Lasteasutuse lühiülevaade

Tere tulemast Tallinna Suur-Pae Lasteaeda!

Innove_keelekymblus_logo.jpg image KARU.jpgtel_logo[1].jpgRoheline_kool_logo.jpgMärka ja aita väike bänner.JPGAvastutee LOGO.pngkiusamisest-vabaks_234x88 bänner.jpg

Tallinna Suur-Pae Lasteaed on koolieelsetele lastele hoidu ja alusharidust võimaldav 12-rühmaline munitsipaalõppeasutus Tallinna Lasnamäe linnaosas, mis avas uksed 1982. aasta märtsis. Pideva arengu, avara mõttelaadiga, soodsa mikrokliimaga tervist ja väärtuskasvatust edendav haridusasutus, kus laps mängides ja suheldes tunneb ennast õnnelikuna, kus väärtustatakse tervislikke eluviise, keskkonnahoidu, kultuuritraditsioone, personali kompetentsust ja uusi edukaid koostöövorme.

Asutuse eripäraks on tervisedendus, väärtuskasvatus ja keelekümblus.  Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus vene keeles. Õppe- ja kasvatustegevuses järgime põhiliselt Johannes Käisi lapsekeskse arenemise metoodikat ja Reggio Emilia lapse loovusest lähtuv pedagoogika põhimõtteid. Asutuses on lapsest lähtuv ühtne mõtteviis ja töökorraldus.

Arengutegevustes lähtutakse muutuva õppekäsitluse põhimõtetest: lapse individuaalsuse arvestamine ja tervise edendamine, loovuse arendamine ja eduelamuste tagamine, lapse arengut ja sotsialiseerimist soodustava keskkonna loomine, kasutades metoodikat „Kiusamisest vaba lasteaed“ ja avastusõppe võtteid, õues õppimist  ja liikumisvajaduse rahuldamist, digiõppe meetodeid. Lasteaed on varustatud piisavas koguses arvutitega, on olemas internetiühendus ja siseveeb, SEEWO Multitouch LED-puutetahvlid, laste kasutamisel on targad elektroonilised ja robootilised vidinad.

Meie lasteaed on lapsele turvaline koht, kus on loodud suurepärased tingimused lapse igakülgseks ja loomulikuks arenguks. 2012.aastal liitus lasteaed tervistedendavate lasteaedade võrgustikuga (TEL). Lasteaia õpi- ja töökeskkond on kaasaegne, loov, tervislik ning turvaline. Lasteaial on suur avar õueala, kus on palju võimalusi laste õuesõppe läbiviimiseks. Meie lähedal asuvad Pae park, Kadrioru park, Peter I ja Miiamillamanda muuseumid, Pae ja Lasnamäe Gümnaasiumid ning Lasnamäe Kergejõustikuhall ja Paepealse raamatukogu, mis  võimaldab õppetundide, ekskursioonide, jalutuskäikude läbiviimist mitmekesistada. 29. septembril 2017 kirjutas Tallinna Suur-Pae lasteaed taotluse, et ühineda ülemaailmse (osaleb 49000 kooli 64 maalt) keskkonnaharidusliku programmiga „Roheline kool“. Keskkonnasõbralik haridusasutus pöörab tähelepanu keskkonnateadlikule käitumisele    nii õppe-kasvatustöös kui asutuse haldamisel.

Lasteaed teeb süvendatud tööd laste ja personali integreerimisel Eesti ühiskonda läbi lõimumisprojektide koostöös sõpruslasteaedadega.  Eesti keele õpetamine lastele toimub keelekümblusrühmades või alates 3. eluaastast eraldi keeletegevuste kaudu (eesti keel kui teine keel) ja teiste tegevustega lõimides (muusika- ja liikumistegevuste kaudu). Alates 2014 aastast meie lasteaia kolm rühma töötavad osalise keelekümbluse programmi alusel (50% laste tegevusest on eesti keeles ja 50% - vene keeles, "üks õpetaja - üks keel").

Lasteaias asub Tallinna ja Harjumaa eesti keele kui teise keele metoodikakeskus, kus pakutakse piirkonna lasteasutuste eesti keele kui teise keele õpetajatele koostöövõimalusi, õppematerjale ja mänge keeleliste oskuste arendamiseks ning korraldatakse praktilisi seminare ja töötubasid.

Laste arengut toetab kutsealaselt pädev, hooliv ja loominguline personal (sh logopeed, muusika- ja liikumisõpetajad), kasutades uusi õpetamisviise, aktiivõppe meetodeid.

Lasteaia õppekasvatustööd toetavad lasteaias läbiviidavad erinevad huviringid (spordiring, jalgpallitreeningud, peotantsukool, iluvõimlemisring, inglise keele ring  jne).

Laste arengu toetamisel ja väljakujunenud traditsioonilistel üritustel on aktiivselt kaasatud lastevanemad ja koostööpartnerid (Tallinna Paekaare Lasteaed, Pirita lasteaed, SA Innove ja metoodikakeskused, Tallinna Pae Gümnaasium, Tallinna Lasnamäe Gümnaasium, Pärnu Lasteaed Kelluke, TLÜ ja Tallinna Tervise Kõrgkool jm).

Lasteaed on avatud 12 tundi päevas kella 6.30 kuni kella 18.30.

Viimati muudetud: 09.11.2017