Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Tihase lasteaia õppekava

Tihase lasteaia õppekava

Laste õpetamine ja arendamine toimub lasteaia ÕPPEKAVA alusel, lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevate teemade kaudu. 

Õppekava on dokument, mille alusel toimub laste õppe- ja kasvatustegevus, mis on koostatud lapsest lähtuvalt ja suunatud lapse arenemisele ja kasvamisele kui põhiprotsessile lasteaias. Õppekava alusel omandavad lapsed alushariduse- teadmised, oskused, vilumused ja käitumisnormid, mis loovad eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. 

Lasteaias toimub õppimine mänguliste tegevuste kaudu eesmärgistatud tegevuskavadest lähtuvalt. 

Lasteaia õppekava on aluseks õpetajatele rühma aasta tegevuskava koostamisel, õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel, laste arengu jälgimisel ja hindamisel ning lapsevanemate nõustamisel õppe- ja kasvatustegevuse küsimustes.

Õppekava koostamisel ja õppe-kasvatusprotsessi kavandamisel on arvestatud järgmisi põhimõtteid:

  • kodu ja lasteasutuse koostöö;

  • lapse individuaalset arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;

  • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;

  • lapse loovuse toetamine;

  • mängu kaudu õppimine;

  • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;

  • üldõpetusliku tööviisi rakendamine;

  • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

Последнее изменение 21.02.2024