Õppekava

Millest lähtub õppe- ja kasvatustöö lasteasutuses?

  • Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk lasteaias on toetada lapse igakülgset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.    Kõikides lasteaedades on Koolieelsete lasteasutuste riikliku õppekava alusel koostatud oma õppekava.
  • Tallinna Suur-Pae Lasteaia õppekava
  • Õppekavas määratletakse ära lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, rühmade õppe- kasvatustöö korraldus, päevakavad, töö erivajadustega lastega ning koostöö lapsevanematega. Eraldi käsitletakse eesti keele õpetamist lasteaias või rühmas, mille õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles.      Lasteasutuse pedagoogid nõustavad lapsevanemaid lapse arengu ning õppe- ja kasvatusküsimustes.

Õppe ja kasvatustegevuse korraldus lasteaias

  • Lapse igasuguste teadmiste ja oskuste arendamine toimub loomulikul teel läbi tegutsemise. Lapse põhitegevuseks on mäng. Oskus mängida on lapsepõlve tähtsaim ja olulisim arengunäitaja. Heas tegeluses on mäng ja õppimine nii tihedalt käsikäes, et võib tunduda, et kas sellises rõõmsas tegevuses midagi ka omandatakse? Kui tegevus on teadlikult suunatud õpitakse lihtsamalt ja rohkem.
    Suurim kingitus, mille lapsele saab teha, on lasta tal elada aastaaegade vaheldumise rütmis. Kogedes loodust kasvab ka austus looduse vastu.
    Alusoskuste kujunemisel on keskseks, erinevaid tegevusi ühendavaks lüliks mina ja keskkond.

Reggio Emiliapedagoogika põhimõtted (vt Методика детского развития Reggio Emilia):

  • arendada mitmekülgselt loovust
  • tähtsustada õppimist läbi looduse (õuesõppe)

 

 

Viimati muudetud: 23.10.2019