Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Организация учебного процесса

Организация учебного процесса

Õppeaasta algab Tallinna Pae Lasteaias 01. septembril ja lõpeb 31. augustil. Aktiivne õppeperiood sõimerühma lastele jääb vahemikku 01. oktoober kuni 15. mai, 4-6 aastastele lastele 15. september kuni 15. mai. Lasteaia lahtioleku aeg on 07.00-19.00. Ajavahemiku 01. september - 01. oktoober sõime- ja kolmeaastaste laste rühma ning kõigi teiste esmakordselt lasteaeda tulevate laste seisukohalt ning 01. september - 15- september 4-7 aastaste laste seisukohalt käsitleme kui sisseelamis- ja laste arengu uurimise perioodi, mil tegevus käib nädalaplaani alusel ja põhirõhk on suunatud mängule ning selle kaudu laste tundmaõppimisele.
15. maist kuni 31. augustini on tegevuste planeerijaks laps. Sama kehtib ka jõulude ja aastavahetuse ajal. Sel perioodil on õpetaja vaatleja ja uurija, kes sekkub laste tegevustesse vaid vajadusel või lapse palvel. Sellel ajavahemikul üldisteks tegevusteks on mäng ja viibimine värskes õhus.
Õppe- ja kasvatustegevus rühmades teostatakse aasta tegevusplaani, kuukava, nädalaplaani alusel, mille kavandavad rühma õpetajad, võttes arvesse lastevanemate soovitused ja nõuanded ning nädalaplaani alusel, mille kavandamisel arvestatakse laste eripära: võimed, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu ja terviseseisundit.
Õppe- ja kasvatustegevise seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika.
Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus võimaldab õpetajal tegutseda lapsega individuaalselt, rühmatöö põhimõttel ja/või kogu rühmaga koos ning lõimida tegevusi omavahel.
 
Muusikategevused toimuvad iga rühmaga 2 korda nädalas. Liikumistegevused kuni 3.-aastaste lastega korraldab rühma õpetaja. Logopeed korraldab igas rühmas töö logopeedilist abi vajavate lastega vastavalt kinnitatud korrale.
Eesti keele teise keelena õpe toimub eraldi tegevuse kaudu ning vajadusel teiste tegevustega lõimides vähemalt 3 korda nädalas. Eesti keele kui teise keele õpe on rakendatud lastele alates 3.eluaastast.
 

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkondadeks on:

  • mina ja keskkond: sotsiaalne keskkond, looduskeskkond, tehiskeskkond
  • keel ja kõne: keelekasutus: hääldamine, sõnavara, grammatika, suhtlemine, jutustamine ja kuulamine, lugemine ja kirjutamine, lastekirjandus
  • eesti keel kui teine keel: kuulamine, kõnelemine, Eesti kultuuri tutvustamine
  • matemaatika: hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine, suurused ja mõõtmine, geomeetrilised kujundid
  • kunst: kujutamine ja väljendamine: mõtete, tunnete edasiandmine nähtaval kujul, kujundamine: objektile esteetilise lisaväärtuse andmine, tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, maalimine, meisterdamine kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostest, kunstist
  • muusika: laulmine, muusika kuulamine, muusikalis-rütmiline liikumine, pillimäng
  • liikumine: kehalise kasvatuse alased teadmised: ohutus, enesekontroll ja hügieen, põhiliikumised, liikumismängud, erinevad spordialad, tants ja rütmika
 

Последнее изменение 01.02.2024