Hoolekogu

2017/2018 õppeaastal Tallinna Suur-Pae Lasteaia hoolekogu koosseis:

Hoolekogu esimees: Nikolai Zõbin
Hooolekogu esimehe kohusetäitja: Natalja Malinovskaja
Protokollija: Eve Annus           

Председатель попечительского совета - Nikolai Zõbin Заместитель председателя попечительского совета - Natalja Malinovskaja Cекретарь Eve Annus

01.sõimerühma SIPELGAD hoolekogu esindaja Anna Zinkovskaja E-post: anna.zinkovskaja@icloud.com
02. sõimerühma LEPATRIINUD hoolekogu esindaja Olga Nikolajeva E-post: iriskaa@inbox.ru
03. sõimerühma ÖÖKULLID hoolekogu esindaja Olga Nazarova E-post: olga.nazarova2009@gmail.com
04. sõimerühma TÄHEKESED hoolekogu esindaja Julia Jefimova E-post: tserkassova@hot.ee
05. aiarühma JAANIUSSIKESED  hoolekogu esindaja Natalja Malinovskaja E-post: sergejevna@list.ru
06. aiarühma LIBLIKAD hoolekogu esindaja Anna Šapovalova E-post: ana04@mail.ru
07. aiarühma JÄNKUKESED hoolekogu esindaja Viktoria Ivantsuk E-post: viktoria.ivanchuk@gmail.com
08. aiarühma PÄÄSUKESED  hoolekogu esindaja Erena Šeraja E-post: erena.sheraja@hotmail.com
09. aiarühma VIKERKAAR hoolekogu esindaja Nikolai Zõbin E-post: nikolai@marcandandre.com
10. aiarühma VESIKIILID hoolekogu esindaja Jekaterina Danilova E-post: supsova@mail.ru
11. aiarühma MESIMUMMUD  hoolekogu esindaja Anastassia Tsernõšova E-post: anastassiazablotskaja@yahoo.com
12. aiarühma LÕVIPOJAD hoolekogu esindaja Nikolai Zõbin E-post: nikolai@marcandandre.com
Õpetajate esindaja Tatjana Motšernak E-post: Tatjana.Motsernak@suurpae.edu.ee
Lasnamäe LOV esindaja, protokollija Eve Annus E-post: Eve.Annus@tallinnlv.ee

Hoolekogu eesmärgid:

Koolieelse lasteasutuse seadus (§ 24) [RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010]:

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

(2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

(3) Hoolekogu:

  • 1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • 2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • 3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • 4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  • 6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

§ 241. [Kehtetu - RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010]

Hoolekogu tegutsemise kord 2010-09-29 Hoolekogu tegutsemise kord

Viimati muudetud: 23.01.2018