Koolitöö üldeesmärgid

Tallinna Südalinna Kooli üldtööplaan on koostatud lähtuvalt kooli arengukavast ja õppekavast, 2018/2019 õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest.

2018/2019 õppeaasta eesmärgid

I Eestvedamine ja juhtimine

● Muutunud õpikäsituse tegevuste jätkamine

● Õppeaasta kokkuvõtete ja analüüside täiustamine ning sisehindamise korra ülevaatamine uueks hindamise perioodiks


II Personalijuhtimine

● Olemasolevate ametijuhendite täiustamine ja uute ametijuhendite koostamine

● Personali meeskonnatöö tõhustamine personali haldamiseks ja ühistunde tugevdamiseks Clanbeat keskkonna kasutusele võtmine


III Koostöö huvigruppidega

● Koostöö sõpruskoolidega, ühisprojektide jätkamine ja uute algatamine

● Koostöö TLÜ ja TLN teiste koolidega, loodusainete laborivahendite ühiskasutuse projekti rakendamine

● Urbact projektis “Stay tuned” osalemine

● Lastevanematega uute koostöövormide kavandamine


IV Ressursside juhtimine

● Omatulu teenimise võimaluste hoidmine ja täiendavate vahendite leidmine

● Kooli hoone, ruumide ja õueala heaperemehelik kasutamine ning energia säästmine

● Üldtööaja efektiivne kasutamine kooli arendamiseks


V Õppekasvatusprotsess

● HEV töö täiustamine, kõikidele õpilastele võimetekohase õppe võimaldamine.

● Karjääriõppe tähtsustamine ja täiustamine

● Õppeprotsessi tõhustamine ja kaasajastamine (üldõpetus 1.-4. klassis, kujundava hindamise mudeli parendamine, projektipäevad, digiõppepäevad, liit- ja virtuaalreaalsus, õuesõpe kooli õuealal, erinevate õppeainete lõimimine teemapõhiselt erinevate ainetega 5.-9. klassis)

● Õpilaste suurem kaasamine koolis toimuvate ürituste korraldamisse (kooliraadio, huvitegevus, õpilasesinduse töö)

Viimati muudetud: 12.09.2018