Tallinna keskkonnahoiu arengukava 2022 – 2030

Tallinna linnavolikogu algatas 29.10.2020 otsusega nr 101 linna keskkonnahoiu arengukava koostamise aastateks 2022-2030 ning kehtestas selle koostamise lähteülesande.

Arengukava koostamise eesmärk on täpsustada keskkonnahoiu valdkonna (linnaloodus, veekaitse, välisõhk, keskkonnamüra ja keskkonnaharidus) eesmärke ja nende täitmiseks vajalikke tegevusi kuni aastani 2030. Arengukavas täpsustatakse ka seireks vajalikke indikaatoreid ehk väljund- või tulemusnäitajaid. Arengukava toetab koostamisel oleva arengustrateegia „Tallinn 2035“ eesmärkide „Roheline pööre“, „Sõbralik linnaruum“, „Kodu, mis algab tänavast“, „Terve Tallinn liigub“ ja „Loov maailmalinn“ saavutamist.

Arengukava koostamist korraldab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet. Arengukava koostatakse Tallinna Linnavolikogu kehtestatud lähteülesande järgi, arvestades linna arengudokumente, linna keskkonnahoiu valdkonnaga seonduvaid uuringuid ja prognoose, arengukava koostamise aegset olukorda ja linna rahalisi võimalusi. Arengukava lähteülesandes määratakse kindlaks arengukava koostamise etapid ja tähtajad.

Arengukava koostatakse 2020. aasta novembrist 2021. aasta juunini. Arengukava koostamise käigus selgitatakse välja analüüside vajadus ja tellitakse analüüsid, kirjeldatakse lähteolukord ning kaasatakse linna ametiasutused ja muud huvirühmad. Arengukava avalikustamine ja avalik arutelu toimub 2021. aasta augustis ja septembris.

 Tallinna keskkonnahoiu arengukava 2022 – 2030 algatamise otsus

Tallinna keskkonnahoiu arengukava 2022 – 2030 lähteülesanne

Tallinna keskkonnahoiu arengukava 2022 – 2030 algatamise otsuse seletuskiri

Viimati muudetud: 17.12.2020