19.04.2011

Uuriti Tallinna õpilaste koolipäeva aktiivsust ja turvalisust

Neljapäeval, 21. aprillil 2011 algusega kell 10.00 toimub Tallinna Ülikoolis (Uus-Sadama 5, Tallinna saalis) infoseminar, kus tutvustatakse Kesk-Läänemere programmi Interreg IVA projekti „Aktiivne ja turvaline koolipäev“ raames läbi viidud ulatusliku kooliuuringu tulemusi.

2010.  aasta oktoobrist detsembrini toimus Tallinna koolides kolm uuringut, milles osalesid 45 Tallinna kooli 5., 6., 7., ja 9. klasside õpilased ning koolipersonal. Kokku osales uuringus üle 3000 õpilase ja ligi 300 koolipersonali liiget. Tegemist on Tallinna ja Turu linna ühisprojektiga ning oluliseks eesmärgiks on edasise töö käigus uuringutulemuste omavaheline võrdlus. 

Uuriti nelja põhiküsimust: milline on õpilaste eluviis ja aktiivsus,  kuidas lapsed end koolis tunnevad (emotsionaalne ja sotsiaalne turvatunne),  mis asjaolud on seotud koolimotivatsiooniga ning kuidas koolikultuur toetab aktiivset ja turvalist koolipäeva. 

Selgus, et tüdrukute ja poiste meelistegevused pärast koolipäeva on mõneti erinevad: poiste lemmikuteks on arvuti, teler ja mõni huviring, tüdrukutel on esikohal sõpradega suhtlemine ja huviringid. Samuti hindavad tüdrukud poistega võrreldes mõnevõrra kõrgemalt ühistegevusi koolis. Õpilased tegid häid ettepanekuid vahetundide aktiivsemaks ja turvalisemaks muutmiseks. Näiteks soovisid nad vahetundides senisest rohkem nii organiseeritud kui ka organiseerimata füüsilisi tegevusi nii siseruumides kui ka õues (pallimängud, tantsimine, ratta ja rulaga sõitmine jms). Peamisteks häirivateks asjaoludeks peavad õpilased suurt müra ja lärmi kooliruumides, kaklemist ja tõuklemist. Soovitakse rõõmsat ja sõbralikku omavahelist suhtlemist vahetundides ning rohkem koostegevusi. 

Õpilaste enesetunne koolis sõltub suuresti nende enesehinnangust ja sotsiaalsest kompententsusest. Koolirõõm on suurem nende seas, kes tunnevad end enesekindlalt ja on head suhtlejad. End üksildasena tundvate laste meelistegevuseks on sageli suhtlemine arvutis, vähene aktiivsus ühistegevustes ja huvialade piiratus. Üksildustunne seostus ka kiusamisega ja seda mitte kiusatava rollis olemise, vaid omalt poolt teiste kiusamisega. 

Suhete kvaliteedist sõltub ka koolimeeldivus. Õpilased, kelle omavahelised suhted ja läbisaamine õpetajatega on hea, on kooli suhtes positiivsemalt häälestatud, tunnevad kooliasjade vastu rohkem sisulist huvi ning peavad oluliseks kaasalöömist koolielu aktiivsemaks ja turvalisemaks muutmisel. 

Koolipersonal leiab, et enim avalduvad koolis järgmised väärtused: traditsioonid, orienteeritus edule, personali professionaalsus, õppeprotsessi kvaliteet ja kooli õhkkond. Vähem nähakse järgmiste väärtuste avaldumist: koostöö, avatus, keskkonnateadlikkus, hoolivus, iseseisvus ja vastutusvõime. 

Uuringutulemustele tuginevalt püütakse koos koolide projektimeeskondadega leida praktilisi lahendusi, kuidas muuta õpilaste koolipäev aktiivsemaks ja turvalisemaks. 

Seminari viivad läbi TLÜ kasvatusteaduste instituudi õpetajakoolituse õppejõud, Psience OÜ psühholoogid  ja Tallinna Haridusamet.   

 

Lisainformatsioon infopäeva ja uuringutulemuste kohta:

Leida Talts, projekti „Aktiivne ja turvaline koolipäev“ uurimisgrupi juht, TLÜ Kasvatusteaduste Instituut, e-mail: talts@tlu.ee, tel: 5091633 

Georg Aher, projekti „Aktiivne ja turvaline koolipäev“ üldjuht, e-mail: georg@hared.ee. tel. 5137959

 

Infopäeva programm

09:30 – 10:00     Registreerumine ja kogunemine koos hommikukohviga

10:00                   Seminari eesmärgi ja päevakorra tutvustamine, Leida Talts

10:10                   Koolipere väärtusteuuringu tulemused, Anne-Mari Ernesaks

10:45                   Sissejuhatus õpilaste uuringute tutvustamisse, Eva-Maria Kangro

11:00                   Aktiivne ja turvaline vahetund õpilaste nägemuses, Markus Metsalu & Natalja  Agarkova

11:20                   Õpilaste vaba aeg ja huvitegevus, Maia Muldma

11:40                   Õpilaste emotsionaalne enesetunne, koolirõõm ja sotsiaalne kompetentsus, Eva-Maria Kangro

12:15                   Kokkuvõte tulemustest ja sissejuhatus grupitöödesse, Leida Talts

12:30 – 13:30      LÕUNA

13.30                   Lahenduskesksed grupitööd
Modereerivad: Airi Kukk, Mare Tuisk, Katrin, Poom-Valickis, Maia Muldma ja Mai Normak

14.15                   Grupitööde esitlused

14.45                   Kokkuvõtted infoseminarist
                            Leida Talts