Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Koalitsioonileping

Koalitsioonileping

Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Eesti Reformierakond, Isamaa Erakond ja Erakond Eesti 200 sõlmisid 14. aprillil 2024 koalitsioonileppe Tallinna linna juhtimiseks aastatel 2024–2025.

Meie ühine eesmärk on nüüdisaegne euroopalik pealinn, mis kuulub läänelikku väärtusruumi ning kus iga inimene tunneb end koduselt ja väärtustatuna.

Lähtume linna juhtides kokkuleppest, et kõik praegused Tallinna toetused ja soodustused elanikele jäävad kehtima, linna pakutavate teenuste hinnad ei tõuse ning uusi kohustusi ei kehtestata.

Tallinn väärib tänapäevast ja tulemuslikku juhtimist. Vaatame üle linnajuhtimise senise korralduse, vähendame ülesannete killustatust ja dubleerimist ning tarbetut bürokraatiat. Meie eesmärk on parandada teenuste kvaliteeti ja vähendada linnasüsteemi tegevuskulusid.

Tallinna lähiaastate suurim ülesanne on eestikeelsele haridusele üleminek, millest soovime teha eduloo. Laiendame eestikeelset keeleruumi, seisame vastu Vene Föderatsiooni mõjuväljale ja toetame kindlameelselt Ukrainat.


Linnajuhtimine

 • Viime läbi linnajuhtimise revisjoni, et vähendada tarbetut bürokraatiat, ülesannete killustatust ja ebavajalikke tegevusi ning parandada linna pakutavate teenuste kvaliteeti ja hoida kokku maksumaksja raha.
 • Analüüsime 2025. aasta eelarvet koostades linna olemasolevaid kulusid ja teenuseid, nende dubleerimist ja korraldust, hinnates nende mõju ja eesmärgipärasust.
 • Analüüsime võimalusi linna hallatavate asutuste funktsioonipõhiseks liitmiseks, et parandada juhtimiskvaliteeti ja vähendada igapäevaseid kulusid.
 • Viime ellu linna ettevõtete ja sihtasutuste juhtimise reformi. Töötame välja linna tervikliku omanikupoliitika, mille eesmärk on parandada juhtimist ja järelevalvet.
 • Määrame selged eesmärgid (sh strateegilised, finantsilised ja avalikust huvist lähtuvad), millest Tallinn lähtub äriühingutes osalemise otsustamisel. Võtame suuna äriühingute ühendamisele ja suurendame sõltumatute ekspertide rolli nende juhtimises.
 • Suurendame volikogu rolli linnajuhtimise strateegilisel tasandil.
 • Suurendame linnaosakogude rolli linnajuhtimises, laiendades nende õigusi.
 • Tagame, et linna dokumendid oleksid avalikkusele kättesaadavad ja kergesti jälgitavad. Läbipaistvuse suurendamiseks vähendame neile ametkondlikuks kasutamiseks seatavaid piiranguid.
 • Sulgeme linnameedia (ajalehed Pealinn ja Stolitsa koos nende internetiväljaannetega ning telesaadete toimetuse). Lõpetame linnavalitsuse venekeelsete pressikonverentside korraldamise.
 • Kujundame linnaosalehed ümber linnaelu praktilisteks infokandjateks.
 • Linn ei tõsta ühtegi olemasolevat maksumäära.
 • Maamaksukoormus Tallinnas 2025. aastal ei tõuse. Säilitame kodualuse maamaksu vabastuse praegusel kujul.
 • Kehtestame Tallinnas märtsipommitamise mälestuspäeva.
 • Linn lõpetab lepingud ning ei toeta edaspidi isikuid, organisatsioone ega projekte, mis laiendavad Vene Föderatsiooni mõjuvälja.
 • Linn kui tööandja tagab linnatöötajatele kehtestatud eesti keele nõuete täitmise, rakendades selleks vajalikke meetmeid.
 • Vaatame üle võõrkeeleoskuse kriteeriumid linna värbamisprotsessides.


Eestikeelsele haridusele üleminek

 • Läheme eestikeelsele õppele üle seaduses sätestatud korras ja tähtaegadel. Hariduse kvaliteedi tagamiseks täiendame linna sellekohast tegevuskava.
 • Eestikeelsele õppele ülemineku lõppsiht on eestikeelne haridussüsteem. Ülemineku raames on eesmärk vähendada keelepõhist segregatsiooni.
 • Peredele jääb võimalus valida, kas nad taotlevad lapsele koolikohta eesti õppekeelega koolis või eestikeelsele õppele üleminevas koolis.
 • Tallinn ei taotle edaspidi valitsuselt eestikeelsele õppele ülemineku erandeid.
 • Toetame ülemineku raames eestikeelseid koole muu kodukeelega laste lõimimisel.
 • Toetame eesti keelest erineva kodukeelega laste emakeele ja kultuuri õpet seaduses lubatud mahus.
 • Toetame eestikeelsele õppele üleminevaid koole senisest rohkem nii kesksete kui konkreetsete koolide tugisüsteemide loomisel ja rakendamisel.
 • Tõhustame õpetajate puudujäägi leevendamiseks õpetajate keeleõppe motivatsioonipaketti vajaliku keeletaseme saavutamiseks. Toetame eestikeelsele õppele üleminevate koolide juures keeleõpet lapsevanematele.
 • Võtame suuna sellele, et linna toetatud huvitegevus ja -haridus toetavad eesti keele õpet ja lõimimist.


Haridus

 • Loome haridusvaldkonna arengukava raames lasteaia- ja koolivõrgu investeeringute pikaajalise kava, mis arvestab Tallinna demograafilisi trende.
 • Lasteaia- ja põhikoolivõrgu kavandamisel lähtume koduläheduse põhimõttest.
 • Rajatud riigigümnaasiumitest lähtudes korrastame linna gümnaasiumivõrgu.
 • Kiirendame uute lasteaedade ehitamist ja olemasolevate rekonstrueerimist.
 • Käsitleme erakoole, -lasteaedu ja -lastehoide Tallinna haridussüsteemi osana ning töötame välja läbipaistva mudeli nende tegevuse toetamiseks linnaeelarvest.
 • Seame eesmärgiks õpetajate palgatõusu, suurendades linnapoolset üldhariduse rahastust.
 • Hoiame lasteaedade õpetajate ja õpetajate abide töötasud seotuna õpetajate palga alammääraga.
 • Seame eesmärgiks vähendada lasteaia kohatasu.
 • Seame sihiks, et õpilaste arv klassides ei ületaks seaduses sätestatut piirnormi (20 last lasteaiarühmas ja 24 õpilast põhikooliklassis).
 • Töötame välja ja rakendame koolijuhtide arendusprogrammi ja atesteerimissüsteemi, lähtudes haridusjuhtide kompetentsimudelist.
 • Laiendame koolijuhtide otsustusvabadust koolide igapäevasel juhtimisel.
 • Suurendame koostöös ülikoolide ja erasektoriga haridusinnovatsiooni.
 • Toetame lasteaialaste varajast hindamist tugispetsialistide poolt, et aegsasti märgata abivajadust (nt kõnehäire) ning pakkuda õigel ajal vajalikke tugiteenuseid.
 • Katsetame esimestes Tallinna koolides teise sooja söögi pakkumist pärast koolipäeva lõppu.
 • Toetame koole jalgratturikoolituste pakkumisel.
 • Lõpetame Sihtasutus Tallinna Vene Lütseum tegevuse.


Tervishoid

 • Teeme riigile ettepaneku alustada analüüsi Tallinna tervishoiuasutuste ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla ühendamiseks ning selleks riigi ja Tallinna ühise sihtasutuse moodustamiseks.
 • Seame eesmärgiks konsolideerida Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Lastehaigla, Tallinna Hambakliinik ja Tallinna Kiirabi ühtseks tervishoiuasutuseks.
 • Jätkame Tallinna Haigla projekteerimist, kaasates põhiprojekti ettevalmistusse Eesti Arhitektide Liidu.
 • Otsime võimalust teha esmatasandi tervishoiuteenus kättesaadavaks (sh e- konsultatsioonina) ka õhtuti ja nädalavahetusel.
 • Võtame eesmärgiks integreerida lõimida tervishoiu- ja sotsiaalteenused, laste ja noorte puhul ka haridusvaldkonna teenused.
 • Koostame koostöös ekspertidega Tallinna laste vaimse tervise laiapõhjalise tegevuskava, milles seame sihiks ennetada vaimse tervise probleeme.
 • Pakume vajalikku vaimse tervise abi ja vaimse tervise koolitusi õpilastele ja õpetajatele.
 • Seame sihiks, et Tallinna haridusasutuste toit on tervislik ja täisväärtuslik ning kooskõlas Tervise Arengu Instituudi soovitustega. Võimaldame õpilastele ka taimetoidu valikut.


Sotsiaalkaitse

 • Jätkame Tallinna praeguste toetuste maksmist senises mahus. Säilitame linna sotsiaalvaldkonna tugiteenuste omaosaluse senisel tasemel.
 • Parandame avaliku ruumi ja linna pakutavate teenuste ligipääsetavust.
 • Seame eesmärgiks suurendada sünnitoetust.
 • Seame eesmärgiks avada igas Tallinna linnaosas perepesa, mis pakub kodu lähedal perepõhiseid teenuseid.
 • Kaasame puuetega inimeste esindusorganisatsioone kõigisse erivajadustega inimesi puudutavate otsuste tegemisse.
 • Korrastame pakutavad koduteenused eesmärgiga parandada nende kättesaadavust ja kvaliteeti, et tallinlane saaks võimalikult kaua elada oma kodus. Vajaduse saabudes tagame talle hooldekodukoha pensioni eest.
 • Parandame puuetega inimeste isikupõhiste teenuste kättesaadavust.
 • Toetame eakate ja puuetega inimeste kodude kohandamist. Taotleme Euroopa Liidu raha eakate teenusmaja rajamiseks.
 • Jätkame tasuta menstruatsioonitoodete tagamist linnaasutustes, sh koolides.
 • Töötame koostöös riigiga välja tervikliku uimastikahjude ennetusprogrammi.
 • Suurendame päeva- ja nädalahoiuvõimalusi raske ja sügava puudega inimestele.
 • Pakume seenioritele infotehnoloogiaõpet linna päevakeskustes ja raamatukogudes.
 • Teeme sotsiaalteenuseid pakkudes koostööd erasektoriga.
 • Arendame sotsiaaltransporti, et võimaldada suuremat paindlikkust liikumises ja tegutsemises.
 • Seame sihiks luua Tallinna pensionäridele ja toimetulekuraskustega elanikele suunatud hambaravi- ja proteesihüvitise programm.
 • Seame sihiks, et Tallinnast saab Euroopa kõige laste- ja peresõbralikum linn ning töötame selleks välja linna lastega perede programmi.


Linnaruum ja planeerimine

 • Loome linnaarhitekti ametikoha, kelle ülesanne on korraldada strateegilise ruumiloome ja suure ruumilise väärtusega planeeringute küsimusi.
 • Kiirendame üldplaneeringute koostamise protsessi, et need oleksid kooskõlas linna üldiste arengueesmärkidega.
 • Tagame, et linna rohealade pindala ei vähene.
 • Linna pakutavate teenuste võrgu arendamisel lähtume linnaülesest tervikvaatest ja kavandame need ühistranspordiga hästi ühendatud kohtadesse.
 • Kiirendame detailplaneeringute menetlust ja projekteerimistingimuste väljastamist.
 • Teeme riigiga koostööd Rail Balticu rahvusvahelise reisiterminali rajamisel ja uue transpordisõlme lõimimisel linna ülejäänud taristuga.
 • Tagame jalakäijate ohutuse linnas.
 • Analüüsime jõustunud kiiruspiirangute põhjendatust ja mõju. Täiendavaid lausalisi kiiruspiiranguid me ei toeta.
 • Linnaruumi planeerimisel tuleb tagada liikluse sujuvus. Selle kavandamisel võtame aluseks põhimõtte tagada piisav ja ohutu ruum kõigile liikumisviisidele.
 • Me ei laienda linnas tasulist parkimisala, ei suurenda parkimistasusid ja säilitame elanike soodusparkimise.
 • Otsime uusi lahendusi parkimisprobleemide lahendamiseks kortermajade ja vähese tänavaruumiga piirkondades.
 • Muudame lasteaedade ja koolide ümbruse ohutuks ning peresõbralikuks. Rajame uusi parkimiskohti jalgratastele.
 • Rajame ühistranspordisõlmedesse rattamajad.
 • Liigume edasi Tallinna peatänava projekteerimisega, tagades, et autoliikluse sujuvus ei halvene.
 • Arendame edasi Tallinna Linnahalli ala merevisiooni.
 • Austades hauarahu ning koostöös arhitektide ja represseeritute esindajatega lahendame Maarjamäe memoriaali teematika.
 • Ehitame välja Ukraina väljaku.
 • Nimetame ümber Moskva puiestee.
 • Muudame Tallinnas muinsuskaitse ja miljööalade ametnike töö omanikke toetavaks nii ligipääsetavuse tagamisel, hoonete energiatõhususe suurendamisel kui ka nüüdisaegseks kasutamiseks vajalike kohanduste tegemisel.


Ühistransport

 • Säilitame tallinlastele tasuta ühistranspordi.
 • Töötame välja andmepõhise ja tervikliku liinivõrgu eesmärgiga lühendada ühendusaegu ja suurendada kasutajate arvu. Pöörame rohkem tähelepanu rööbastranspordi arenguperspektiivile ja mugavatele ümberistumisvõimalustele.
 • Koostöös naabervaldade ja riigiga parandame ühendusi pealinna regioonis.
 • Otsime võimalusi koostööks erasektoriga liikuvusvõimaluste mitmekesistamisel.
 • Jätkame ühistranspordiradade rajamist ning „Pargi ja reisi“ lahenduste arendamist.
 • Jätkame Liivalaia ja Pelgulinna trammiteede ehituse ettevalmistusi.
 • Algatame Liivalaia trammi jätku projekteerimise Kristiine keskuseni ning loome Kristiine sõlmjaamale terviklahenduse, mis ühendab rongid, trammid, maakonna- ja linnaliinibussid ning võimaldab tulevikus trammiliine pikendada.
 • Jätkame ööbussidega.
 • Seame sihiks rattaringluse käivitamise.
 • Uuendame trolliveeremit ja -taristut. Soetame 10 uut trammi, mis on vajalikud praeguste ja lähiajal valmivate liinide teenindamiseks.
 • Liigume keskkonnasäästliku ühistranspordi veeremi poole, eelistades energiaallikatena taastuvelektrit ja biogaasi.
 • Lõpetame Tallinna Linnatranspordi veeremi akendel välireklaami eksponeerimise.
 • Pöörame ühistranspordikorralduses, selle taristu ehituses ja veeremi kujundamisel suuremat tähelepanu erivajadustega inimestele.


Kommunaaltaristu ja -teenused

 • Vabastame kinnistuomanikud kohustusest linnale kuuluvaid kõnniteid talvel hooldada ja lumest koristada. Võtame selle kohustuse linna kanda ja rakendame selle võimalikult kiiresti.
 • Viime kogu tänavavalgustuse üle LED-valgustitele.
 • Suurendame avalikus ruumis prügikastide arvu ja rajame esimesed panditaara hoidikud.
 • Tolmu vähendamiseks teostame kevadise suurpuhastuse linnas kiiresti.
 • Kehtestame linna lepingupartneritele reegli, et pühapäeviti mürarikkaid töid ei teostata (v.a. avariitööd). Soovitust vähendada pühapäeviti mürarikkaid tegevusi kommunikeerib linn laiemalt.
 • Lubame linna lepingupartneritel ja allasutustel kasutada ainult elektrilisi lehepuhureid.
 • Võtame vastu ja rakendame müra ja valgusreostuse vähendamise tegevuskavad.
 • Selleks, et vähendada kaugkütte hinda ja saavutada linna kliimaeesmärgid, toetame kaugkütte ja -jahutuse võrgu laiendamist ning korteriühistuid kaugküttevõrguga liitumisel.
 • Koostame tänavate rekonstrueerimise pikaajalise kava, kus on arvestatud ka tehnovõrkude nüüdisajastamise vajadustega.
 • Seame tänavate ehitushangetes tingimuseks ühistranspordi ja jalakäijate minimaalse häiringu ning ristmike väljaehitamise maksimaalse kiiruse.
 • Korrastame Tallinna rannaalad ning liigume edasi Pirita, Stroomi ja Kakumäe rannaala arendamisega.
 • Rajame Kristiine ja Paldiski mnt raudtee alla jalakäijate ja jalgrattatunnelid.
 • Ehitame välja rattateede kesklinna põhivõrgu.


Elamupoliitika

 • Töötame välja linna elamumajanduse poliitika, mille eesmärk on parandada eluaseme kättesaadavus ja suurendada elamupiirkondade mitmekesisust.
 • Ajakohastame korteriühistute toetusmeetmed ja nende tingimused.
 • Võtame linnana aktiivse rolli elamute renoveerimisel ja arendame koostöös ülikoolidega kvartalipõhist renoveerimist.
 • Korraldame visioonivõistluse naabruskonnapõhiseks renoveerimiseks Tallinna tüüpsetele paneel-korterelamutele, et kiirendada ja hõlbustada renoveerimist.
 • Vaatame üle parkimisnormid ning lähtume edaspidi paindlikest nõuetest, mis arvestavad nii elanike kui ka arendaja vajadusi.


Linna kinnisvara

 • Töötame välja linna kinnisvarastrateegia ja -poliitika, milles määratleme linna jaoks vajaliku vara põhimõtted ning vajaliku vara omandamise ja ebavajaliku vara müümise printsiibid.
 • Konsolideerime linna kinnisvarahalduse linnavaraametisse eesmärgiga ühtlustada teenuste kvaliteeti ja hoida kokku kulusid. • Jätkame päikesepaneelide paigaldamist munitsipaalhoonete katusele.
 • Üldjuhul väldime linna ärikinnisvara rentimist otsustuskorras. Korraldatavatel enampakkumistel rakendame rentnike tegevusele sisulisi ootusi.
 • Eemaldame linnale kuuluvalt kinnisvaralt okupatsioonisümbolid. Muinsuskaitseliste objektide puhul leiame lahenduse koostöös Muinsuskaitseametiga.
 • Lõpetame linnale kuuluva kinnisvara rendilepingud Vene Föderatsiooniga.


Linnaloodus ja haljastus

 • Väärtustame ja hoiame linna kaitsealasid ning liigume edasi Astangu-Mäeküla ja Kakumäe kaitsealade moodustamisega.
 • Loome ühtsed linnaülesed põhimõtted kõrghaljastuse hooldusele. Eesmärk on rohkem puid linnaruumis, millega muu hulgas leevendame kuumasaarte probleemi. • Immutame sademevett maksimaalses võimalikus ulatuses asukohas, kasutades selleks looduslikke lahendusi (sh vihmapeenrad, nõvad, tiigid jne).
 • Haljastuse kavandamisel peame oluliseks suurendada elurikkust.
 • Eelistame konteinerhaljastusele püsihaljastust.
 • Jätkame praeguste linna- ja kogukonnaaedade tegevuse ning uute rajamise toetamist, et linnaaiandus oleks kättesaadav kõigile linlastele. Toetame linnamesilaste algatusi.
 • Niitmisel lähtume asukohapõhisest lähenemisest. Niidame intensiivse kasutusega alasid ja jätame niitmata vähese kasutusega alad. Üldiselt tähendab see vähem niitmist.


Jäätmed ja ringmajandus

 • Töötame välja Tallinna ringmajanduse arengukava.
 • Suurendame linna rohe- ja ringhangete osakaalu.
 • Teeme ettevalmistusi pakendijäätmete kohtkogumiseks ja järgime põhimõtet, et liigiti kogutud jäätmete üleandmine oleks alati odavam kui sortimata jäätmete üleandmine.
 • Võtame eesmärgiks lõpetada eelsorteerimata jäätmete põletamine.
 • Jätkame linna jäätmejaamade ümberkujundamist ringmajanduskeskusteks. Rajame uued ringmajanduskeskused Lillekülasse ja Lasnamäele ning kavandame järgmist Haaberstisse. Tagame, et hinnad neis keskustes ei tõuse.
 • Jätkame suurjäätmete kogumispäevade ning ohtlike jäätmete ja kasutuskõlblike esemete kogumisringide korraldamist.
 • Panustame senisest rohkem harivatesse teavituskampaaniatesse, et vähendada jäätmeteket ning juurutada prügi sorteerimist, ringmajandust ja paranduskultuuri.


Ettevõtlus

 • Linn sekkub võimalikult vähe ettevõtluskeskkonda ning lihtsustab ja nõustab ametlike toimingute menetlust.
 • Linn teeb riigiga koostööd selle nimel, et linnas oleks võimalik kaubanduses ja teeninduses saada eestikeelset teenindust.
 • Loome suure mõjuga investeeringutele ja ettevõtlusprojektidele „ühe akna“ teenuse.
 • Tegutseme üheskoos ettevõtlusorganisatsioonide ja riigiasutustega, et tuua Tallinna rahvusvahelisi ettevõtteid ja tarku investeeringuid.
 • Süvendame koostööd erinevate osapooltega, et lihtsustada rahvusvaheliste konverentsiürituste ja tippspetsialistide toomist Tallinna.
 • Arendame merega seotud ettevõtlust ja mereturismi. Arendame linna väikelaevadele atraktiivse ja kergelt ligipääsetavana.
 • Eesmärgiga, et Tallinna vanalinn oleks atraktiivne ettevõtlus-, töö- ja elukeskkond, töötame selle nimel, et sinna oleks põhjust tulla nii linna külalistel kui ka tallinlastel ning et seal oleks hea ka elada.
 • Töötame selle nimel, et Tallinn oleks atraktiivne turismisihtkoht ja keskmine siinviibimise aeg kasvaks. Teeme turismiturundust andmepõhiselt, sihistatult ja koostöös erasektoriga.
 • Töötame edasi Tallinna-Helsingi kaksiklinna ja tunneli kontseptsiooniga.
 • Kasvatame linnasüsteemi innovatsioonivõimekust ning loome eeldused uue tehnoloogia ning uute materjalide ja lähenemiste katsetamiseks ja rakendamiseks reaalses linnakeskkonnas. Arendame edasi Test in Tallinn võimalusi koostöös ülikoolide ning teadus- ja arendusasutustega. Algatame avalike teenuste arendamiseks innovatsiooniväljakutseid.
 • Soosime ettevõtlusega alustamist nõustamis-, koolitus- ja mentorprogrammide toel.
 • Toetame arenevaid tehnoloogiaettevõtteid strateegilise partnerluse kaudu Tehnopoli teadus- ja ärilinnakuga.
 • Soodustame ja edendame ringmajanduslike ärimudelite teket.


Kultuur

 • Kultuuri- ja spordivaldkonna arendamisel lähtume eesmärgist, et linna tegevused suurendaksid kultuurielu ja sportimisvõimaluste ligipääsetavust ja kättesaadavust nii publiku kui ka tegijate seisukohast.
 • Avame Tallinna Linnateatri uue kompleksi publikule 2025. aastal.
 • Jätkame Tallinna filmilinnaku rajamiseks koostööd Eesti Kultuurkapitali ja filmilinnaku eestvedajatega ning seame eesmärgiks alustada lähiajal ehitustöid.
 • Loome tänapäevased hoiutingimused Tallinna muuseumite kogudele, et huvilised saaksid neile parema ligipääsu. Teeme ettevalmistused väärtuslikemate museaalide vajaduse korral evakueerimiseks.
 • Loome linna uute investeeringute elluviimisel riigi eeskujul protsendikunsti programmi, et mitmekesistada linnaruumi ja toetada kunstivaldkonna. Katsetame seda esimeste objektide puhul 2024. aastal.
 • Kujundame Tallinna raamatukogud ümber kaasaegseteks kogukonnakeskusteks Korrastame raamatukogude võrgu ja koostame investeeringukava 2035. aastani.
 • Loome tervikliku ööelustrateegia, mis käsitleb öise linnaelu erinevaid valdkondi ning ettevõtjate ja elanike huve.
 • Koondame linna esindussündmuste (merepäevad, vanalinna päevad, aastavahetus, Tallinna päev, Kadrioru valgusfestival, jõuluturg jt) korralduse ühte linnaüksusesse.
 • Kujundame ümber (sh nimetame ümber) Tallinna Linnamuuseumi Vene muuseumi filiaali ning Vene Kultuurikeskuse nii, et nad esindavad erinevaid Tallinna vähemusrahvusi.
 • Jätkame linna muuseumite püsiekspositsioonide uuendamist kavandatud tempos. Jätkame Tallinna muuseumipühapäevade korraldamist ja otsime võimalusi nende laiendamiseks.
 • Soodustame eraraha kaasamist Tallinna kultuuri- ja spordiellu.
 • Toetame linnaeelarvest suure mõju ja hea mainega suursündmusi ning Tallinna loomemajanduse arengut ja rahvusvahelistumist.
 • Teeme Estonia teatri juurdeehituse küsimuste lahendamisel igakülgset koostööd Estonia teatri ja riigiga.


Sport

 • Võtame 2025. aasta spordipealinna tiitliaasta fookusse tallinlaste igapäevaste sportimisvõimaluste parandamise ja tervislikud eluviisid. Laiendame igas linnaosas avalikke sportimisvõimalusi.
 • Avame Tallinna koolide sporditaristu koolivälistel aegadel kõigile linlastele.
 • Korrastame Tallinna terviserajad ja rannaalad, et parandada tervisespordiga tegelemise võimalusi.
 • Arvestame uute avalike spordialade ja mänguväljakute rajamisel ning olemasolevate rekonstrueerimisel alati ligipääsetavusega ning erivajadustega inimestega.
 • Koostame spordivaldkonna investeeringukava aastani 2035. Teeme selle elluviimiseks tihedat koostööd erasektoriga.
 • Vaatame üle Tallinna spordivaldkonna otsetoetuste ja avatud taotlusvoorude eesmärgid ning muudame süsteemi selgemaks ja läbipaistvamaks.
 • Seame eesmärgiks suurendada laste ja noorte sporditegevuse toetust ehk pearaha.
 • Tunnustame ja toetame rahvusvahelistel tiitlivõistlustel medalikohale jõudnud tallinlastest sportlasi ning nende treenereid.


Kriisivalmidus ja elanikkonnakaitse

 • Loome koostöös riigiga Tallinna elanikkonnakaitse tervikliku plaani ja elanike varjestamise kava.
 • Arendame koostöös vastavate ametkondade, Kaitseväe ja Kaitseliiduga linna riigikaitseliste ülesannete täitmise võimekust.
 • Parandame koostöös elutähtsate teenuste osutajatega nende teenuste toimepidevust.
 • Suurendame linnaasutuste valmisolekut tulla toime pikaajaliste elektrikatkestuste, suurõnnetuste ja muude kriisidega.
 • Käivitame elanikkonnakaitse ja kriisivalmiduse töörühmad kõigis linnaosades, et suurendada kohalike kogukondade valmisolekut kriisidega toime tulla. Algatame esmaabikoolituste pakkumise tallinlastele.
 • Vaatame koostöös korteriühistutega üle linna toetused ühistutele ja seame üheks prioriteediks valmisoleku kriisideks.
 • Rakendame Tallinna korrakaitseüksuse ka kriisivalmiduse ja elanikkonnakaitse ülesannete täitmiseks.
Koalitsioonilepingu osapooled on kokku leppinud, et selle viib ellu ühiselt moodustatud linnavalitsus, kuhu kuuluvad linnapea ja kaheksa abilinnapead ning mis langetab otsused konsensuslikult.

Kokkuleppe alusel valitakse linnapeaks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kandidaat, volikogu esimeheks Eesti Reformierakonna kandidaat ja volikogu aseesimeheks Erakonna Isamaa kandidaat.

Linnavalitsuses esindavad linnapeale lisaks kõiki lepingu osapooli kaks abilinnapead. Koalitsioonilepingu osapooled on leppinud kokku järgmises vastutusvaldkondade jaotuses:
 • Sotsiaaldemokraatlik Erakond: linnaplaneerimine, kultuur ja sport, munitsipaalpolitsei.
 • Eesti Reformierakond: keskkond ja kommunaal, linnavara.
 • Isamaa Erakond: sotsiaal ja tervishoid, transport.
 • Erakond Eesti 200: haridus, ettevõtlus.
 
Nõmme ja Lasnamäe linnaosa vanema esitab Sotsiaaldemokraatlik Erakond.
Kesklinna ja Pirita linnaosa vanema esitab Eesti Reformierakond.
Mustamäe ja Haabersti linnaosa vanema esitab Erakond Isamaa.
Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa vanema esitab Erakond Eesti 200.

Eesti Reformierakond, Isamaa Erakond ja Erakond Eesti 200 peavad oluliseks leida ja viia ellu Riigikogus õiguslik lahendus agressorriikide kodanike valimisõiguse tühistamiseks kohalikel valimistel. Sotsiaaldemokraatlik Erakond seda ei toeta, ent peab võimalikuks, et selles küsimuses leitakse ülejäänud Riigikogu fraktsioonide vahel lahendus.

Koalitsioonileping PDF formaadis

 

Последнее изменение 16.05.2024