SOODUSTUSED

Soodustused ja toetused Tallinna lasteaedades

Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias

Talllinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem:

  1. Kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

*  netosissetulek esimese pereliikme kohta on 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 467,19 eurot ehk:

2-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1051,18 eurot;
3-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1518,37 eurot;
4-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1985,56 eurot;
5-liikmelise pere puhu maksimaalselt 2452,75 eurot.

  1. Kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada aadressil info.haridus.ee

Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib vanemad vabastatakse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

NB! Pange palun tähele, kui esitamisel tekib tõrge ja arvuti näitab vea teadet, siis probleem on suuresti selles, et taotlejal pole õigust toetust saada ning süsteem ei lase taotlust ära saata.

NB! Palun pöörduge lasteaia direktori poole juhul, kui tekib probleem taotluse esitamisega.

 _________________________________________________________________________________________________

Освобождение от оплаты за место в муниципальном детском саду

На основании постановления Talllinna Linnavolikogu "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" освобождается от оплаты за место в детском саду родитель:

  1. Если у родителя (лей) нетто доход на первого члена семьи в месяц меньше установленной минимальной заработной платы и каждого следующего члена семьи меньше 80% от установленной минимальной заработной платы и если, как у родителя, так и ребёнка по данным Таллиннского регистра народонаселения указано одно и тоже место проживания по одному и тому же адресу.  

*  Нетто доход на первого члена семьи 583,99 евро и каждого следующего члена семьи 467,19 евро т.е.

На двоих членов семьи доход в месяц 1051,18 евро

На троих членов семьи доход в месяц 1518,37 евро  

На четверых членов семьи доход в месяц 1985,56 евро

На пятерых членов семьи доход в месяц 2452,75 евро

  1. На третьего или следующего ребёнка, если трое или больше детей одной семьи посещают детские сады города Таллинна, и если, как у родителя, так и ребёнка по данным Таллиннского регистра народонаселения указано одно и тоже место проживания по одному и тому же адресу. 

Ходатайство на освобождение платы за детский сад можно предоставить начиная с 14. сентября 2020 по адресу info.haridus.ee

Постановление применятся задним числом начиная с 01. сентября 2020.

Если, в случае распространения эпидемии закрывается детское учреждение или группа, которую посещает ребёнок, родитель освобождается от оплаты за место в детском саду на этот период. Освобождение от оплаты применяется в детских садах на время закрытия детского сада или группы. 

NB! Обратите пожалуйста внимание, если при предоставлении ходатайства компьютер покажет ошибку, то проблема вероятнее всего в том, что у ходатайствующего нет прав получить льготу и система не пропускает отправку ходатайства.

NB! Пожалуйста, обращайтесь к директору детского сада, в случае проблем с оформлением. 

_______________________________________________________________________________________________

Toidukulu katmine munitsipaallasteaias piirmäära ulatuses

Alates 1. septembrist 2017 kehtestati Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määrusega nr 17 Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord ning Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrusega nr 29 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine.

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot ( koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.

 

Toidukulu tasumisest vabastamine täies ulatuses

Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses lapsevanema avalduse alusel:

  • vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast;
  • Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel viibiv ja lasteasutuses käiv laps.

Lapse toidukulu tasumisest vabastamise põhjendatud avaldus esitatakse lasteasutuse direktorile. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka lasteasutuse õpetaja või asenduskodu juhataja.

Eralasteaedade toetamine 

Lapsevanem esitab eralasteasutuse pidajale vormikohase avalduse (.pdf) maksta tema lapse eest eralasteasutusele toetust. 

Toetust makstakse koolieelsete eralasteasutuste toetamise korra alusel eralasteaedadele pooleteise- kuni seitsmeaastase laste eest, kelle puhul on täidetud järgmised tingimused:

  • lapse ja tema vanema(te) või eestkostja elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinn;
  • eralasteasutus on kandnud lapse Tallinna hariduse infosüsteemis asutuse nimekirja;
  • laps on infosüsteemis kantud kuni kolme munitsipaallasteasutusse vastuvõtu taotlejate nimekirja.

Eralasteasutuste pidajale makstakse ühe lapse kohta toetust samas mahus, kui Tallinna Haridusameti haldusalas olevatele koolieelsetele lasteasutustele.

Teised toetused ja soodustused 

Toetuste maksmisega tegelevad Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ja linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad (vt kontaktid).

Õigusaktid

 

Lehekülge haldab:

Tatjana Šukurova,

Taime Lasteaia direktor

55649313; direktor@taime.edu.ee

Viimati muudetud: 24.11.2020