Koolitöö üldeesmärgid

(muudetud 29.09.2016)
2016/2017 õppeaasta eesmärgid.

I Eestvedamine ja juhtimine

Arengukava koostamine uueks perioodiks 2017-2020
Muutunud õpikäsitus rakendamine
Sisehindamise vahekokkuvõte ja sisehindamise korra uuendamine

II Personalijuhtimine

Ametijuhendite täiustamine
Personali meeskonnatöö tõhustamine, uute õpetajate kaasamine

III Koostöö huvigruppidega

Kooli juubeli tähistamine
Koostöö sõpruskoolidega, ühisprojektide jätkamine ja uute algatamine
Koostöö TLU ja TLN teiste koolidega MÕK osas
Lastevanemate kaasamine kooli tegemistesse ( laiendatud hoolekogu/ vanematekogu)

IV Ressursside juhtimine

Omatulu teenimiseks täiendavate võimaluste leidmine
Kooli ruumide heaperemehelik kasutamine ja energia säästmine
Üldtööaja efektiivne kasutamine kooli arendamiseks

V Õppekasvatusprotsess

MÕK rakendamine
Uute metoodikate rakendamine ( rühmapõhine õpe, õppeainete ülene koostöö, uute õppekeskkondade loomine)
Ülekooliliste projektipäevade korraldamine
Probleemide (mahajäämus õppetöös, koolikohustuse mittetäitmine) varajane märkamine ja kohene sekkumine

Viimati muudetud: 02.10.2017