Õppeaasta eesmärgid

2017-2018 õppeaasta õppekasvatustööd ühendavaks teemaks on keskkonnakasvatus.

Keskkonnakasvatus on eluviisi­õpetus, mille käigus kujundatakse väärtushinnanguid, mis on kasulikud inimesele enesele, kogu meid ümbritsevale keskkonnale ja ühiskonnale.  Keskkonnakasvatus peab baseeruma mõistmisel, et kogu maailm on üks tervik, ning, et iga tegu, sealhulgas iga üksiku inimese tegevus annab soovitud või mittesoovitud tulemusi.

Selle õppeaasta õppekasvatustöö eemärgiks ja tulemuseks on, et laps

 • tunneb huvi lasteaia õueala looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;
 • väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust; märkab looduse ilu ja erilisust;
 • hoolib elusolenditest ja nende vajadustest, tunneb looduses toimivaid seoseid;
 • mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse sõbralikult ja säästvalt;
 • liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast;
 • väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult;
 • väärtustab  keskkonnasäästlikku tarbimist;
 • väärtustab  eesti keele ja kultuuritraditsioone, tunneb huvi lastekirjanduse vastu.

 

Eesmärkide saavutamiseks pedagoogid

 • osalevad lastega Rohelise kooli projektis;
 • kasutavad uuenenud õpimeetodeid - õuesõpe, külastusõpe, loovusõpe, algatusõpe, avastusõpe, oskuste õpe,  vaikuseminutid, lastega filosofeerimine, laste huvidest lähtuv õpe; projektiõpe jt;
 • viivad igapäevaselt läbi loodusvaatlusi, õuesõpet, õppekäike;
 • pööravad tähelepanu ja toetavad laste tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemise arengut;
 • toetavad lastekirjanduse abil laste rikka ja mitmekesise eesti keele ning tundeelu arengut;
 • kaasavad lapsevanemaid keskkonnateemalistesse ja õppekasvatustööd toetavatesse üritustesse. 

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Imbi Raasuke
e-post: Imbi.Raasuke@tuule.edu.ee 

Viimati muudetud: 08.09.2017