27.02.2012

Teade Sõpruse pst 211a äriruumide läbirääkimistega pakkumise teel üürile andmisest

1. Mustamäe Linnaosa Valitsus korraldab Sõpruse pst 211a asuvate äriruumide üldpinnaga 222,5 m2 läbirääkimistega pakkumise teel üürile andmine järgmistel tingimustel:

1.1 äriruumide üürileping sõlmitakse tähtajatult;

1.2 äriruumide kasutusotstarve on kultuuri, haridus-, teadus-, tervishoiu-, spordi- ja sotsiaalhooldusalane ning heategevuslik mittetulundustegevus;

1.3 äriruumide üüri alghind on 0,96 €/m2 kohta kalendrikuus ( 213,60 €);

1.4 üürile lisanduvad äriruumiga seotud kõrvalkulud, maksud ja koormised (seal hulgas haldus- ja hoolduskulud);

1.5 üürnik on kohustatud täitma heakorra ja jäätmehoolduse eeskirju ning sõlmib jäätmekäitluslepingu ning vajalikud kommunaalteenuste lepingud;

2. Äriruumi üürilepingu eritingimuseks on:

2.1 äriruumide üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele;

2.2 üürileandja ei hüvita üürniku poolt äriruumi parendusteks tehtud kulutusi;

2.3 äriruumide allkasutusse andmine on lubatud üksnes üürileandja nõusolekul;

2.4 vajadusel kohustub üürnik taotlema üürileandja volitusel kasutusloa ja teostama sellega seotud toimingud.

3. Pakkumine esitada hiljemalt 27.03.2012 kell 10.00 Mustamäe Linnaosa Valitsusele, Tallinn     A. H. Tammsaare tee 135 teenindussaali. Pakkumine tuleb esitada kirjalikult, kinnises ümbrikus, millele on tehtud märge „Sõpruse pst 211a äriruumide läbirääkimistega pakkumine” ja peab sisaldama järgmisi andmeid:

3.1 äriruumide kasutamisega seotud tegevuskava;

3.2  andmeid pakkuja kohta:

3.2.1 füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress;

3.2.2 juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht ja aadress;

3.3 nõusolek vara (äriruumide) kasutusse võtmiseks läbirääkimistega pakkumiseks kehtestatud tingimustel;

3.4 sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumissumma, kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

3.5 pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, volitatud esindaja puhul vastav volikiri.

4. Üürileantavate äriruumidega saab tutvuda kohapeal eelneval kokkuleppel. Informatsioon tööpäeviti telefonil 6457 533, 6457 532.

5. Pakkumiste ümbrikud avatakse 27.03.2012 kell 10.15 Pakkumiste avamine ei ole avalik, pakkumisel osalejatel ei ole pakkumise avamise juures viibimise õigust.

6. Läbirääkimistele kutsutakse nõuetekohase pakkumise teinud osalejad. Pärast läbirääkimiste lõppu esitavad osalejad,  korraldaja määratud tähtajaks, kirjalikult oma lõpliku pakkumise.

7. Võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon võitja selgitamiseks nendele pakkujatele võimaluse oma pakkumisi viie tööpäeva jooksul täiendada.

8. Parimaks pakkumiseks tunnistab komisjon pakkumise tingimustele ja lisatingimustele vastanud kõrgema hinnaga pakkumise, võttes arvesse ka kasutamisega seotud tegevuskava. Pakkumise võitjaga sõlmitakse äriruumi üürileping Mustamäe linnaosa vanema vastavasisulise korralduse alusel.

9. Kui pakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates tulemuste kinnitamisest sõlminud äriruumi üürilepingut kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse ja sel juhul tagatisraha ei tagastata.

10. Pakkumise korraldamise otsus, pakkumise läbiviimine ja pakkumise tulemuste kinnitamine on osaks vara kasutusse andmise otsuse ja kasutuslepingu sõlmimise ettevalmistamisest ning ei ole aluseks vara kasutusse andmisega seonduvate tsiviilõiguslike õiguste ja huvide tekkimisele. Pakkumisel osalemisega seotud kulutusi osalejatele ei hüvitata.