Teenuste hinnad

Kohatasu

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast (1.jaanuarist 2020 on  kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 584 eurot)

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.

Lasteaia kohatasu Tallinna linnas on alates 1. jaanuarist 2020 ühe lapse kohta 71,25 eurot kuus.

(Tallinna haridusameti käskkiri 31.12.2019 nr HA-4/78)

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Toidukulu

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord).Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks on 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas.

Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Lasteaia toiduraha päevamaksumuse kinnitab  lasteaed  hoolekogu ettepaneku alusel. 

Tallinna Tuule Lasteaias on lapse toidu päevamaksumus:

sõimerühm 1,74 EUR päevas
aiarühm 3-4 aastat 1,97 EUR päev
aiarühm 5-6 aastat 2,09 EUR päev
aiarühm 6-7 aastat 2,18 EUR päev​

Kui lasteasutuse  kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus on suurem kui linnavalitsuse kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul. 

Paremaks teenindamiseks saab lapsevanem linna esitatavaid arveid maksta ning teavitusi tellida iseteenindusportaalis https://iseteenindus.tallinn.ee/. Keskkonda sisenemiseks on lapsevanemal vaja mobiil ID,  ID kaarti või võib ka siseneda läbi panga. Iga lapsevanem näeb ainult talle esitatud arveid ja saab nende eest samas kohas ka maksta. 

 

Soodustustest Tallinna munitsipaallasteaedades loe SIIT

Avaldused soodustuste taotlemiseks: osaline vabastus lasteaia kohatasust 

 

Ruumide rentimine

Soovi korral on võimalik rentida Tallinna Tuule Lasteaia ruume tunnihinna alusel.

Ruumide turuhinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 08.juunist 2010 nr 1-2/319. 

Ruumide  rentimiseks sõlmitakse rentniku ja lasteaia vahel tunnihinna alusel rendileping.

Tuule lasteaia saali kasutamine lasteringide ja huvitundide tarbeks tööpäevadel on 6eurot/tund.

 

 

 

Lehekülge haldab:

Imbi Raasuke
e-post: Imbi.Raasuke@tuule.edu.ee 

Viimati muudetud: 02.01.2020