Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Erivajadusega laps lasteaias

Erivajadusega laps lasteaias

Lasteaias käivad erivajadusega lapsed, kes suudavad tegutseda rühmaliikmena ja käituvad üldkehtivate normide järgi, osaledes igapäevategevustes oma võimete kohaselt. Õppekava on ühine kõigile lastele, kuid samas peab see arvestama iga lapse individuaalsust. Erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jm) või rühma tegevuskavas. Õpetaja selgitab välja oma rühmas erivajadustega laste olemasolu laste arengut ja käitumist jälgides.

Individuaaltöö plaan

Õpetaja koostab vajadusel erivajadusega lapsele individuaaltöö plaani koostöös erispetsialistidega, et aidata teda järgi mahajäämuse osas või annab täiendavaid teadmisi ja ülesandeid andekatele lastele, mis on heakskiidetud pedagoogilises nõukogus.

Kehaline häire

Kui arst on lapsele kehalise häire puhul teinud ettekirjutuse, siis tegeleb temaga individuaalselt liikumisõpetaja korrigeerivate harjutuste sooritamiseks.

Kõnehäire

Kui lapsel on kõnehäireid, hindab lapse kõne arengut logopeed. 

Mahajäämused mõne õppeaine omandamisel

Kui lapsel esineb mahajäämusi mõne ainevaldkonna omandamisel, tegeleb temaga rühma õpetaja süvendatult vastavalt sellele lapsele koostatud individuaalõppe plaanile.

Andekus

Kui laps on musikaalne, teeb temaga süvendatud individuaalset tööd muusikaõpetaja.
Kui laps on andekas mõnes teises valdkonnas, siis tegeleb temaga rühma õpetaja vastavalt sellele lapsele koostatud individuaalõppe plaanile.

Tervisehäire

Kui arst on lapsele astma puhul teinud ettekirjutuse, siis tegeleb temaga rühma õpetaja või vajadusel liikumisõpetaja vastavalt sellele lapsele koostatud individuaalõppe plaanile.
Kui arst on lapsele allergia või suhkruhaiguse puhul teinud ettekirjutuse, siis koostatakse võimalusel koostöös lapsevanemaga lapsele individuaalne toidumenüü.
Erivajadustega lapse toetamisel osalevad rühma-, muusika- ja liikumisõpetaja, lapsevanemad ning õpetaja abid,  toimimise eest vastutab lasteaia direktor.

Последнее изменение 21.02.2024