Skip to content
Tallinn.ee
Доступная среда
 °C

Учебная программа

Основы организации учебного процесса

Общей целью учебно-воспитательной деятельности в д/саду является поддержка разностороннего развития ребёнка, развитие его умения справляться с повседневной жизнью и подготовка к школе. Программа детского сада составлена на основе Государственной учебной программы Koolieelsete lasteasutuste riikliku õppekava.

Учебная программа определяет цели учебно-воспитательного процесса, принципы организации деятельности, распорядок дня, тематику запланированной деятельности, индивидуальную работу с ребёнком, принципы изучения эстонского языка и сотрудничества с родителями. Педагоги детского дошкольного учреждения консультируют родителей в вопросах обучения, воспитания и развития ребёнка.

Организация учебно-воспитательной деятельности в д/саду

Развитие знаний, умений и навыков ребёнка проходит естественным путём через различную деятельность ребёнка. Основным видом деятельности дошкольника является игра. Умение играть – самый важный и существенный показатель развития ребёнка. В детском саду игра и обучение идут рука об руку и столь тесно переплетаются. Педагоги направляют самостоятельный поиск и открытия ребёнка от простого к сложному.  Дети, общаясь друг  с другом и педагогами, приобретают  важные для дальнейшего становления личности социальные и коммуникативные навыки.

Учебная программа детского сада Tallinna Suur-Pae Lasteaed

Millest lähtub õppe- ja kasvatustöö lasteasutuses?

  • Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk lasteaias on toetada lapse igakülgset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.    Kõikides lasteaedades on Koolieelsete lasteasutuste riikliku õppekava alusel koostatud oma õppekava.
  • Tallinna Suur-Pae Lasteaia õppekava
  • Õppekavas määratletakse ära lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, rühmade õppe- kasvatustöö korraldus, päevakavad, töö erivajadustega lastega ning koostöö lapsevanematega. Eraldi käsitletakse eesti keele õpetamist lasteaias või rühmas, mille õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles.      Lasteasutuse pedagoogid nõustavad lapsevanemaid lapse arengu ning õppe- ja kasvatusküsimustes.

Õppe ja kasvatustegevuse korraldus lasteaias

  • Lapse igasuguste teadmiste ja oskuste arendamine toimub loomulikul teel läbi tegutsemise. Lapse põhitegevuseks on mäng. Oskus mängida on lapsepõlve tähtsaim ja olulisim arengunäitaja. Heas tegeluses on mäng ja õppimine nii tihedalt käsikäes, et võib tunduda, et kas sellises rõõmsas tegevuses midagi ka omandatakse? Kui tegevus on teadlikult suunatud õpitakse lihtsamalt ja rohkem. Suurim kingitus, mille lapsele saab teha, on lasta tal elada aastaaegade vaheldumise rütmis. Kogedes loodust kasvab ka austus looduse vastu. Alusoskuste kujunemisel on keskseks, erinevaid tegevusi ühendavaks lüliks mina ja keskkond.

Reggio Emiliapedagoogika põhimõtted (vt Методика детского развития Reggio Emilia):

  • arendada mitmekülgselt loovust
  • tähtsustada õppimist läbi looduse (õuesõppe)

 

Последнее изменение 23.10.2019