.00
 • Kui lapse järgi tuleb võõras isik, kirjutab lapsevanem direktorile avaldus näidates lapse saatja andmeid
 • Kui tulete lapsele järele, ärge lahkuge ilma õpetajaga kontakti võtmata. Varuge aega, et tutvuda infoga rühma elu ja tegevuse kohta stendil
3. Riietus
 • Lapsel peaks olema ilmale sobilik, kergesti selga pandav, lihtsate kinnitustega õueriietus. Hea kui lasteaia õueriietus oleks ainult õues mängimiseks või selline, mille määrdumise korral ei tule probleeme
 • Võimlemistunni ajal on lapsel seljas spordiriided ja võimlemisussid
 • Palume lapsele kaasa panna taskurätikud ja kamm
 • Riided ja jalanõud markeerida lapse nimega
4. Söömine
 • Lasteaias on 3 toidukorda. Päevakava ja menüü on lasteaia stendil ja kodulehel
 • Palume teavitada õpetajat, kui laps on allergiline
 • Palume mitte anda lapsele lasteaeda kaasa maiustusi või toitu, kui see ei ole seotud lasteaia üritusega
5. Mänguasjad
 • Mänguasja kaasavõtmisel lubab laps ka teistel sellega mängida
 • Reede on lasteaias mänguasjade päev, lubame tuua lasteaeda mänguasju
 • Rattaga sõitmisel on vajalik kiiver
 • Õpetajad ei vastuta mänguasjade kadumise või purunemise eest, samuti ööseks lasteaia territooriumile jäetud mänguvahendite (rattad, kelgud jm.) eest
6. Haige laps
 • Haiget last lasteaeda ei tooda, kuna see raskendab lapse tervist ja ohustab teiste laste ja personali tervist
 • Lapse haigestumisest palume teavitada rühma õpetajat
 • Kui lapse tervislik seisund ei võimalda tal õue minna koos teistega, peab ta jääma veel koju, sest õpetaja ei saa jätta lapsi üksi järelevalveta tuppa
 • Palume lapsele lasteaeda ravimeid mitte kaasa anda. Erandiks on kroonilised haigused, millest tuleb informeerida õpetajat ja esitada õpetajale arstitõendit diagnoosiga ja ravimi doseerimisega. Samuti palume kindlasti teavitada lapse erivajadusest (näit. allergia)
 • Lapse haigestumisest lasteaias teavitatakse sellest koheselt lapsevanemat
 • Nakkushaigusega laps ootab lapsevanema tulekut med.kabinetis täiskasvanu järelevalvel (õpetaja või õpetaja abi)
 • Õpetajal on õigus mitte vastu võtta rühma haigeid lapsi, kellel esinevad järgmised haigustunnused; silmapõletik, lööve, tugev vesine nohu, tugev köha, palavik, kõhulahtisus, oksendus, pedikuloos jne.
7. Turvalisuse tagamine
 • Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse arendamise võimalusi
 • Välis- ja sisekeskkonna turvalisuse tagamiseks viiakse lasteaias iga-aastaselt läbi riskide hindamist ning koostatakse tegevuskava keskkonna parandamiseks. Keskkonna ohutuse ja turvalisuse tegevuskava täitmises teostab järelevalvet Terviseamet, tuleohutuse valdkonnas Päästeamet
 • Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on tõkestatud. Lapsi on keelatud jätta järelevalveta
 • Lasteasutuse töökorraldus tagab, et rühma lahtioleku ajal vastab täiskasvanute ja laste suhtarv koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormile
 • Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides
 • Lasteaia territooriumil on tõukerattaga, jalgrattaga, rulluiskudega jms sõitmine keelatud
 • Lasteaia hoones ja territooriumis on keelatud koerte, kasside ja teiste loomade viibimine
 • Peale lapse ära võtmist rühmast või jalutuskäigult lahkuvad vanemad lapsega lasteaia territooriumilt (lasteaia territooriumil jalutamine on keelatud!)
 • Lapsevanem tagab lapse turvalisuse lasteaiaesisel parkimisplatsil
 • Lasteaia ühisüritustel, kuhu on kaasatud ka lapsevanemad, vastutab lapse turvalisuse eest lapsevanem
 • Turvalisuse tagamiseks on väljaspool lasteaia tööaega lasteaia hoones elektrooniline valve
 • Lapse, lapsevanema või lasteasutuse töötaja sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust, pöördutakse lasteaia direktori või õppealajuhataja poole, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi andmine hoolekogule, sotsiaalametnikule, lastekaitse spetsialistile või politseile
 • Täiskasvanud ei lahenda konflikte ega tee märkusi laste kuuldes
 • Lasteasutusse ei lubata tööle asuda töötajal, kui töötaja terviseseisund võib kahjustada lapsi või teiste töötajate tervist
 • Hädaolukorra, häire, tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul teavitatakse lapsevanemaid telefonitsi ja vajadusel lapsed ning töötajad evakueeritakse
 • Lasteaed kogub ja töötleb laste, vanemate ja töötajate isikuandmeid. Isikuandmete töötlemisel lähtutakse Tallinna Pae Lasteaia andmekaitsetingimustest, mis on kättesaadavad lasteaia veebilehel
8. Lapse sünnipäev
 • Lapse sünnipäeval võib tuua maiustusi. On lubatud maiustused kinnistes pakendites säilitamiseaja märgistusega. Samuti võib tuua puu- ja juurvilju (banaan, mandariin, viinamari, õun, pirn)
 • Lapse sünnipäeva puhul võib kutsuda lasteaeda meelelahutusprogramme alates kl 16.00
 • Kui lapse sünnipäeva pidu on korraldatud lasteaia väljaspool, palume mitte panna lastele riidekappi sünnipäeva kutseid juhul, kui peole ei ole kõik rühmalapsed kutsutud
9. Koostöö
 • Lasteaias toimuvatest sündmustest ja igapäevastest tegemistest saavad lapsevanemad teavet stendide, kodulehe ja e-lasteaia keskkonna kaudu
 • Lasteaed peab koostööd lastevanematega väga oluliseks, vanemate mõtted ja ettepanekud lasteaia elu kohta on alati oodatud
 • Probleemide korral palume viivitamatult pöörduda õpetajate, direktori või hoolekogu liikmete poole
10. Lasteaia hoolekogu
 • Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteasutuse personaliga
 • Lasteaia iga rühm valib õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Hoolekogu koosseisu kuulub ka Lasnamäe Linnavalitsuse ja õpetajate esindaja. Hoolekogu koosseis kinnitatakse üheks õppeaastaks
11. Lasteaiatasu
 • Lasteaia kohatasu tasub lapsevanem eelneva kuu eest lasteaia arve alusel hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks lasteaia pangaarvele
 • Esitatud arveid võib tasuda ka Tallinna iseteeninduskeskkonnas aadressil https://iseteenindus.tallinn.ee/kasutaja/sisselogimine
 • Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja juhul, kui arve on tasumata üks kuu

Последнее изменение 01.02.2024