Soodustused Tallinna munitsipaallasteaedades

   

Kohatasuvabastus    munitsipaallasteaias  

       

Osaline kohatasuvabastus  

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus    saada munitsipaallasteaia kohatasu    vabastust kuni 80% juhul, kui:  

  • lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te)    rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;    
  • perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on    väiksem kehtivast palga alammäärast  ja iga    järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga    alammäärast;    

    Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse,    mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne    linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.  

       

100-protsendiline kohatasuvabastus   

    Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või    enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses    käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses    käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka    kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel    Tallinna linn.  

    Vanem esitab vabastuse saamiseks direktorile vabas    vormis avalduse, milles on nimetatud    laste nimed ja isikukoodid.  

       

Toitlustamise toetus    munitsipaallasteaias  

    Vähekindlustatud perede lastel on võimalus    saada munitsipaallasteaias toitlustamise    toetust kuni 100% ulatuses.   

    Toitlustamise toetuse saamise õigus on juhul, kui:  

  • lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku    rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;    
  • perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla    95,87 euro kuus;    
  • Tallinna lastekodudes elavatel lastel.    

    Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus,    kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu    netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri    osakonna tõend.  

    Avaldus tuleb lasteaiale esitada 10.    septembriks ja 10. jaanuariks. Kui    vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka    haridusasutuse pedagoog või sotsiaaltöötaja.  

    Toidupäeva maksumused on lasteaedades erinevad, selle suuruse    otsustab hoolekogu.   

       

Eralasteaedade    toetamine   

Lapsevanem esitab eralasteasutuse    pidajale vormikohase avalduse (.pdf) maksta tema lapse    eest eralasteasutusele toetust.   

    Toetust makstakse koolieelsete eralasteasutuste toetamise korra    alusel eralasteaedadele pooleteise- kuni    seitsmeaastase laste eest, kelle puhul on täidetud järgmised    tingimused:  

  • lapse ja tema vanema(te) või eestkostja    elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinn;    
  • eralasteasutus on kandnud lapse Tallinna    hariduse infosüsteemis asutuse nimekirja;    
  • laps on infosüsteemis kantud kuni    kolme munitsipaallasteasutusse vastuvõtu taotlejate    nimekirja.    

Eralasteasutuste pidajale makstakse ühe    lapse kohta toetust samas mahus, kui Tallinna Haridusameti    haldusalas olevatele koolieelsetele lasteasutustele.  

       

Teised toetused ja    soodustused   

Toetuste maksmisega    tegelevad Tallinna Sotsiaal- ja    Tervishoiuamet ja linnaosade    sotsiaalhoolekande osakonnad (vt kontaktid).  

       

Õigusaktid  

Viimati muudetud: 23.12.2019