Устав

Tallinna Pallasti Lasteaed

 

Lasnamäe linnaosa koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 17.11.1999 määrus number 95
jõustumine 22.11.1999

Redaktsiooni kehtivus 25.09.2000 - 17.06.2001

REDAKTSIOON:
Tlv m 20.09.2000 nr 59 jõust. 25.09.2000
Tlv m 23.02.2000 nr 17 jõust. 01.03.2000

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

17. november 1999 nr 95

Lasnamäe linnaosa koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamine

 

Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seadusele ning lähtudes Tallinna Linnavolikogu 6. mai 1999 määrusest nr 14

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

20. Nimetada Tallinna 107. Lastepäevakodu Tallinna Pallasti Lasteaiaks ning kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 20.

 

Lisa 20
KINNITATUD
Tallinna Linnavalitsuse
17. novembri 1999
määrusega nr 95

 

TALLINNA PALLASTI LASTEAIA PÕHIMÄÄRUS

 

1 ÜLDSÄTTED

 

1.1 Tallinna Pallasti Lasteaed (edaspidi lasteasutus) on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteasutus on linna ametiasutuse hallatav asutus.
(Tlv m 23.02.2000 nr 17 jõust. 01.03.2000)

1.2 Lasteasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Pallasti tn 39 11413 Tallinn.

1.3 Lasteasutuse kõrgemalseisvaks organiks on Tallinna Haridusamet (edaspidi kõrgemalseisev organ).
(Tlv m 23.02.2000 nr 17 jõust. 01.03.2000)

1.4 Lasteasutus on lasteaed.

1.5 Lasteasutusel on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning sümboolika. Lasteasutusel võib olla oma pangakonto.

1.6 Lasteasutuse põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kõrgemalseisva organi ettepanekul.

1.7 Lasteasutuse kasvatustöö on humanistlik, demokraatlik, kõlbelisi ideid väärtustav ja rahvuskeskne ning salliv kõigi rahvuste, vähemuste ja usuliste vaadete suhtes.

1.8 Lasteasutus teenindab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kinnitatud teeninduspiirkonnas elavaid lapsi. Vabadele kohtadele võib vastu võtta väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi.

1.9 Lasteasutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, haridusameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.
(Tlv m 23.02.2000 nr 17 jõust. 01.03.2000)

1.10 Lasteasutus on Tallinna 107. Lastepäevakodu õigusjärglane.

 

2 STRUKTUUR

 

2.1 Lasteasutuses on sõimerühmad, nooremad, keskmised ja vanemad rühmad ning liitrühmad.

2.2 Lasteasutuse juures töötab ööpäevase lahtiolekuajaga rühm.

 

3 ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

 

3.1 Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale. Lasteasutuses toimub õppe-kasvatustegevus ka Hea Alguse programmi alusel. Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja sellekohase õiendi.

3.2 Lasteasutusel on oma tegevus- ja päevakava .

3.3 Lasteasutuse lahtioleku aja kinnitab kõrgemalseisev organ, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

3.4 Suveperioodil ühendatakse rühmi ja vajadusel suletakse lasteasutus tervikuna seoses laste vähesusega või remondiks. Sulgemise perioodil kindlustatakse lastele kohad mõnes lähedalasuvas lasteasutuses.

 

4 LAPSED

 

4.1 Laste vastuvõtu lasteasutusse ja sealt väljaarvamise korra kehtestab linnavalitsus.

4.2 Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

 

5 VANEMAD

 

5.1 Vanemal on õigus:

5.1.1 tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;

5.1.2 nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ka ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;

5.1.3 tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta;

5.1.4 kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda hoolekogu, juhataja, kõrgemalseisva organi või lasteasutuse üle riiklikku järelevalvet teostava organi poole.

5.2 Vanem on kohustatud:

5.2.1 looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;

5.2.2 kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;

5.2.3 informeerima õpetajat või lasteasutuse juhatajat lapse puuduma jäämisest;

5.2.4 katma lapse toidukulu ja osaliselt muud kulud linnavolikogu poolt kehtestatud määras ja korras.

 

6 PERSONAL

 

6.1 Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

6.2 Lasteasutuse personali koosseisu määrab lasteasutuse juhataja lähtuvalt haridusministri kehtestatud miinimumkoosseisust.

6.3 Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteasutuste töötajatega.

6.4 Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

6.5 Tervishoiutöötaja jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega kehtestatud tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti. Laste tervise kaitse kindlustamiseks on kõik lasteasutuse töötajad kohustatud täitma töösisekorra ja ametijuhendi nõudeid ning aitama kaasa lastele tervisliku ja turvalise keskkonna loomisel.

6.6 Lasteasutuse majandusjuhataja on materiaalselt vastutav töötaja, kelle kohustused ja õigused on määratletud töösisekorraeeskirja ning ametijuhendiga.

6.7 Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteasutuse põhimääruse ning töösisekorraeeskirja, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseadustega ning pedagoogide teenistust reguleerivate muude õigusaktidega.

6.8 Personaliga sõlmib töölepingud ning muudab, peatab ja lõpetab need lasteasutuse juhataja vastavuses tööseadustega.

6.9 Õpetajate, juhataja asetäitja õppe- kasvatusalal ning eripedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab juhataja konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu juhataja ettepanekul.

 

7 JUHTIMINE

 

7.1 Lasteasutuse tööd juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.

7.2 Lasteasutuse juhataja ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja kodukord ning juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

7.3 Lasteasutuse juhataja on lasteasutuse seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

7.4 Oma ülesannete täitmiseks lasteasutuse juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras:

7.4.1 kannab vastutust lasteasutuse arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;

7.4.2 kinnitab lasteasutuse töösisekorraeeskirja;

7.4.3 kinnitab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteasutuse õppekava, võttes arvesse hoolekogu arvamuse;

7.4.4 tegutseb lasteasutuse nimel ja esindab lasteasutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

7.4.5 korraldab lasteasutuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning kooskõlas kõrgemalseisva organiga avab pangaarveid;

7.4.6 omab õigust volitada füüsilisi ja juriidilisi isikuid esindama lasteasutust riigi- ja omavalitsusasutustes ning juriidiliste ja füüsiliste isikute ees;

7.4.7 kinnitab kooskõlastatult kõrgemalseisva organi juhiga lasteasutuse struktuuri ja koosseisunimestiku, kehtestab töökorralduse vormid, töö tasustamise ja premeerimise põhimõtted ning määrad;

7.4.8 tegutseb tööandjana lasteasutuse töötajate suhtes;

7.4.9 määrab kindlaks lasteasutuse personali tööülesanded ja kinnitab nende ametijuhendid;

7.4.10 annab oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks välja käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

7.4.11 kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;

7.4.12 koostab kooskõlastatult hoolekoguga lasteasutuse eelarve projekte;

7.4.13 korraldab lasteasutusele saabunud kirjade ja avalduste lahendamist.

7.5 Lasteasutuse metoodilist tööd korraldab ja juhib juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, tema puudumisel asutuse juhataja.

7.6 Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, kelle ülesanne on õppe-kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine ja hindamine ning juhatajale, hoolekogule ja kõrgemalseisvale organile õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine. Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.

7.7 Lasteasutuse üldist töökorraldust puudutavaid probleeme arutatakse personali üldkoosolekul, mis kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas.

7.8 Lasteasutuses moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

7.9 Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja, lisaks kellele nimetab ühe isiku hoolekogu koosseisu kõrgemalseisev organ. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu kõrgemalseisva organi juhile kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

7.10 Hoolekogu:

7.10.1 kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

7.10.2 annab juhatajale ja kõrgemalseisvale organile soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

7.10.3 teeb juhatajale ja kõrgemalseisvale organile ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

7.10.4 osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

7.10.5 otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

7.10.6 otsustab teisi seaduste või linnavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

7.11 Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis, hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.

7.12 Lasteasutus toetab ja täiendab perekonda laste kasvatamisel. Organiseerib vanemate üld- ja rühmakoosolekuid, kutsub vanemaid osalema ühisüritustel ja nende ettevalmistamisel.

 

8 FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

 

8.1 Lasteasutuse vara kuulub Tallinna linna omandisse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

8.2 Lasteasutuse asutamisel antakse kõrgemalseisva organi poolt tasuta lasteasutuse bilanssi vara vastavalt üleandmis-vastuvõtmisaktile.

8.3 Lasteasutuse eelarve kava kiidavad heaks kõrgemalseisev organ ja linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu.

8.4 Lasteasutuse rahastamine toimub linnaeelarve vahenditest ja vanemate poolt kaetavast osast ning annetustest. Vanema poolt kaetava osa määr kehtestatakse linnavolikogu otsuse alusel.

8.5 Lasteasutus võib saada lisalaekumisi sihtasutustelt ja annetustest. Nende vahendite kasutamine toimub vastavalt annetaja soovile, kui annetaja oma soovi ära näidanud ei ole, siis lasteasutuse juhataja otsuse alusel. Nende vahendite kasutamisest on lasteasutuse juhataja kohustatud informeerima kõrgemalseisvat organit.

8.6 Lasteasutusel on riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras õigus teha kõrgemalseisvale organile ettepanekuid:

8.6.1 oma bilansis oleva vara müümiseks, üleandmiseks, bilansist mahakandmiseks;

8.6.2 finantsmajanduslike tehingute teostamiseks, koostöölepingute sõlmimiseks Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja üksikisikutega;

8.6.3 teenuste osutamiseks juriidilistele ja üksikisikutele vastavalt tellijaga sõlmitud lepingus määratud tingimustele. Hinnad ja tariifid kehtestatakse kõrgemalseisva organi poolt kooskõlastatult hinna- ja konkurentsiametiga;

8.6.4 lasteasutuse remondiks, renoveerimiseks ja ümberehitamiseks ning uusehitusteks.

8.7 Lasteasutus hoiab vastavalt eelarve ja eelarveväliste vahenditega määratud võimalustele korras ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid.

8.8 Lasteasutuses peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmine toimub vastavalt haridusministri kehtestatud korrale.

8.9 Lasteasutus esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande rahandusministri määrusega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

 

9 ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

 

9.1 Lasteasutuse korraldab ümber või lõpetab kõrgemalseisva organi ettepanekul linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras.

9.2 Lasteasutuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest informeeritakse haridusministrit, vanemaid ja lasteasutuse personali vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

9.3 Linnavalitsus on kohustatud algatama lasteasutuse tegevuse lõpetamise, kui:

9.3.1 lasteasutusel puudub kuue kuu jooksul tegevusluba;

9.3.2 linnavolikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteasutuse edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

9.4 Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel tagab linnavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Последние изменения 29.01.2013