Isikuandmete töötlemine

Lasteaia  tegevus    on avalik. Lähtuvalt seadustest on lasteaial kohustus teatud    osa dokumentidest ja teabest Internetis avalikustada või teha    muul viisil igaühele kättesaadavaks. Oma tegevuse käigus kogub    ja töötleb lasteaed ka isikuandmeid ja isikute eraelu    puudutavat teavet. 

Seadused on isikuandmete ja eraelu puudutava teabe menetlemiseks ja töötlemiseks näinud ette kitsendused. Lasteaia sisemise töökorraldusega püüame teha kõik, et isikute eraelu võimalikult vähe riivataks ning asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute valdusse.  

Isikuandmete töötlemisel lähtume Isikuandmete    kaitse seadusest ,  Andmekaitse    Inspektsiooni juhistest ja avaliku teabe seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010.

 

 

Lehekülge haldab:  

Julia Ignatenko, Tallinna Unistuse    Lasteaia õppealajuhataja  637 64 19;     E-post: julia.ignatenko@unistuse.edu.ee    

     

Viimati muudetud: 11.12.2013