AvalehtTaime lasteaedTUTVUSTUS › HOOLEKOGU

HOOLEKOGU


TAIME LASTEAIA HOOLEKOGU TEGUTSEMISE KORD: 1 lk.; 2 lk.; 3 lk.;

 

HOOLEKOGU KOOSSEIS 2018-2019 ÕPPEAASTAL

SINILILLE RÜHMA ESINDAJA - Oksana Paškina

KELLUKE RÜHMA ESINDAJA - Aleksandra Kotšneva

MEELESPEALILLE RÜHMA ESINDAJA - Natalja Bicheva

PÄEVALILLE RÜHMA ESINDAJA - Joanna Pisarkova

ÕPETAJATE ESINDAJA - Aleksandra Beltšenkova

OMAVALITSUSE ESINDAJA - Triin Lindau

 

Taotlused hoolekogu kinnitamiseks edastab koolidirektor Tallinna Haridusameti juhatajale 10. oktoobriks.

Hoolekogu koosseis kinnitatakse üheks aastaks.

Koolieelsed lasteasutused 

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 kohaselt on hoolekogu ülesandeks jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja.

Hoolekogu pädevus, hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus on sätestatud lasteasutuse koolieelse lasteasutuse seaduses ja lasteasutuse põhimääruses.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Hoolekogul on õigus saada lasteasutuse direktorilt oma tööks vajalikku informatsiooni.  

Koostöös hoolekoguga koostatakse lasteasutuse arengukava. Lasteasutuse õppekava kinnitab juhataja kuulates ära hoolekogu arvamuse. Hoolekogu kinnitab lasteasutuse juhataja ettepanekul õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks konkursi läbiviimise korra. Hoolekogu kooskõlastab lasteasutuse sisehindamise aruande ja toitlustamise toetust vajavate laste nimekirjad.

 

Täiendav informatsioon:
Piret Lind  
e-post: Piret.Lind@tallinnlv.ee 
Tel: 640 4978

 

Lehekülge haldab:

Tatjana Šukurova,

Taime Lasteaia direktor

6020279;  taime@la.tln.edu.ee

Viimati muudetud: 26.03.2019