Õppeaasta eesmärgid

2019-2020 õppeaasta õppekasvatustööd ühendavaks teemaks on arusaamine ja mõistmine.

Sellel õppeaastal on lasteaiaelus üsna palju  muutusi: üks rühm suletakse, teistes rühmades on veidi rohkem lapsi kui varasemalt, üle poolte laste on pärit muukeelsetest peredest, muutub lasteaia toitlustamise kord.  Seoses nende probleemidega  kerkib esile küsimus, kuidas hakkama saada. Kuidas leida  arusaamist ja mõistmist:  aru saada muudatuste vajalikkusest ja võimest muudatustega kohaneda. See puudutab igat inimest meie lasteaias: personali, lapsi kui lapsevanemaid.

Meie ülesandeks on

 • näha suuremaid plaane ja ideid, nende vahelisi seoseid, et me ei takerduks detailidesse
 • näha ettepoole, mis võiks olla tänaste tegevuste tulem
 • ergutada küsima küsimusi miks ja kuidas, täpsustama asjaolusid
 • mõista , milliseid probleeme saame nende muudatustega ellu viia
 • ergutada püstitama seoses muutustega enesele uusi eesmärke
 • teha kokkuvõtteid ning tunda rõõmu ja rahulolu saavutatust
 • teha muutuste positiivsed tulemused nähtavaks
 • leida probleemide lahendamiseks koostööpartnereid ja koostöövõimalusi

 

Selle õppeaasta õppekasvatustöö eemärgiks ja tulemuseks on, et laps

 • tuleb rõõmuga lasteaed, naudib rühma kuulumist ja eakaaslaste seltsi ning ühistegevust, teeb kaaslastega koostööd
 • oskab märgata, mõista ja toetab endast erinevaid kaaslasi
 • saab aru Kiusamisest vaba lasteaia põhimõtetest ja järgib neid
 • tunneb huvi lasteaia õueala looduse ja selle uurimise vastu
 • väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust; märkab looduse ilu ja erilisust;
 • hoolib elusolenditest ja nende vajadustest, tunneb looduses toimivaid seoseid;
 • mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse sõbralikult ja säästvalt;
 • liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast;
 • väärtustab enda ja teiste tervist ning turvalist keskkonda
 • väärtustab  keskkonnasäästlikku tarbimist;
 • mõistab toidu ja toitumisega seotud teemade olulisust seoses keskkonnakasvatusega
 • soovib suhelda eesti keeles, väärtustab  eesti keele ja kultuuritraditsioone, tunneb huvi lastekirjanduse vastu.

 

Eesmärkide saavutamiseks pedagoogid

 • teevad omavahel koostööd erinevate koostöövormide kaudu (rühmadevaheline koostöö, töögrupid, kogemuste vahetamine, üritused, sisekoolitused jt)
 • kaasavad lapsevanemaid lapse arengut ning õppekasvatustööd toetavatesse üritustesse.
 • kasutavad mitmekesiseid õpimeetodeid - õuesõpe, külastusõpe, loovusõpe, algatusõpe, avastusõpe, oskuste õpe,  vaikuseminutid, lastega filosofeerimine, kiusamisest vaba lasteaed, laste võimetest ja huvidest lähtuv õpe; projektiõpe jt;
 • tegelevad süvendatult muukeelsetele lastele eesti keele õpetamisega (kasutavad kattuvat tööaega, koostöö kõrvalrühmadega, töögrupp, koostöö Suur Pae lasteaia keelekeskusega, jt)
 • pööravad tähelepanu ja toetavad laste arusaamise, mõistmise, empaatiavõime ja väärtushinnangute kujunemist, teadmiste vaheliste seoste loomist
 • toetavad lastekirjanduse abil laste rikka ja mitmekesise eesti keele ning tundeelu arengut;
 • osalevad laste ja lastevanematega Rohelise kooli projektis;
 • viivad igapäevaselt läbi loodusvaatlusi, õuesõpet, õppekäike;

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Imbi Raasuke
e-post: Imbi.Raasuke@tuule.edu.ee 

Viimati muudetud: 16.09.2019