Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tutvustus

17. oktoobril sai Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet sotsiaalkaitseminister Kaia Iva käest esimese linna ametiasutusena Peresõbraliku tööandja algmärgise. Algmärgis näitab, et tööandja osaleb peresõbraliku tööandja märgise programmis ning on tänaseks läbinud eelhindamise ning koostanud tegevuskava, kuidas asutuse töökultuuri edaspidi peresõbralikumaks muuta.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet juhindub isikuandmete töötlemisel valdkonda reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest (Tallinna linnapea käskkiri 24.05.2018 nr LSB-28/17).

Tallinna andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti andmekaitse kontaktisik on Eva-Maria Vinkel e-post: eva-maria.vinkel@tallinnlv.ee

Paldiski mnt 48a
10614 Tallinn
Telefon:  645 7440
Faks:     645 7444
Juhataja: Vahur Keldrima
E-post: sotsiaal@tallinnlv.ee 
Reg nr: 75014965 

Ametnike kontaktandmed

Vastuvõtuajad:

Esmaspäeval 15.00-17.00
Neljapäeval    10.00-12.00

Ehitusprojektide kooskõlastamiseks esitamine:
Telefon: 645 7449
E-post: jyri.jarve@tallinnlv.ee 
Vastuvõtuajad: E, T   10.00–14.30

Sotsiaaltransporditeenuse tellimuste esitamine:
pöördu oma linnaosa sotsiaalhoolekandeosakonda

Mure korral pöördu esmalt oma linnaosa sotsiaalhoolekandeosakonda. Seal aidatakse sul leida vajalik teenus ning taotleda toetusi.

Vt kas murega saab aidata:
Sotsiaalkindlustusamet (pensionid, vanemahüvitis, peretoetused, lapsendamine, puude raskusastme tuvastamine)
Terviseamet (perearstid, tervishoiutöötajate registreerimine, tegevusload, keskkonnatervis, toodete ohutus)
Haigekassa (ravikindlustus, hambaravihüvitis, ravijärjekorrad)

Ameti põhiülesanded

Ameti tegevusvaldkonnad on Tallinna linnas sotsiaalhoolekande koordineerimine ja korraldamine ning  Tallinna elanike haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevuse korraldamine ja koordineerimine. 

 • Tallinna elanike elukvaliteedi ning nende ühiskonnas toimetuleku ja osalemise võime säilitamine ja parandamine;
 • sotsiaal- ja tervishoiuteenuste tagamiseks vajalike ressursside planeerimine ning teenuste osutamise korraldamine;
 • sotsiaalteenuste ja -toetuste struktuuri planeerimine ja nõuete väljatöötamine;
 • teabe töötlemine ühtse praktika kujundamiseks;
 • ülelinnaliste sotsiaalhoolekande ja tervisedenduse projektide väljatöötamine, koordineerimine ja läbiviimine;
 • Tallinna elanike ja kodanikuorganisatsioonide teavitamine sotsiaal- ja tervishoiuteenustest;
 • sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja tervisedenduse teemadel seminaride, konverentside ja teabepäevade planeerimine ja korraldamine;
 • linnavalitsusele ettepanekute esitamine sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja tervisedenduse valdkonna otsustuste tegemiseks teenuste käivitamise, arendamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kohta;
 • osalemine linna strateegiliste arengudokumentide ja poliitikate väljatöötamisel sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja tervisedenduse valdkonnas, Tallinna elanike ja kodanikuorganisatsioonide kaasamine arengudokumentide, poliitikate ja teenuste väljatöötamise protsessi;
 • Euroopa Liidu ning era- ja avaliku sektori vahendite taotlemine ameti põhiülesannete täitmiseks ja nende vahendite kasutamise korraldamine;
 • linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade nõustamine sotsiaalhoolekande korraldamisel;
 • ameti ja linnaosade valitsuste hallatavate hoolekandeasutuste nõustamine sotsiaalteenuste osutamisel;
 • ameti hallatavate asutuste tegevuse koordineerimine;
 • ameti hallatavate asutuste teenuste kvaliteedi ja toimimise tagamine;
 • linnaosade valitsuste tervisedenduse spetsialistide nõustamine ja nende tegevuse koordineerimine;
 • ametiasutuste vahel tervisedenduskoostöö koordineerimine;
 • ülelinnaliselt osutatavate sotsiaalteenuste lepingute haldamine;
 • õigusaktides ette nähtud sotsiaalhoolekande- ja tervishoiualaste aruannete koostamine ja esitamine;
 • ameti pädevusse kuuluvate Tallinna õigusaktide eelnõude väljatöötamine;
 • ameti kasutusse antud linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine Tallinna õigusaktidega kindlaks määratud korras;
 • osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ameti vastutusalas olevate ülesannete täitmine. 

Põhimäärus

 

 

Viimati muudetud: 02.05.2019