Koolitöö üldeesmärgid

Õppeaasta teema: Õpime aktiivselt! Terves kehas terve vaim. 

2019/2020 õppeaasta eesmärgid

I Eestvedamine ja juhtimine

 • Uue arengukava koostamise ettevalmistused

 • Muutunud õpikäsituse tegevuste jätkamine

 • Sisehindamise korras mõõdikute täpsustamine

 • Aineühenduste loomine ja nende tööle rakendamine

II Personalijuhtimine

 • Olemasolevate ametijuhendite täiustamine ja uute ametijuhendite koostamine

 • Õpetajatele töövarjutamise ja koolikülastuste võimaldamine teistes koolides

 • Personali meeskonnatöö tõhustamine personali haldamiseks ja ühistunde tugevdamiseks 

 • Klassijuhatajale suunatud coachingu programmiga jätkamine

 • Vajaduspõhise personali koolituskava loomine

III Koostöö huvigruppidega

 • Koostöö sõpruskoolidega, ühisprojektide jätkamine ja uute algatamine

 • Koostöö teiste koolidega, avatus ja koolikülastuste ning projektide võimaldamine, loodusainete laborivahendite ühiskasutuse projekti jätkamine

 • Lastevanematega seniste koostöövormide jätkamine

 • Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikus osalemine ja selle projekti tegevuskava täitmine

IV Ressursside juhtimine

 • Omatulu teenimise võimaluste hoidmine ja täiendavate vahendite leidmine

 • Kooli hoone, ruumide ja õueala heaperemehelik kasutamine ning energia säästmine

 • Üldtööaja efektiivne kasutamine kooli arendamiseks

 • Linna infosüsteemiga ühinemine

 • Õueala täiendamine erinevate võimalustega (sh õppeala loomine). 

V Õppekasvatusprotsess

 • Kaasava hariduse võimaluste analüüs ja tulemuslikkus

 • Uussisserände taustaga õpilastega õppetöö arendamine 

 • Karjääriõppe tähtsustamine ja tegevuste täiustamine (sh töövarjutamine III kooliastmele; ametikoolide ja gümnaasiumite külastused)

 • Õppeprotsessis rõhuasetuse suunamine lapse arendamiseks ja toetamiseks 

 • Õppeprotsessi tõhustamine ja eelnevate aastate uuenduste täiustamine ning arendamine (üldõpetus 1.-4. klassis, kujundava hindamise mudeli parendamine, projektipäevad, digiõppepäevad, liit- ja virtuaalreaalsus, õuesõpe kooli õuealal, erinevate õppeainete lõimimine teemapõhiselt erinevate ainetega 5.-9. klassis)

 • Õpilaste suurem kaasamine koolis toimuvate ürituste korraldamisse (kooliraadio, huvitegevus, õpilasesinduse töö)

Viimati muudetud: 07.10.2019