Õppeaasta eesmärgid

Me elame muutunud ja muutuvas maailmas. Sellist aega, keskkonda ja meid endid, mis oli aasta tagasi, enam ei tule. Maailm muutub arvatust kiiremini. Selleks, et paremini toime tulla, on vaja teadmisi, märkamist ja koostööd. Teadmised ei ole need, mida me kuuleme või loeme igapäevameediast, vaid tõenduspõhised avaldused nii ühiskonnast, meditsiinist, lapse arengust, pedagoogikast jm. Meid eksitatakse tihti mõttega, et muutused toimuvad iseenesest, olgu see lapse kõne areng, koolivalmiduse saavutamine, tervise probleemid, koostöö, tööalased oskused, jt. Elu parandavad muutused saavad alguse probleemide märkamisest ja nendega töötamisest, kaasates kõiki asjasse puutuvaid osapooli.

„Minu elus puuduvad probleemid, on vaid mõned lahendust vajavad olukorrad ja lõpuni mõtlemist vajavad mõtted“

2020/2021  õppeaasta tegevuskava üldeesmärgid on

strateegilises juhtimises

 • juhtkond kaasab töötajad läbi töögruppide ja töökoosolekute lasteaia juhtimisse

personali juhtimises

 • töötajad oskavad muutunud ja muutuvas ajas analüüsida oma tööalaseid oskusi ja võimekust ning leida täiendavaid õppimisvõimalusi

õppekasvatustöös

 • sõimerühmade õpetajad töötavad välja lapse varajase arengu märkamise, analüüsimise ja toetamise mudeli
 • aiarühmade õpetajad töötavad välja lapse arengu, sh muukeelsete laste eesti keele oskuse hindamise mudeli
 • pedagoogid töötavad välja muukeelsetele  lastele eesti keele õpetamise mudeli
 • lasteaed jätkab Rohelise Kooli projektis osalemist
 • lasteaed jätkab Kiusamisest vaba projektis osalemist

koostöös

 • pedagoogid loovad strateegia lastevanematega suhtlemiseks
 • pedagoogid kaasavad lapsevanemaid lapse arengu jälgimise ja toetamise tegevustesse jagades ühist vastutust
 • pedagoogid kaasavad muukeelsete perede vanemaid  laste eesti keele õpetamist toetavatesse tegevustesse 

2020/2021 õppeaasta tegevuskava peamised tulemusnäitajad on

 • lasteaias toimuvad regulaarselt töökoosolekud ja töötavad töörühmad erinevate probleemide ja ülesannete teadvustamiseks ja lahendamiseks
 • igal töötajal on võimalus edastada eneseanalüüsi ja arengu tulemused ning vajadused juhtkonnale
 • sõimerühmadel on töötav mudel lapse arengu varajaseks jälgimiseks, hindamiseks ja koostööks lastevanematega
 • lasteaial on uuendatud ja töötav mudel lapse arengu, sh muukeelse lapse eesti keele oskuse hindamiseks, mida saab kasutada ELIIS keskkonnas
 • lasteaias töötab muukeelsetele lastele eesti keele õpetamise mudel
 • lasteaia Rohelise Kooli tegevust on hinnatud Rohelise lipuga
 • lastevanematega on läbi viidud lapse arenguvestlusi, neid on kaasatud lapse arengu jälgimisse, neile on valminud juhend- ja abimaterjalid lapse arengu sh eesti keele õppe toetamiseks

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Imbi Raasuke
e-post: Imbi.Raasuke@tuule.edu.ee 

Viimati muudetud: 29.12.2020