Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Virmalise Lasteaia õppetöö korraldus

Virmalise Lasteaia õppetöö korraldus

Lasteaia õppeaasta
 • Lasteaia õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini.
 • Aktiivne õppeperiood kestab 1. septembrist kuni 31. maini. Suvekuudel (juuni, juuli, august) toimub õpitu kordamine ja kinnistamine ning põhirõhk on mängulisel õuetegevusel.
Rühma tegevus- ja päevakava koostamine
 • Rühma tegevuskava koordineerib õppe- ja kasvatustegevust rühmas. Tegevuskava koostamise aluseks on lasteaia õppekava. Tegevuskava koostamisel arvestatakse laste ealist, soolist ja kultuurilist eripära ning huvisid. 
 • Päevakava määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogide kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.
 • Rühmade tegevus- ja päevakavasid korrigeeritakse vastavalt laste vanusele iga õppeaasta alguses, lähtudes riiklikust õppekavast ja lasteaia tegevus- ja päevakavast.
 • Rühmade päevakavad ja tegevuste plaanid kinnitab direktor septembris käskkirjaga.
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine
 • Õppe- ja kasvatustegevused tuginevad rühma tegevus- ja päevakavale.
 • Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel kasutatakse kuuplaani, milles sisalduvad kavandatud perioodi eesmärgid, temaatika, õpisisu ja –tegevused.
 • Kavandatud tegevused on omavahel lõimitud, mis võimaldab õpitut ühendada tervikuks ja luua seoseid.
 • Kavandatavad tegevused sisaldavad töökavasid laste üld-, sotsiaalsete  ja  enesekohaste oskuste kujundamiseks, mänguoskuse, mälu, tajude ja õpioskuste arendamiseks.
LÕIMITUD ÕPPETEGEVUSTES KÄSITLETAVAD VALDKONNAD
KEEL JA KÕNE (vaatlemine/uurimine; kuulamine/kõnelemine; lugemine/kirjutamine)
KUNST (joonistamine; maalimine; voolimine; meisterdamine)
MUUSIKA (laulmine; muusika kuulamine; muusikaline liikumine; pillimäng)
MATEMAATIKA (vaatlemine/uurimine; võrdlemine/arvutamine; konstrueerimine; programmeerimise eeltöö) 
LIIKUMINE (võimlemine; liikumismängud; sportlikud mängud)
 • Nädala õppetegevuste plaanid on lapsevanemale nähtavad  e-lasteaia Eliis keskkonnas
 • Õppe- ja kasvatustegevused seostatakse kodukoha, inimeste, looduse, tervise valdkondadega lähtudes lapse arengu lähimast tsoonist. Võimaluse korral tutvutakse õpitavaga loomulikus keskkonnas.
 • Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused toimuvad enamjaolt hommikupoolikul, pealelõunasel ajal arendatakse laste mänguoskusi ja tehakse lastega vajadusel individuaalset tööd õpitava püsivamaks omandamiseks..
 • Rühma tegevuste kavandamine on paindlik, võimaldades pedagoogil vajadusel teha muudatusi kuu algul koostatud tegevuskavadesse. Tegevusi kavandatakse nii, et lapsel oleks võimalus teha valikuid ja tegutseda iseseisvalt. See õpetab last oma tegevust korrigeerima ja tegevuse tulemuste eest vastutama.

Последнее изменение 21.02.2024