Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Õppetöö korraldus

Õppetöö korraldus

Lasteaia päevakava on paindlik, mille käigus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevus ja mäng ning pedagoogi poolt planeeritud õppe- ja kasvatustegevused. Päevakavas on kindlad vaid söögiajad ning muusika- ja liikumistegevuste ajad. Ülejäänud aeg laps mängib ja tegutseb - nii toas kui õues. Õues viibivad lapsed kõigil aastaaegadel ja erineva ilmaga.

Õppimist käsitame elukestva protsessina, mille tulemusel toimuvad muutused lapse käitumises, teadmistes, hoiakutes, oskustes ja nendevahelistes seostes. Laps õpib matkimise, vaatlemise, uurimise, katsetamise, suhtlemise, mängu ja harjutamise kaudu. Õpetaja ülesandeks on lapsele antud tegevusteks võimaluste loomine.

Igal õppeaastal on lasteaias üks põhieesmärk, mille täitmiseks kavandavad kõik rühmad oma tegevuskava vastavalt konkreetse rühma laste vanusele. Teemade kavandamisel arvestatakse laste huve.

Laste eripära arvestame mängu- ja tegutsemiskeskkonna loomisel, luues võimalused nii üksi- kui ka grupitegevusteks. Lapsel on võimalus valida vahendeid vastavalt tema huvile ja arengutasemele. Teisest keelekeskkonnast pärit lastele õpetame eesti keelt igapäevase suhtlemise kaudu, vajadusel teeme koostööd perega täiendava sõnavara õpetamiseks.

Lasteaias suhtume austavalt teisest kultuurikeskkonnast pärit laste kommetesse ja traditsioonidesse ning tutvustame neid kõigile lastele.

 

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine

Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31.augustini.

Õppe- ja kasvatustegevuse korralduse üldiseks aluseks on rühma õppeaasta tööplaan ja lasteaia õppekava. Õppe-ja kasvatustegevused kavandatakse ette 1 nädal iga rühma nädalakavas ELIIS.ee-keskkonnas, arvestades laste vanust, arengutaset ja huve. Nädalakavas kavandatakse teema, eesmärgid, õppesisu ja tegevused nende täitmiseks. Nädala tegevuskava on lapsevanemale kättesaadav alates esmaspäeva hommikust.

Õppeaastas on 3 mängunädalat, mille aeg on sama sügis-, jõulu- ja kevadkoolivaheajaga. Sel perioodil ei toimu kavandatud õppe- ja kasvatustegevusi 3-6 a laste rühmades, v.a. muusika- ja liikumistegevused.

Suveperioodil  kui erinevate rühmade lapsed on koos, toimub õppe-ja kasvatustegevuste kavandamine iga päeva hommikul, arvestusega 1 tegevus päevas, võimalusel õuetegevusena.

1-3 a laste rühmades kestab suvine tegevuskava kuni 1.maist kuni 31. septembrini. September on uute laste kohanemisperiood ja tegevusi viiakse läbi vastavalt antud rühma laste kohanemisele.

 

Erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted

  • Töö erivajadusega laste toimub lähtuvalt lapse arengulisest vanusest, diagnoosist ja vastavalt Tallinna Nurmenuku Lasteaia õppekavale.
  • Töö lapsega toimub individuaalse arenduskava alusel.
  • Töö toimub nii individuaalselt kui ka alagrupi tegevustes lähtuvalt logopeedi hinnangust.
  • Õppe- ja kasvatustöö toimub meeskonnatööna (logopeed, rühma õpetajad, õpetaja abi, võimlemisõpetaja, muusikaõpetaja ja lapsevanamad). Vajadusel konsulteeritakse eriarstide ja spetsialistidega.
  • Kogu õppeaasta vältel toimub lapsevanemate nõustamine ja pidev metoodiliste materjalide andmine koju koduseks arendustööks (mängud, vihikud, metoodiline õppekirjandus).

 

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Tiina-Marju Jaksen, õppealajuhataja

Tel 6573937; e-post: [email protected]

 

Последнее изменение 21.02.2024