Skip to content
Tallinn.ee
Доступная среда
 °C

История детского сада

Tallinna Suur – Pae Lasteaed avati 1982. aasta märtsikuus. Lasteaia hoone on ehitatud 12-rühmalisena Tallinna uues elamurajoonis Lasnamäel. Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus vene keeles. 1982-1999 aastatel kandis lasteaed nime „Lastepäevakodu nr 157“.

Aastatel 1997-2013 lasteaed töötab Tallinna Haridusameti hallatava 6-rühmalise munitsipaalasutusena ja pool majast on pikka aega renditud Eesti-Ameerika Ärikolledžile. Tallinna Suur-Pae Lasteaed on tervislikke eluviise väärtustav, turvalist kasvu- ja töökeskkonda pakkuv laste- ja vanematesõbralik heade traditsioonide ja rikkaliku spordiajalooga koolieelne lasteasutus. Lasteaias on hea maine, väljakujunenud traditsioonid, hea mikrokliima.  

Alates 1999. aastast toimub lasteaias eesti keele õpetamine lastele alates 3. eluaastast eraldi keeletegevuste kaudu (eesti keel kui teine keel).

Alates 1999. aastast asteaias on loodud tugisüsteem hariduslike erivajadustega (HEV) laste märkamiseks. On olemas logopeedi, tervishoiutöötaja, muusika- ja liikumisõpetaja ametikohad.

2006-2009 a - osaleti lastele suunatud Tallinna Linnamuuseumi õppeprogrammides ja Kadrioru Kunstimuuseumi projektis "Muuseum ja lapsed".

2006-2009 a  tunnustati laste osalemist projektis „Euroopa koolis”.

Alates 2007. aastast alustatakse eesti keele õpet teiste tegevustega lõimides - mänguvormis muusika ja liikumistegevuste kaudu. Lasteaed teeb süvendatud tööd laste ja personali integreerimisel Eesti ühiskonda läbi lõimumisprojektide koostöös sõpruslasteaedadega. Andekate laste toetamiseks on lasteaias peotantsu, spordi ja inglise keele ringid.

2007. aastal on uuendatud välisvalgustus ja osaliselt uuendatud elektrisüsteem lasteaias.

17.08.2007.a haridusministri käskkirja nr 806 alusel on välja antud lasteasutusele koolitusluba nr 4749HTM õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks lasteaias. Õppetöö toimub läbi integreeritud tegevuste mängulisel alusel Tallinna Suur-Pae Lasteaia õppekava alusel. Suurt tähelepanu pööratakse väärtuskasvatusele ning tervislike eluviiside harjumuse kujundamisele.

1998 Tulemusrikkast spordi-tervislikust tööst lasteaias räägivad laste võistkondade arvukad võidud ja auhinnad, mis on saadud Lasnamäe Päevade spordivõistlustel 1998-2017 a., Esikohti on saavutatud Lasnamäe laste spordivõistlustel (näiteks, 2007 – 1. üldkoht), 2008.a. saavutati häid tulemusi üleriigilisel spordivõistlusel. Lasteaia auhindade vitriin on kõnekas, sinna on kogunenud 24 karikat.

2007.a. on välja töötatud lapse arengu jälgimise ja hindamise ning arenguvestluste süsteem.

2007-2009 Edukas osalemine tervist edendavates ning keskkonnasõbralikes projektides – on saadud tunnustused “Parima toitlustamisega lasteaed 2009”, "Õues õppimine 2007,2008", "Turvaline lasteaed 2007,2008,2009", "Prügihunt 2007, 2008, 2009", „Nublu aitab 2008-2009”.

2008-2009 Tallinna Suur-Pae Lasteaed on tunnistatud tublimaks osalejaks projektis “Turvaline Lasteaed”. Lastevanemate hinnangul olid kõige kasulikumad lastevanemate koosolekud  „Andekad lapsevanemad, õnnelikud lapsed” koostöös „Turvaline Lasteaed” projekti meeskonna liikme Lembit Rosinaga (võttis osa rohkem kui 50 lapsevanemat) 2008 a  ja  „Lapseareng täiskasvanute maailmas” (seksuaalne kasvatus) 2009.

2009 Tallinna Haridusameti kvaliteedi auhind „Parim lõimumisprojekt 2009”.

2010 Tallinna Haridusameti kvaliteedi auhind „Parima toitlustamisega lasteaed 2010”.

2007-2009. aastatel on täpsustatud personali poolt lasteaia missioon ja kogu organisatsioon liigub visiooni elluviimise üldsuunas. On väljatöötatud Tallinna Suur-Pae lasteaia põhiväärtused, uus lasteaia logo, millised on heaks kiidetud nii personali kui ka lastevanemate poolt. Suurenenud on personali arusaamine asutuse eesmärkidest ja enda rollist nende saavutamises. Personal on kaasatud otsustusprotsessi, lasteaias töötavad erinevad komisjonid ja töörühmad. Õpetajad osalevad lasteaia strateegiliste dokumentide koostamises, arengupäevadele on kaasatud ka lapsevanemad. Lasteaia personal on motiveeritud osalema ülelinnalistel üritustel ja võtma osa projektidest. Sisehindamine tagab eesmärgistatud tegevuse ja on kõiki valdkondi hõlmav.

Alates 2012. aastast lapsest lähtuvate meetodite ja metoodika „Hea algus“ ning väärtuskasvatuse metoodika „Kiusamisest vaba lasteaed“ rakendamine. 2014-2016  lasteaia õpetajad jagavad edukalt oma kogemust linna, piirkonna ja riikliku tasandil.

2013 aasta septembrikuus Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” raames Tallinna linn teostab A-korpuse kaasaegne remont, mille tulemusena sai lasteaed 12-rühmalisena. 

2013 aastal Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programmi 2013–2021 „Lasteaiakoht igale lapsele” alusel on remonditud varem välja renditud A-korpuse kolm rühmaruumi. Alates 2013 septembrist Tallinna Suur-Pae Lasteaias on üheksa rühma, kus omandab alusharidust 201 last: neist sõimerühmas 53 last, aiarühmas 148 last.

06.02.2014 Tallinna Linnavolikogu 06.02.2014 otsuse nr 18 alusel ”Õppe- ja kasvatustegevuse keel Tallinna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes” lubatakse läbi viia õppe- ja kasvatustegevust vene keeles alljärgnevates Tallinna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes.

2014 aastal Tallinna arendamise programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” raames Tallinna linn teostab A-korpuse kaasaegne remont, mille tulemusena maja kasvab veelgi ja lasteaed töötab 12-rühmalisena (kuni 270 last ja 50 töötajat). Meil on uus spordisaal, mängutuba eesti keele õppimiseks, õppealajuhataja ja logopeedi kabinet, suur kostüümituba ja eesti keele kui teise keele õpetamise metoodikakeskus. 

2014. aastal lasteaia hoone on varustatud automaatse tulekahjusignalisatsiooni-, fonolukkude- ning uue elektrisüsteemidega, remonditud katus ja köögi ventilatsioonisüsteem. On uuendatud avariivalgustus, tehtud rühmaruumide remondid koos uue valgustuse paigaldamisega vastavuses kaasaegsetele nõuetele, uuendatud mänguväljaku õppevahendid (liikumislinnak/ronila, vedrukiiged).

2014.aastal lasteaed on varustatud piisavas koguses arvutitega, on olemas Internetiühendus ja siseveeb kõikides rühmades. Lastega töötavad nii toredad kogenud (40%) kui ka väga noored tublid õpetajad ja õpetaja abid (60%), terve kohaga logopeed, muusika- ja liikumisõpetajad, eesti keele õpetajad, kes viivad tunde läbi eesti keeles. 

2014 – 2016 koostöös SA Innovega Tallinna Suur-Pae Lasteaias loodud Tallinna ja Harjumaa eesti keele kui teise keele õpetajate metoodikakeskuse aktiivne tegevus;

2014 Tallinna Suur-Pae Lasteaed on liitunud SA Innove keelekümbluskeskuse programmiga (osaline keelekümblus) ja 1.01.2014 avati esimene osalise keelekümblusega aiarühm Mesimummud. Alates 01.09.2015 on lasteaias 2 keelekümblusrühma ("Pääsukesed"). Alates 01.09.2017 on avatud kolmas keelekümblusrühm "Tähekesed". 

2014-2016 Lasteaias rakendatakse edukalt aktiivõppe meetodeid. Põhinedes Emilia Reggio uurimusliku õpetuse metoodikal, viiakse õppetöö maksimaalselt läbi õues (õuesõpe) aktiivse liikumise, avastamise, eksperimenteerimise kaudu. Suur-Pae lasteaia õpetaja ei anna valmis teadmisi, vaid suunab lapse iseseisvale „avanemisele“. 

2014-2016 Rahvusvahelistes projektides osaleme aktiivselt:

-        2014 E-Twinningu projekt (07.04.2014 tunnistus „Easter Cards 2014“ koos Poola, Türgi ja Eesti lastega)

-        2014 E-Twinningu projekt (03.04.2014 tunnistus „My Easter Basket“ koos Rumeenia ja Eesti lastega).

-        2014 Erasmus+ projekti toetamisel rahvusvahelisest eTwinningu seminarist osavõtt «eTwinning projects: implementation and integration into educational protsess“ (18.09.2014 T.Požogina tunnistus nr 2664).

-        2016 E-Twinningu projekti (31.01.2016 „European 112 Day“ koos Hispaania, Kreeka, Rumeenia, Poola, Türgi ja Eesti lastega).

-        2016 E-Twinningu projekti „Singing games“ eesmärk: tutvustada Euroopa teistele lasteaedadele Eesti rahva traditsioonilisi laulumänge - ja tantse ning õppida selgeks mõne teise rahva tore laulumäng (Vesikiilide 5-6 aastased lapsed https://www.youtube.com/watch?v=gns_hGGwbfw, https://www.youtube.com/watch?v=eGwmVzLracY ) koos Itaalia, Eesti, Kreeka, Ukraina, Poola, Türgi ja Läti lastega).

-         2007-2016 Rõõmus lõimumistegevus koos Tallinna Paekaare Lasteaia ja Pirita lasteaia laste ja personaliga. Lasteaed väärtustab kultuuriliselt mitmekesist keskkonda ning aitab kaasa lõimumisele ning koostööle erinevate õppekeeltega laste vahel. 2012 Parim lõimumisprojekt ”Mängumaal koos sõpradega”  (Tallinna Suur - Pae Lasteaed ja Tallinna Paekaare Lasteaed said rahalist preemia vastavalt 700 ja 600 eurot iga asutuse kohta).

-        2014-2016 Lõimumisprojekt  Pirita Lasteaia eesti lastega ja personaliga (eriauhinna ja 300 eurot said Pirita Lasteaed ja Tallinna Suur-Pae Lasteaed projekti „Kohtumispaik Kadriorg“ eest).

2014-2016 Edukas koostöö ja tööpraktika koostöölepingud SA Innove SA, Eesti Töötukassa, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminariga jm.

2014 on lasteaias üle mindud riigihanke korras toitlustamisteenuse kasutamisele, mis annab olulist kokkuhoidu lasteaia eelarves.

2014 IT võrgu täisrenoveerimine.

2015 - soojussõlme ja kütussüsteemi renoveerimine C-korpuses; 2016 – sooja- ja külma tarbevee tsirkulatsiooni magistraaltorustiku asendamine B-korpuses (5219,28 eurot).

2014 - 1.sõimerühma kapitaalremont

2015 – 2.sõimerühma mänguruumi remont ja 8.aiarühma kapitaalremont

2016 – 7.aiarühma kapitaalremont.

2017 - 5.aiarühma kapitaalremont.

2015-2016 E-lasteaed.eu keskkond kasutavad kõik lasteaia rühmaõpetajad, kõik töötajad.

2014 on haridusameti poolt 15.12.2014 läbi viidud tulemushindamine direktoriga pälvinud kõikides valdkondades väga head ja eriti õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnas maksimumtulemused.

2015 Tallinna Haridusamet korraldab Tallinna Suur-Pae Lasteaias koolituskonverentsi „Mäng on õppimine“ lasteaiaõpetajate eesti keele õpetamise parimast kogemusest   (eesti keele õpetaja N.Lunjova metoodikakeskuse töötuba, õppealajuhataja Liia Tuviku ettekanne „Eesti rahvakultuuri tundmaõppimine ja väärtustamine“ http://www.youblisher.com/p/1128060-L-Tuvik-Eesti-rahvakultuuri-tundmaoppimine-ja-vaeaertustamine-lasteaias-2015/

2015 aastal saime tunnistuse koostööprojektide konkursis eduka osalemise eest.

2016 toimub Tallinna Suur-Pae Lasteaias lasteaiaõpetajate 10. koolituskonverents eesti keele õpetamise parimast kogemusest „Õpetades õpime“, kus oma kogemusi jagasid Tallinna lasteaedade pedagoogid (konverentsi korraldamine ja modereerimine).

2014-2016 lasteaias pööratakse tähelepanu tegevustele, mis aitavad luua meie lastele turvalise ja tervist edendava keskkonna ning nende kaudu tagatakse laste vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis ning heaolu. Lasteaias on aktiivne tervisemeeskond, meie tervisemeeskonna töö on avalikustatud TEL leheküljel (nt, Kehaline aktiivsus ja sellega seotud ohtude ennetamine).

2017. aastal tähistab lasteaed oma 35. juubelit, tuuakse meie hoole alla juba neil aastail lasteaia lõpetanute järeltulijad – ikka oma armastatud kasvatajate ja abiliste juurde.

ProgeTiigri seadmete taotlusvooru tulemusena saadud toetuse summas 2 500 eurot targad elektroonilised ja robootilised vidinad kasutatakse edukalt kõikides  aiarühmades.

Alates 01.01.2015 õpetajad kasutavad paberivaba dokumentatsiooni haldamise digikeskkond e-lasteaed.

Alates 01.09.2017 on kasutusel paberivaba dokumentatsiooni haldamise digikeskkond e-lasteaed ELIIS.EE, kus on kaasatud ka lapsevanemad.

Последнее изменение 23.06.2022