Õppetöö korraldus

Õppeaasta

Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.

Aktiivne õppeperiood toimub 1. septembrist - 31. maini.

Planeeritud eesmärgistatud õppetegevused toimuvad iga päev kella 9-12. Õhtupoolikutel tegeletakse huvuhariduse ja individuaalse tööga.

Suvekuudel toimub õpitu kordamine ja põhirõhk on mängulistel õuestegevustel. 

Rühmade tegevuskava on koostatud rühmaõpetajate poolt õppeaastaks sõimerühmades kuude ja aiarühmades nädala kaupa. Tegevuskavade koostamisel lähtutakse lasteaia õppekavast, laste vanusest ning õppe- ja kasvatustööle püstitatud eesmärkidest konkreetses rühmas. Arvestatud on üldõpetuse  põhimõtteid - lähemalt kaugemale, lihtsamalt keerulisemale.  

Rühmade nädalakavad planeeritakse lõimides erinevaid õppevaldkondi, eesmärgid ja tegevused seatakse lapsest lähtuvalt.

Õppe- ja kasvatustegevuse sisu on esitatud üheksas põhivaldkonnas: 

  • Mina ja keskkond
  • Keel ja kõne
  • Matemaatika
  • Kunst
  • Muusika
  • Liikumine
  •  Väärtuskasvatus
  • Töökasvatus
  •  Mäng

Lasteaed on avatud 7.00-19.00-ni.

7.00 - 7.30 ja 18.00 - 19.00 töötab lasteaias valverühm graafiku aluse.

Info on rühmades.

Õppe- ja kasvatustöö toimub eesti keeles.

 

Päevakava

7.00-8.30

Laste kogunemine, mängud, individuaalne töö lastega

8.30-9.00

Hommikusöök

9.00-12.00

Planeeritud õppekasvatustegevused, õuesviibimine

12.00-12.30

Sõimerühma lõunasöök

12.30-13.00

Aiarühma lõunasöök

12.30-15.00

Sõimerühma lõunauinak

13.00-15.00

Aiarühma puhkeaeg

15.30-15.45

Õhtuoode

15.00-19.00

Huvitegevused, individuaalne töö lastega, vaba tegevus toas või õues, mängud, kojuminek

 

Päevakava muutub 15 minuti võrra vastavalt vanusele. Iga vanuserühma konkreetne päevakava asub vastavas rühmas.

Vastavalt Sotsiaalministri määrusele 01.10.2010 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ laps peab viibima iga päev sõltuvalt ilmastikutingimustest 1-2 korda õues. Lapse õues viibimise aeg sõltub tuule-külma indeksist. Madalama kui miinus 20 C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.

 

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:
Imbi Raasuke
e-post: Imbi.Raasuke@tuule.edu.ee 

Viimati muudetud: 29.12.2020