Hüvitised töö kaotanud inimestele

Milliste hüvitiste või toetustega saab arvestada töö kaotamise korral?

Kui tööandja ei maksa töötasu ja lõpparvet?

Sellisel juhul tuleb Töövaidluskomisjonile esitada töövaidlusavaldus. Avalduse koostamist nõustab Tallinna Ettevõtlusameti tööõigusnõustaja. Töövaidluskomisjonide kontaktid leiad Tööinspektsiooni kodulehelt www.ti.ee.

Mida teha, kui tööandja on pankrotis?

Sellisel juhul on võimalik pankrotihüvitist taotleda Töötukassast läbi pankrotihalduri. Vastava nõudeavalduse aitab koostada Tallinna Ettevõtlusameti tööõigusnõustaja.

Töötuskindlustushüvitis

Teil on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui:

  • olete töötuna arvele võetud;
  • olete esitanud töötuskindlustushüvitise avalduse;
  • teil on töötuna arvelevõtmisele eelnenud kolme aasta jooksul vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži;
  • te ei ole viimaselt töö- või teenistuskohalt lahkunud enda algatusel (välja arvatud töölepingu seaduse § 37 lg 5, § 91 lg 2 ja § 107 lg 2 nimetatud juhtudel), kokkuleppel tööandjaga (töölepingu seaduse § 79) või enda süülise käitumise tõttu (töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 3-8, avaliku teenistuse seaduse § 94).

Kes saab töötuskindlustushüvitist? 

Teil on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui viimane töösuhe on lõpetatud koondamise, töötaja tervise või tööle mittevastavuse põhjusel, katseajal ning töölepingu tähtaja möödumise tõttu. Esimesel sajal hüvitise saamise päeval saate iga päeva eest hüvitist 60% ning seejärel 40% ühe kalendripäeva keskmisest töötasust.

Hüvitise pikkus

Kui tööstaaž on lühem kui 5 aastat, määrab Töötukassa hüvitise 180 päevaks
Kui tööstaaž on 5-10 aastat, määrab Töötukassa hüvitise 270 päevaks
Kui tööstaaž on 10 aastat või enam, määrab Töötukassa hüvitise 360 päevaks

Töötutoetus

Kui suur on töötutoetus?

Kui olete registreeritud töötuna, siis töötutoetuse päevamäär 2020. aastal on 6,10 eurot ning 31-kordne päevamäär 189,10 eurot. 

Kas töötuna arvel oleku korral on lubatud ajutiselt töötada?

Alates 1. septembrist 2020 võib töötuna arveloleku ajal isik ajutiselt töötada kuni 8 päeva kalendrikuus, kuid kõige rohkem 12 kalendrikuul 24-kuulise ajavahemiku jooksul. Ajutise töötamise eest makstav tasu ühes kalendrikuus kokku ja iga ühekordse töötamise eest ei tohi ületada 40 protsenti käesoleva kalendriaasta kuu töötasu alammäärast. 2020. aasta töötasu alammäär (584 eurot) arvesse võttes saab makstav tasu olla seega kuni 233,60 eurot.

Kuhu pöörduda abi saamiseks?

Eesti Töötukassa, telefon 15501, 669 6513, e-post: info@tootukassa.ee


Kas linn pakub rahalist toetust toimetulekuraskuste leevendamiseks?

Tallinna linn maksab linlastele riigi rahastatavat toimetulekutoetust ja linnaeelarvest rahastatavat sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust
Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval inimesel või perekonnal, kelle kuu sissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. 2020. aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 150 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2020. aastal 180 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 120 eurot kuus. 

Sissetulekust sõltuvat toetust on õigus taotleda isikutel, kelle perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast (584 eurot) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast. Toetusi määravad ja maksavad linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad. Täiendavalt on linnaosade sotsiaalhoolekande osakondadel võimalik toimetulekuraskustesse sattunud inimese vajadusest lähtuvalt abistada inimest muude teenustega, nt sotsiaaleluaseme küsimustes, toiduabiga jne.

Abi saamise küsimuses pöörduda elukohajärgse linnosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna poole.

Kontakt: elukohajärgne sotsiaalhoolekandeosakond (vali nimekirjast oma linnaosa)

 

Vähekindlustatud isikute nõustamine õigusalastes küsimustes

Kontakt: Sihtasutus Õigusteenuste Büroo, tel 6015122, e-post: sekretar@otb.ee

 

Viimati muudetud: 02.07.2020