Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Lasteaed Delfiin kohatasu ja toiduraha

Lasteaed Delfiin kohatasu ja toiduraha

Lasteaiaga kaasnevad kulutused

Toidutasu

• Toidu päevaraha on 4.27 eurot aiarühmas ja 3.05 eurot eurot sõimerühmas alates 01.01.2024.a. Alus: Hoolekogu otsus 1-3/1, 16.01.2024.a.

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS 

 Tallinn          21.12.2022 nr 42

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord” § 3 lg 2 alusel.

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2.75 eurot (koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,05 eurot (koos käibemaksuga) päevas.

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023.

Kohatasu

Seoses riikliku töötasu alammäära tõusuga 820 eurole alates 1. jaanuarist 2024 muutub ka koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetav osa määra suurus. Töötasu alammäära tõus on kinnitatud 8. detsembri 2023 Vabariigi Valitsuse määrusega nr 113 „Töötasu alammäära kehtestamine“. Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määrusega nr 35 „Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine (lasteaia kohatasu vanema osa)“ on muudetud Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt osa määra määrust ning täiendavalt on sisse toodud toetus Tallinna linna elanikele:

Alates 1. jaanuarist 2024 on § 21 ja § 4 lõikes 2 nimetatud vanema osa toetuse taotlemise ja saamise õigus vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.
Antud muudatus puudutab:

  1. toetust linnaelanikule, mis on järgmisel aastal 28.79€ ja ujulaga lasteaias 31.62€ - vähemalt üks vanem ja laps peavad olema katkematult linna elanikud;
  2. vanema osast vabastamist – sissetulekust sõltuv, pere teine või enam laps ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest – taotleja ja laps peavad olema katkematult linna elanikud

Kui laps ja lapsevanem ei ole 31. detsembri seisuga Tallinna elanik, ei ole lapsevanemal terve järgnev aasta võimalik soodustust taotleda.
 

Tallinna Haridusameti juhataja 27. detsembri 2023 käskkiri nr HA-4/118  Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 lg 3 ning kooskõlas
Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2023 määrusega nr 113 „Töötasu alammäära kehtestamine“

Последнее изменение 21.02.2024