Mida tarbija peaks ostmisel alati jälgima?

Tarbijal on õigus:

  • saada pakutavate kaupade kohta vajalikku ja tõest eestikeelset teavet kauba hinna, omaduste, kasutamistingimuste ja garantii olemasolu või puudumise kohta. Kaubale ei tohi omistada omadusi, mis sellel puuduvad või anda mõista, et kaubal on erilised omadused, kui tegelikult on omadused samasugused kui kõigil seda laadi kaupadel. Pakutav kaup peab olema ohutu nii tarbija tervisele kui varale;

  • saada kauba eest tasumisel kauplejalt ostmist tõendav dokument, millel on vähemalt kaupleja nimi või ärinimi ja tegevuskoha aadress, müügikuupäev, iga ostetud kauba hind ja kokku  tasutud summa. Kui tarbija poolt tasumisele kuuluv summa on 20 eurot või enam, peab kaupleja andma ostu tõendava dokumendi igal juhul, st ka ilma tarbija vastava nõudmiseta. Kui ostusumma on väiksem kui 20 eurot, tuleb kassatšekk anda alati, kui ostja seda küsib;

  • saada kauplejalt teavet kauba suhtes pretensiooni esitamise võimaluste kohta ja nõuda endale tekitatud kahju hüvitamist.

NB! Enne kui ostad, uuri täpselt, mida ostad. Küsi alati ja säilita kassatšekk, see on vajalik juhul kui hiljem selgub, et oled petta saanud. Ära osta kauplusest, kus ei osata vastata küsimustele kauba kohta.

 

Kauba märgistuse üldnõuded

Kaubal või selle müügipakendil või kauba külge kinnitatud etiketil olev märgistus peab olema loetav, arusaadav ja üheselt mõistetav. Kui ei ole kehtestatud eraldi nõudeid mõne kaubagrupi märgistamisele nagu see on näiteks toidukaupade, jalatsite või rõivaste  puhul, siis peab olema kaubal, etiketil või pakendil näidatud vähemalt kauba nimetus, kui selle puudumine võib ostjat eksitada. Kauba liiki, omadusi ja otstarvet arvestades peab lisaks kauba nimetusele märgistuses olema teave:

  • kauba kogus või mõõtmed;

  • kauba koostis ja koostisosade kogused;

  • juhised kauba pesemiseks, puhastamiseks, hooldamiseks;

  • juhised kauba kasutamiseks ja säilitamise tingimused;

  • hoiatused ja ettevaatusabinõud kauba kasutamise või hävitamisega seotud ohtude vältimiseks;

  • kauba säilimisaeg või põhilised tehnilised andmed kauba kohta.

 

Esitatud teave peab olema kirjalik, eesti keeles ja võimaldama kaupa sihipäraselt ja ohutult kasutada. Eestikeelne tõlge ei tohi katta tootja algupärast teavet. Tehniliselt keerukale, ohtlikke aineid sisaldavale või kasutamisel erioskust nõudvale kaubale peab tootja lisama kasutusjuhendi.

NB! Enne kui ostad, kontrolli kauba kogust. Veendu, et oskad toodet kasutada. Keeruka toote kasutusjuhend küsi kaasa. Kontrolli, kas tootele antakse garantii. Ära osta kaupa, mille kohta ei saa piisavalt teavet.

Vaata lisaks toidu, rõivaste ja jalatsite märgistamise kohta.

 

Kauba hinna avaldamine

Kaupleja peab tarbijale teatavaks tegema kauba müügihinna ja ühikuhinna:

müügihind on kaubaühiku või kaubakoguse eest tarbija tasutav lõpphind;

ühikuhind on kauba ühe kilogrammi, ühe liitri, ühe meetri, ühe ruutmeetri või ühe kuupmeetri lõpphind.

Kauba müügihind ja ühikuhind peab olema avaldatud kirjalikult selgel ja loetaval viisil ning olema tarbijale üheselt mõistetavad ja kergesti märgatavad. Müügihind ja ühikuhind peavad olema märgitud kaubale või selle müügipakendile või välja pandud kauba vahetus läheduses. Kaubale märgitud hinda peab olema võimalik eemaldada kaupa kahjustamata.

NB! Enne kui ostad, võrdle hindu. Tükihinnaga müüdava pakitud toidukauba juures peab olema ka selle kauba ühikuhind, näiteks kilogrammi hind. Nii saad võrrelda, mida on soodsam osta.

 

Teenuse hinna avaldamine

Teenuse pakkuja peab enne teenuse osutamist teavitama tarbijat teenuse hinnast ja sellele lisatavatest tasudest või tariifidest.

Teenuste hinnakiri või teenuse hinna arvutamise aluseid kirjeldav muu dokument peab olema välja pandud tarbijale nähtavale kohale.

Kui teenust osutatakse väljaspool äriruume, esitatakse tarbijale teenuste hinnakiri või hinna arvutamise aluseid kirjeldav muu dokument.

NB! Enne kui otsustad teenust kasutada, küsi, palju tehtav töö täpselt maksma läheb.

 

Tarbija kaebuse lahendamise üldine kord

Kui ostetud kaup või teenus on puudustega, siis tuleb müüja poole pöörduda kaebusega, milles kirjeldada kauba või teenuse defekte ja esitatava nõude sisu. Kaupleja peab kinnitama kirjaliku kaebuse vastuvõtmist samuti kirjalikult ja vastama sellele 15 päeva jooksul. Kui kaupleja ei rahulda tarbija nõuet, siis peab ta seda kirjalikult põhjendama. Kui tarbija endiselt leiab, et tema huve on kahjustatud, võib ta esitada kaebuse Tarbijakaitseameti juures tegutsevale tarbijakaebuste komisjonile, kui kauba/ teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Alati on tarbijal õigus pöörduda kohtusse.

NB! Õigem on veenduda enne ostmist kauba või teenuse kvaliteedis kui hiljem vaielda kauplejaga. Loe alati läbi teenuse müüja poolt pakutav leping enne kui sellele alla kirjutad.

Viimati muudetud: 12.05.2014