Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Lasteaia Sipsik hoolekogu

Lasteaia Sipsik hoolekogu

Tallinna Lasteaia Sipsik hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja.

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
 
 Koolieelse lasteasutuse seadus § 24 Hoolekogu

Hoolekogu:

- kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
- annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
- teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
- osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
- otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
- otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogu töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

2023/2024 õppeaastal on Tallinn lasteaia Sipsik hoolekogu koosseis järgmine:

  1. MIKO TAMMIK -  Naerusipsikute rühma lapsevanemate esindaja, hoolekogu esimees; [email protected]
  2. SIRET SAARMETS-  Tähesipsikute rühma lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
  3. HELENA RAHI - Päikesesipsikute rühma lastevanemate esindaja
  4. MAIKEN GRACE- Südamesipsikute rühma lastevanemate esindaja
  5.  PIRET PERT-  Mängusipsikute rühma lastevanemate esindaja
  6. KETLYN TOOMSALU - Rõõmusipsikute rühma esindaja
  7. KRISTEL TINA - Tallinna Kesklinna Valitsuse esindaja
  8. ANNE PALS - õpetajate esindaja                                 

 

Lehekülge haldab:

Carmen Soo, direktor
Tel 648 1752, e-post: [email protected]

 

 

Последнее изменение 21.02.2024