12.01.2021

Haridus- ja Noorteamet благодарит методический центр детского сада за вклад в развитие эстонского языка

Haridus- ja Noorteamet выразил благодарность методическому центру детского сада за неоценимый вклад в развитие эстонского языка в период с 2014-2020 год

Haridus- ja Noorteamet благодарит методический центр детского сада за неоценимый вклад в развитие эстонского языка в период с 2014 по 2020 год. 

Tallinna Suur-Pae Lasteaia missioon: lapsele mõeldes toetab lasteaia personal perekonda lapse kasvatamisel ja arendamisel ning tagab tulevase Eesti kodaniku mitmekülgset arengut arvestades tema perekultuuri. 

Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus vene ja eesti keeles. Tallinna Suur-Pae Lasteaed teeb tõhusat tööd laste ja personali integreerimisel Eesti ühiskonda läbi erinevate projektide. Asutuse eripäraks on väärtuskasvatus ja eesti keele süvendatud õpe. 2014-2020 süsteemselt on arenenud eesti keeles õppimise võimalused. Igal muu keelt kõneleval lapsel on võimalus õppida eesti keelt turvaliselt ning siinkohal on õpetaja talle innustav teejuht.

Eesti keele kui teise keele süvendatud õpe lasteaias algab laste kolmandast eluaastast Haridus- ja Teadusministeeriumi pilootprojektist „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ või keelekümblusrühmast.
• 2 vene õppekeelega aiarühma (mõlemas on oma eesti keele õpetaja 7 tundi päevas 5 korda nädalas) 
• 6 eesti keele süvaõppega aiarühma (kolmas eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas HTM pilootprojekti raames) 
• 1 osalise keelekümblusega aiarühm.

Tallinna Suur-Pae Lasteaia Tallinna ja Harjumaa eesti keele kui teise keele metoodikakeskus (avati 3. juunil 2014) on viimase kuue aasta jooksul muutunud oluliseks eesti keele kui teise keele õpetajatele ja keelekümblusrühmade õpetajatele, pakkudes piirkonna lasteasutustele koostöövõimalusi, õppematerjale ja mänge keeleliste oskuste arendamiseks. Eesti keele metoodikakskuse tegevustega saate tutvuda siin.

Nende aastate jooksul on metoodikakeskuse töötoad, loengud, õppereisid, avatud tunnid ja õpetajate praktilisest vajadusest lähtuvad koolitused on muutunud populaarseks.

Tehtud töö eest tunnustas Haridus- ja Noorteamet Tallinna Suur-Pae Lasteaeda eesti keele metoodikakeskust tänukirjaga pühendunud ja tegusa tegutsemise eest eesti keele kui teise keele metoodikakeskuse pidajana 2017-2020.