Ajalugu alates Südalinna Kooliks muutumisest

Ajalugu alates Südalinna Kooliks muutumisest

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu otsusele nr. 132 sai 22.08.2013 kooli uueks nimeks Tallinna Südalinna Kool. Koolijuhina jätkab tööd Veiko Rohunurm.
2013/2014. õppeaastal kool enam 10. klassi ei komplekteerinud. Kevadel 2015 lõpetas viimane gümnaasiumiklass. Viimastel aastatel on põhikoolis 1.-9. klassi õpilaste arv pidevalt suurenenud: 2014 – 268 õpilast, 2015 – 354 õpilast, 2016 – 410 õpilast. 2018/2019 õppeaastal on õpilasi umbes 500. 

2013/2014. õppeaastal tegeles hoolekogu aktiivselt kooli allesjäämise küsimustega (linn soovis liita Ühisgümnaasiumiga), mille tulemusena säilis kool iseseisva õppeasutusena. Peale seda on kool saanud mitmeid tunnustusi ja kooli maine on märgatavalt tõusnud. Selle kinnituseks on ka õpilaste arvu pidev kasv.

Uuendused ja tegevused ajavahemikul 2013-2016:

 • 2013 sügisest on koolil sisseõnnistatud koolilipp. Lippu õnnistas katoliku vaimulik Vello Salo. 
 • 2014. aastast on meil kaks sõpruskooli: üks Lätis (O. Kalpaks Riga Folk Art Primary School) ja teine Tšehhimaal (Poličkas Masaryki School). Toimunud on õpetajate ja õpilaste vastastikused koolikülastused ning ühistegevuste planeerimine.
 • 2013/2014. õppeaastast lastevanematele meili teel infokirjade saatmine.
 • 2013/2014. õppeaastast kasutatakse arenguvestluse läbiviimisel e- kooli võimalusi.
 • 2013/2014. õppeaastast kirjalike tööde järelvastamise korraldamine samaaegselt ühes ruumis 5.-12. klassi õpilastele. (Õpetajad on eelnevalt andnud materjalid töö läbiviijale.)
 • 2014 sügisest on kasutusel elektrooniline õpilaspilet, mida kasutatakse transpordi ühiskaardina, raamatukogus laenutamisel ja sööklas toidukordade registreerimisel.
 • 2014 sügisest on koolis kasutusel tunnirahuklass.
 • 2014 sügisel avati koolis esimene väikeklass.
 • 2014. aasta lõpust on koolimaja tänavapoolsel välisseinal valgusreklaam.
 • Kevadel 2015 toimus õpilastele ideekonkurss uutmoodi klassiruumi, nn tulevikuklassi kujundamiseks. Parimad ideed teostati sügisel 2015 vastavalt võimalustele: klassis on 3D printerid, tahvelarvutid, robootikavahendid, televiisor, interaktiivne tahvel jms. Interjöör ja mööbel erinevad tavapärasest klassiruumist ning võimaldavad korraldada rühmapõhist õppetööd.
 • 2015 mais saab alguse Tallinna Ülikooli ja Tallinna Südalinna Kooli ühise kooliarendusprojekti kavandamine koostöös TLÜ didaktikutega, et muuta koolis õpikultuuri ja seeläbi õppe tulemuslikkust. 2015 sügisest saab alguse koostöö TLÜ Haridusinnovatsiooni keskuse partnerkoolidega.
 • 2015 kevadest rakendatakse õpetaja kutsestandardidele tuginevat arenguvestluse vormi.
 • 2015 sügisest kasutusel kooli sisevõrk.
 • 2015/2016 õppeaastast võtsime veerandite asemel kasutusele trimestrid ehk õppeaasta 175 õppepäeva on jagatud kolmeks õppeperioodiks. Iga trimestri viimane koolipäev on ülekooliline projektipäev.
 • 2015/2016 alustas tööd kooliraadio, mille uudistesaade on eetris igal teisipäeval.
 • 2015/2016 alustas esimene digiõppeklass 1A, mille tunniplaani kuuluvad I kooliastmes digiõpetus ja robootika.
 • 2015/2016 õppeaastast rakendame I kooliastmes ainult kujundavat hindamist.
 • Alates 2015/2016 lastevanemate igakuine informeerimine kooli peamistest uuendustest ja muudatustest ning parimate tunnustamine infokirja vahendusel.
 • 2015 sügisest on võimalus õpilastel osaleda tasuta treeningutel peale koolitunde.
 • 2016. aastast on kasutusel hõbedane ja osaliselt kullatud koolimärk.
 • 2016 kevadest on garderoobide ees seinal elektroonne infotahvel, kust on kättesaadav kooli koduleht, õpilaste tunniplaan, ühistranspordi info ja Tallinna Haridusameti koduleht.
 • 2016. aasta 1. septembril sai meie kool 50aastaseks. Juubelisünnipäeva tähistamiseks ilmus kooli ajalugu ja tänapäeva tutvustav raamat “Viiskümmend värvilist aastat ehk Tallinna Südalinna Kooli lugu”, mida on vilistlastel ja kõigil huvilistel võimalik osta kooliraamatukogust.
 • 2016 sügisest on kasutusel Google Suite.
 • 2016 sügisest saab alguse hea tava, et õppeaasta jooksul külastavad õpetajad üksteise tunde ja jagavad töökoosolekutel kogemusi, et mõtestada häid õpetamise praktikaid.
 • 2016 sügisest toimuvad koolis digiõppepäevad, kus õpilased õpivad kodus nutiseadmeid kasutades ja vajadusel õpetajaga interneti teel suheldes.
 • 2016 sügisest osalevad 1. klassi õpilased “Sport kooli” projektis ja saavad tasuta tutvuda kogu õppeaasta vältel erinevate spordialadega 3 korral nädalas.
 • 2017 hakkasime korraldama üle-eestilist saksakeelse Scrabble-võistlust nutirakendusega “ClassicWords”.
 • 2017 kevadest on kooli koridorides ja klassides pehme mööbliga nurgad (nt diivanid, kott-toolid, padjad).
 • 2017 kevadest on kasutusel uus kooli koduleht.
 • 2017 kevadel alustasid tööd tasuta aineringid õpilastele, kellel on sügavam huvi mõne õppeaine vastu.
 • 2017 kevadest toimuvad pikkadel vahetundidel õuevahetunnid koolihoovis, kus õpilastel on võimalus tõukeratastega sõita või erinevaid mänge mängida.
 • 2017 sügisest on kasutusel uus kooli koduleht.
 • 2017 sügisest on 1.-3. klassis kasutusel üldõpetuse moodulid 3x aastas. 
 • 2017 sügisest toimuvad II-III kooliastmes lõimingumoodulid (pikemate projektidena). 
 • 2017 sügisest kuulub Südalinna Kool võrgustikku “Alustavat õpetajat toetav kool”.
 • 2017 sügisest alustas tegevust õpetajate spordiklubi.
 • 2017 sügisel osaletakse aktiivselt e-külalistundides.
 • 2017 sügisest luuakse aineringidele täienduseks tasuta II-III kooliastme loodusring ja robootikaring.
 • 2018 kevadel avasime #EduInnoLab Liitreaalsuse stuudio. Ainetundides võetakse kasutusele liit- ja virtuaalreaalsus. 
 • 2018 jaanuaris alustab tegevust kogupäevakool (õpiklubi, tegelused, õuetunnid).
 • 2018 sügisel alustatakse VEPA programmiga (3 pilootklassis).
 • 2018 sügisel võetakse kasutusele robotid ja programmeerimine lõimituna 3. klassi matemaatikatundidesse.
 • 2018 sügisest toimuvad uuenduslikud III kooliastme loodusainete praktikumid koostöös Tallinna Reaalkooli, Kesklinna Põhikooli ja J.Westholmi Gümnaasiumiga. 
 • 2018 talvel alustavad klassijuhatajad coachingu programmis osalemist. 
 • 2018 talvel uuendatakse I korruse koridori (ronimissein, liikumisrada, põrandamängud jms).
 • 2018 ühineme Tartu Ülikooli liikumislabori võrgustikuga Liikuma Kutsuv Kool. 
 • 2019 sügisel rajati koolihoovi kiiged, slackline, madalseiklusrada ja sisehoovi ehitati õuesõppe klassi bussipeatused. 
 • 2020 kevadel oleme eriolukorra tõttu (COVID-19) 16.märtsist kuni õppeaasta lõpuni distantsõppel. Selgeks saavad kõigile  nii opiq (e-õpikud), Google Classroom (õpihalduse keskkond) kui ka Google Meet (videotunnid).  Toimuvad regulaarselt nii videokoosolekud, veebikoolitused kui ka videotunnid. Videkõnede abil saavad läbi viidud õpilasvõistlus, tervisenädal, projektinädalad jne. Õpetajad ja mõned kõige rohkem tuge vajavad õpilased pääsevad kontaktõppele koolimajja alates 15. maist. 
 • 2. oktoobril 2020 toimus Südalinna Kooli I hariduskonverents, kus osalesid koolitöötajad, lapsevanemad ja õpilased. Ühiselt kuulati Tartu Ülikooli, HARNO, Tallinna Haridusameti, SEB panga esindajate ettekandeid ja arutleti, kuhu kool peaks järgneva 5 aastaga jõudma. 
Viimati muudetud: 09.10.2020