Tallinna Tuule Lasteaia kodukord

Üldsätted

 • Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
 • Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
 • Lasteaia kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.
 • Kodukord on lastele, lastevanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks  kohustuslik.
 • Lasteaed on avatud tööpäevadel kella 7 –19 (rühmad töötavad erinevate tööaegadega). 
  Lasteaed on suletud riigipühadel. Jõululaupäevale, uusaastale, Eesti vabariigi
  aastapäevale ja võidupühale eelneval tööpäeval on lasteaia rühmade tööaeg kolme
  tunni võrra lühendatud.

 

Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

 • Enne esmakordset lasteaeda tulekut soovitame lastevanematel tutvuda rühmaga ja rühma päevakavaga, mis näeb ette mitmesuguseid tegevusi vaheldumisi kindlate söögi- ja puhkeaegadega.
 • Lapse kergemaks harjumiseks lasteaia eluga on otstarbekas kohandada kodune päevakava lasteaia omaga.
 • Lapsel on võimalus osaleda kõigis päeva tegevustes, kui ta jõuab lasteaeda hiljemalt kell 9.00.
 • Vanematel on õigus tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides.
 • Lapse puudumisest palume teatada hiljemalt hommikul kell 9.00-ks (telefoni või e-maili teel rühma töötajatele). Kontaktid asuvad rühma stendidel ja lasteia kodulehel
 • Lapsevanem annab hommikul lapse isiklikult rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Õhtul tuleb kinni pidada rühmade ja lasteaia sulgemise aegadest. Lapsele palume järgi tulla 10-15 minutit enne rühma sulgemist, et oleks võimalik rahulikult riietuda ja õpetajaga möödunud päeva kohta infot vahetada. Lapsega lahkudes jätab lapsevanem rühma töötajaga isiklikult hüvasti.
 • Rühma töötajal on õigus laps üle anda  ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule, kui vanemad on rühma töötajat sellest eelnevalt teavitanud.
 • Rühma töötajal on keelatud last üle anda alaealisele või selleks volitamata isikule.
 • Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapsevanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse saamine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele, teavitab töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

 

Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

 •    Vanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
 • Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
 •  Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.
 • Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteaias anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel  direktori määratud lasteaia pedagoogiga.
 • Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel.
 • Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu.
 • Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
 • Lapse õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
 • Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
 •    Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad. Rühma töötajad ei vastuta riiete määrdumise eest tavaolukorras.
 •    Aiarühma lapsele on liikumistegevusteks vajalikud lühikesed püksid ja spordisärk, mida tuleb hoida riidest kotis. Pidulikel üritustel kannab laps pidulikku riietust.
 •    Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
 •   Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused õues.
 • Lasteaias viiakse läbi lapse arenguvestlusi eesmärgiga toetada lapse  arengut.
 • Lasteaed pakub lastele kolm korda päevas toitu, mis on tervislik, tasakaalustatud ja mitmekesine ning vastab lasteasutuse toitlustamisele kehtestatud nõuetele. Soovitame jälgida nädala menüüd rühma stendil ja lasteaia kodulehel .

 

Mäng ja õuesolek

 • Laps võib kaasa võtta isiklikke mänguasju, välja arvatud ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju( näit. relvad,tegelaskujud jms. ), vastavalt rühmas kehtestatud korrale, arvestades sellega, et rühma töötajad  ei vastuta nende kadumise või katkiminemise eest.
 • Kokkuleppel rühma õpetajaga võib laps lasteaeda kaasa võtta jalgratta, tõukeratta või rulluisud. Sel juhul on vajalik turvavarustuse olemasolu (kiiver, turvasidemed jt ).
 • Laps ei kanna rühmas ehteid, mis võivad enda või teiste tervist ohustada, puruneda või kaduda (rippuvad ehted, väikestest detailidest ja teravate osadega ehted jms).
 • Tervise edendamise eesmärgil ja vastavalt rühma tegevuskavale osalevad kõik lapsed 1-2 korda päevas õuetegevustes.

 

Turvalisus

 • Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
 • Lastele on seatud hoonest ja õuealalt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja õuealalt  lahkuda koos lasteaia töötajaga direktori või õppealajuhataja loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.
 • Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja töötajad helkurvestides.
 • Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutamise. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljakuid ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja poolt.
 • Laste lahkumine lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline (pääs) sisenemine lasteaia ruumidesse ja õuealale on keelatud.
 • Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad ja uksed, et tagada laste turvalisus.
 • Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud va lasteaeda teenindavad transpordivahendid, kui on vastav luba.
 • Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteaia direktorit laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
 • Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
 • Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lasetega tuppa, peab teine rühma töötaja, või äärmisel juhul teise rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

 

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Imbi Raasuke
e-post: Imbi.Raasuke@tuule.edu.ee 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 03.04.2018