Lapse arengu hindamise põhimõtted ja korraldus

Lapse arengu hindamise põhimõtted ja korraldus Tallinna Rukkilille lasteaias

Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga.

Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, mängus kui ka pedagoogi suunatud tegevustes. Lapse arengu analüüsimisel ja hindamisel kasutatakse lapse arengu hindamise tabelit, vestlust, koolivalmiduse testi ja laste töid.

Lapse arengu hindamiseks on väljatöötatud nõutud pädevuste kriteeriumid tuginedes riiklikule õppekavale ja lasteaia õppekava üldoskuste ning ainevaldkondade lapse arengu eeldatavatele tulemustele. Õpetajad jälgivad lapse arengut, hindavad ning koostavad lapse arengukirjelduse.

Rühmaõpetaja teeb lapse arengu jälgimisel ja hindamisel koostööd teiste lapsega tegelevate pedagoogidega ja logopeediga ning lapsevanemaga.

Õpetaja analüüsib rühma laste õppe- ja kasvatustegevuse tulemusi ning arengut kaks korda õppeaasta jooksul vanematega koostöös.  Kokkuvõte laste arengust esitatakse õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse analüüsides ja need on aluseks järgneva õppeaasta eesmärkide kavandamisel ja tegevuskava koostamisel.

Lapsevanematele tutvustatakse lapse arengu hindamise põhimõtteid ja korraldust rühma koosolekul õppeaasta algul. Õpetaja vahetab lapsevanemaga lapse arengualast informatsiooni igapäevaste vestluste ajal. Pikema tagasiside lapse arengust annab õpetaja arenguvestlusel, mis toimub üks kord õppeaastas, vajadusel rohkem. Arenguvestlus annab lapsevanemale tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest ning selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes. Lapse arenguvestlusest tehakse kirjalik kokkuvõte. Arenguvestluste aeg on fikseeritud rühma tegevuskavas. Kevadel rühma lapsevanemate koosolekul tehakse kokkuvõte rühma laste arengust.

 

 

Viimati muudetud: 09.12.2015