Osalus- ja toitlustustasu

1. Alates 01.01.2019.a. lasteaia kohatasu on 65.88 eurot kuus.
 
2. Alates 01.09.2017.a. toitlustamistasu on järgmine:
  • sõimerühm – 1,95 eur,
  • aiarühm – 2,20 eur,
  • ööpäevane rühm - 2,50 eur.

Toiduraha suuruse üle otsustab lasteaia hoolekogu (alus: Hoolekogu otsuse protokoll nr.2, 23.04.2015.a.). Alates 01.09.2016.a. tegeleb toitlustamisega OÜ Tüdrukud.

Alates 1.09.2017.a. kaetakse Tallinna munitsipaallasteasutustes käiva lapse toidukulu päevamaksumus linnaeelarve vahenditest linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses - sõimerühmades 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas.
Allikad:
* Linnavolikogu määrus nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ (RTF, 90.87 kB), 07.09.2017a.
*Tallinna Linnavalitsuse määrus 20.09.2017 nr 29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine".(PDF, 120.46 kB)

Lasteaia arvete tasumisel on oluline teada, et :
  • Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest. Lapsevanem saab arve e-posti aadressile, e-posti puudumisel saab paberarve kätte rühmaõpetajalt. 
  • Lapse ja lapsevanema andmete ( telefon, aadress, isikukood, e-post) õigsuse eest vastutab lapsevanem.  Arvet puudutavate andmete muutmumisel esitab vanem vabas vormis avalduse lasteaia direktorile.
  • Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks panka.
    Soovitame sõlmida arve tasumiseks otsekorralduslepingu. Vastavad juhised (sh. erinev viitenumber!) on toodud arve allosas.
  • Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

 

Viimati muudetud: 21.12.2018