Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava

Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava (edaspidi Kliimaneutraalne Tallinn) on koostamisel. Kliimaneutraalne Tallinn täpsustab arengustrateegia Tallinn 2035 strateegilist sihti "Roheline pööre" saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus. Kliimaneutraalne Tallinn on koostatud tulenevalt linnapeade paktiga liitumisel võetud kohustusest vähendada aastaks 2030 linna kasvuhoonegaaside heidet 40% ja saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalse linna staatus.

Tallinn 2035 ja sellest tulenev Kliimaneutraalne Tallinn lähtuvad Euroopa Komisjoni rohelisest leppest ja Euroopa Liidu pikaajalisest visioonist „Puhas planeet kõigi jaoks“, mille on heaks kiitnud Vabariigi Valitsus 03.10.2019, toetades põhimõtteliselt kliimaneutraalsuse eesmärgi seadmist Euroopa Liidu üleselt aastaks 2050.

Kliimaneutraalne Tallinn on poliitiliste, majanduslike, tehnoloogiliste, hariduslike ja haldustegevuste terviklik süsteem selleks, et:

  • vähendada linnas elamise ja majandamise mõju kliimale;
  • kohaneda kliimamuutustega, sest kliimamuutusi peatada pole niipea võimalik;
  • teha seda kõike majandust ja linnakeskkonda mitmekesistaval, uuenduslikul ja majanduslikult arukal moel.

Kliimaneutraalses Tallinnas  on seatud eesmärgid nii kliimamuutuste leevendamiseks kui ka nende mõjuga kohanemiseks.

Tööversiooniga saab tutvuda siin.

Viimati muudetud: 17.12.2020