Töötasujuhend 2020

 

                                                                                       KINNITATUD

                                                                                                Tallinna Seli Lasteaia

                                                                                                      direktori  Tatjana Sinskaja

                                                                                                  käskkirjaga 04.11.2020

                                                                              nr 1-8/23                TALLINNA  SELI LASTEAIA TÖÖTASUJUHEND

 

1.ÜLDSÄTTED.

1.1.Töötasujuhend kehtestab Tallinna Seli Lasteaia töötajate töötasustamise  alused vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

1.2. Käesolev töötasujuhend sätestab Tallinna Seli Lasteaias töölepingu alusel töötavate isikute töötasu, lisatasude, preemiate ja toetuste määramise tingimused. 

1.3. Tallinna Seli Lasteaia töötajate töö tasustatakse TLS, Tallinna Seli Lasteaia põhimäärusest, Vabariigi Valitsuse määrustest palga alammäära kehtestamise kohta, Tallinna Linnavolikogu määrustest Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise aluste kinnitamise kohta ja Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjadest. 

1.4. Mõisted: 

1.4.1. Töötasu, on tasu, mida makstakse töötajale töö eest vastavalt töölepingule. Töötasu koosneb töötasumäärast ja seaduses ettenähtud juhtudel makstavatest lisatasudest ja preemiatest. 

1.4.2. Töötasumäär on töötaja töölepinguga fikseeritud tasu, mis hõlmab kõigi töölepingus ja ametijuhendis kokkulepitud ülesannete täitmist ja ajakulu. 

1.4.3. Lisatasu on summa, mida makstakse töötajale põhipalgale lisaks täiendavate tööülesannete täitmise või nõutavast tulemuslikuma töö eest, samuti preemiana tööandja ühepoolse otsuse alusel. 

 

2. TÖÖTASUSTAMINE

 

2.1. Pedagoogilise personali töötasustamisel võetakse aluseks  Tallinna Linnavalitsuse 29.01.2020 määruse nr 5 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad“, Tallinna Linnavalitsuse määruse 18.09.2019 nr 26 „Tallinna Linnavalitsuse 30.jaanuari 2019 määruse nr 9„Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad“ muutmine“ Tallinna Seli Lasteaia direktoril on õigus määrata kehtestatud töötasu alammäärast kõrgem töötasumäär kuus, näidates ära selle suurendamise põhjendused: 

2.1.1. Tööliste ja abipersonali töötasustamisel võetakse aluseks Vabariigi Valitsuse 19.12.2019 määrus nr 115“Töötasu alammäära kehtestamine“ ja sellest lähtuvalt määratakse töötasudeks ettenähtud summa piires koosseisus ettenähtud töökohtadele vastavad töötasumäärad ( Lisa 1 ). Alates 01.jaanuarist 2020 kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral on kehtestatud 584,00 eurot.  

2.1.2. Õppealajuhataja töötasu on Tallinna Linnavolikogu 5. märts 2009. a. määrusega nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ kehtestatud rühmade arvust lähtuva direktori töötasu alammäärast kuus 15% madalam. 

2.2. Tööliste ja abipersonali töötasu määramisel arvestatakse töö iseloomu, keerukust ja vastutuse määra. 

2.3. Töötasude määramine ja muutmine toimub lasteaiale eraldatud töötasuks ettenähtud vahendite piires või seoses töötasu alammäära muutumisega. 

2.4. Tallinna Seli Lasteaia direktori töötasumäära, lisatasud ja nende muudatused määrab Tallinna Haridusameti juhataja oma käskkirjaga. 

2.5. Töötaja töötasu tingimused ja nende muudatused määratakse kindlaks töölepingu sõlmimisel, lähtudes töötaja kvalifikatsioonist, ametikohale kinnitatud töötasumäärast ning töötaja poolt täiendavalt täidetavatest tööülesannetest. 

2.6. Kokkulepitud töötasustamise tingimusi muudetakse: 

2.6.1.poolte kokkuleppel töötingimuste muutmisel; 

2.6.2.töötasu korraldavate seaduste ja Vabariigi Valitsuse määruste muutmisel; 

2.6.3.kokkulepitud töötasustamise tingimuste muutmisest on tööandja kohustatud töötajale ette teatama vähemalt üks kuu. 

 

3. LISATASUD 

 

Kui töötaja teeb talle kindlaksmääratud  tööajal tööandja taotlusel töölepingus ettenähtuga võrreldes lisatööd, makstakse talle lisatasu: 

3.1. puuduva töötaja tööülesannete täitmise eest, kui lasteaia töö on selle töötaja puudumise tõttu takistatud, asendavale töötajale määratakse asendustasu; 

3.2. kokkuleppel töötajaga lisatasu täiendavate tööülesannete eest, kus on konkreetselt ära näidatud ajaperiood ja tehtava töö maht tundides. 

3.3. Ületunnitöö või puuduva töötaja asendamise hüvitamine vaba aja andmisega või lisatasu maksmine määratakse kindlaks poolte kokkuleppel: 

3.3.1. vaba aja andmine toimub poolte kokkuleppel; 

3.3.2. ületunnitööna vormistatakse puuduoleva töötaja asendamine tööaja eest, mis ületab seadusega kehtestatud normeeritud tööaega. 

3.4. Täiendavate tööülesannete täitmise eest kokku on töötajale lisatasu maksmise ülemmääraks kuus kuni 50% tema ametikohale määratud töötasumäärast. 

3.5. Töötajatega sõlmitakse lisatöö ja/või ületunnitöö tegemiseks eelnevalt vastastikused kokkulepped. 

 

4. PREEMIAD JA TOETUSED 

 

Tallinna Seli Lasteaia direktoril on õigus lasteaia eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires määrata täiendavat tasu kokku kuus kuni 50% ametikohale määratud töötasumäärst kuus pedagoogidele ja teistele töötajatele täiendavate tööülesannete täitmise või nõutavast tulemuslikuma töö eest. Täiendava tasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb kirjalikus kokkuleppes või käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud. 

4.1. Tallinna Seli Lasteaia töötajatele võib direktori otsusel töötasuks ettenähtud eelarveliste vahendite olemasolul maksta ühekordseid preemiaid ja toetusi: 

4.1.1.nõutavamast tulemuslikuma töö eest sisehindamise tulemuste põhjal. Tulemusliku töö kriteeriumid on määratletud Tallinna Seli Lasteaia sisehindamissüsteemis. 

4.1.2.nõutavast tulemuslikuma töö eest preemia või lisatasu määramise aluseks võib olla ka asutuse töö tulemuslikkuse hindamine töötajate kollektiivse või individuaalse panuse kaudu asutuse eesmärkide saavutamisel. Asutuse tulemuslikkust eesmärkide saavutamisel hindab juhtkond. Hindamine lähtub asutuse kinnitatud arengukavast ning selle täitmisest; 

4.1.3.lasteaia ürituste eduka korraldamise eest; 

4.1.4.individuaalse tööalase edukuse eest ajavahemiku ja tehtud töö iseloomu ära näitamisega; 4.1.5.lastega osalemise eest ülelinnalisel võistlusel, konkursil, näitusel ja auhinnalise koha või äramärkimise saavutamine; 

4.1.6. silmapaistavalt heade tööalaste saavutuste eest õppeaasta jooksul; 

4.1.7. lastevanemate poolt tunnustatud rühm (rahulolu uuringu ja suulise tagasiside alusel)

4.2. Toetuste maksmine eelarvevahendite olemasolul toimub alljärgnevalt: 

4.2.1. lapse sünnitoetus (ühe lapse kohta) – kuni 160 eurot; 

4.2.2. matusetoetus (vanemad, abikaasa, lapsed) – kuni 200 eurot; 

4.2.3. toetust õnnetuse, varguse puhul või muudel erakorralistel juhtudel, kui töötaja vajab materiaalset abi (töötaja avalduse alusel või vahetu ülemuse ettepanekul) kuni Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kuutöötasu alammäära kahekordses ulatuses (kuni 640 eurot). Nimetatud toetus kooskõlastatakse eelnevalt Tallinna Haridusameti juhatajaga

4.3. Töötajale preemia, nõutavamast tulemuslikuma töö eest täiendava töötasu määramine ja punktis 4.2.3. nimetatud toetus kooskõlastatakse eelnevalt Tallinna Haridusameti juhatajaga.

4.4. Hoiatuste kehtimise ajal töötajale toetusi ja preemiaid ei maksta. 

4.5. Toetused ja preemiad vormistatakse direktori käskkirjaga. 

 

5. PUHKUSETASU ARVESTAMINE JA VÄLJAMAKSED 

 

5.1.Puhkusetasu (sh õppepuhkuse tasu) arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra ning Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja §-de 48 ja 491 alusel; 

5.2.Puhkusetasu makstakse töötajale proportsionaalselt puhatud ajaga puhkuse kasutamise kuule järgneva kuu töötasu väljamaksmise päeval koos vastava arvestuskuu töötasuga. Juhul kui töötaja soovib saada puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, esitab ta tööandjale vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkuse algust sellekohase avalduse. 

5.3.Koolitusel osalemiseks antakse töötajale koolitusasutuse teatise alusel õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul. 

5.4.Tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest. 

5.5.Haigushüvitis arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra ning Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja § 49 lõigete 1 ja 2 alusel. 

5.6.Töölepingu lõppemisel kasutamata jäänud aegumata puhkuse hüvitis ning väljatöötamata puhkuse eest töötasust kinnipeetav tasu arvutatakse Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja § 49 lõigete 3 ja 4 alusel. 

 

6. TÖÖTASU MAKSMISE KORD 

 

Töötasu ja lisatasusid makstakse üks kord kuus vastavalt Tallinna Seli Lasteaia töökorraldusreeglites fikseeritud ajal töötaja poolt esitatud avalduses näidatud panga arvelduskontole.

 

7. RAKENDUSSÄTTED 

 

7.1. Käesolevat töötasujuhendit rakendatakse  alates 01.10.2020.   

7.2. Käesoleva töötasujuhendi jõustumine muudab kehtetuks kinnitatud käskkirjaga 17.09.2020

nr 1-8/17  Tallinna Seli Lasteaia  Töötasujuhend 2020.
Viimati muudetud: 15.11.2020