Õppeaasta eesmärgid

2018-2019 õppeaasta õppekasvatustööd ühendavaks teemaks on koostegemine.

Läbi koostegemise kasvab ühistunne lasteaia personali, laste, lastevanemate vahel, mis aitab meil üksteist paremini tundma õppida. Koostegemine aitab märgata iga osaleja panust, soove ja vajadusi ning toetab uute lahenduste leidmist. Koos tehes ja üksteist toetades jõuame kaugemale nii elurikkuse, tervise, eesti keele ja kultuuri tundmises kui väärtushinnangute kujundamisel. Koostegemisega kasvatame usaldust, väärtustame üksteist ning ümbritsevat keskkonda.

Selle õppeaasta õppekasvatustöö eemärgiks ja tulemuseks on, et laps

 • tuleb rõõmuga lasteaed, naudib rühma kuulumist ja eakaaslaste seltsi ning ühistegevust, teeb kaaslastega koostööd
 • märkab ja toetab endast erinevaid kaaslasi
 • tunneb huvi lasteaia õueala looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;
 • väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust; märkab looduse ilu ja erilisust;
 • hoolib elusolenditest ja nende vajadustest, tunneb looduses toimivaid seoseid;
 • mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse sõbralikult ja säästvalt;
 • liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast;
 • väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult;
 • väärtustab  keskkonnasäästlikku tarbimist;
 • soovib suhelda eesti keeles, väärtustab  eesti keele ja kultuuritraditsioone, tunneb huvi lastekirjanduse vastu.

 Eesmärkide saavutamiseks pedagoogid

 • teevad omavahel koostööd erinevate koostöövormide kaudu (töögrupid, kogemuste vahetamine, üritused, sisekoolitused jt)
 • kaasavad lapsevanemaid lapse arengut ning õppekasvatustööd toetavatesse üritustesse.
 • kasutavad uuenenud õpimeetodeid - õuesõpe, külastusõpe, loovusõpe, algatusõpe, avastusõpe, oskuste õpe,  vaikuseminutid, lastega filosofeerimine, laste võimetest ja huvidest lähtuv õpe; projektiõpe jt;
 • tegelevad süvendatult muukeelsetele lastele eesti keele õpetamisega (töögrupp, koostöö Suur Pae lasteaia keelekeskusega, jt)
 • pööravad tähelepanu ja toetavad laste tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemise arengut; väärtushinnangute kujunemist
 • toetavad lastekirjanduse abil laste rikka ja mitmekesise eesti keele ning tundeelu arengut;
 • osalevad lastega Rohelise kooli projektis;
 • viivad igapäevaselt läbi loodusvaatlusi, õuesõpet, õppekäike;

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Imbi Raasuke
e-post: Imbi.Raasuke@tuule.edu.ee 

Viimati muudetud: 10.09.2018