Kuidas toimub hääletamine?

 • Hääletada saab inimene selles valimisjaoskonnas, mille nimekirja ta on kantud (vt. täpsemalt "Kus ja millal saab hääletada?");  
 • Valimiste kuupäev on 7. juuni 2009, millele eelneb elektrooniline hääletamine 28. mai-3. juuni 2009 ning eelhääletus 1.-3. juuni 2009 (vt. täpsemalt "Kus ja millal saab hääletada?" ) kõigis valimisjaoskondades.

Eelhääletamine

 • Eelhääletamise õigus on valijate nimekirjas oleval valijal, kes selle eelhääletamise päeval on vähemalt 18-aastane;
 • valijal on eelhääletamise päevadel võimalik hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda omavalitsuste poolt määratud valimisjaoskondades;
 • kui väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletada sooviv valija terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta kuni 3. juunini 2009 kella 16.00-ni esitada kirjaliku taotluse oma asukohas hääletamiseks asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele) või lähimale väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletamist korraldavale jaoskonnakomisjonile. Seejärel viivad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget läbi hääletusprotseduuri hääletada soovinu taotletud asukohas.

EELHÄÄLETAMINE KINNIPIDAMISKOHAS

 • Kinnipidamiskohas korraldatakse hääletamine 1.-3. juunini 2009 kinnipidamiskoha juhi kirjaliku taotluse alusel;
 • kinnipidamiskoha juht esitab hääletamise korraldamise taotluse lähimale eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavale jaoskonnakomisjonile kirjalikult hiljemalt 2. juunil 2009;
 • eelhääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget.

Hääletamine

 • Valija hääletab selles valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja ta on kantud;
 • hääletussedeli saab valija jaoskonnakomisjonilt, selleks peab ta esitama isikut tõendava dokumendi. Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt väljaantud dokument, millel on kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood ja foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis (isiku tõendamiseks sobivad traditsiooniliselt Isikutunnistus ehk ID-kaart, Eesti kodaniku pass, aga ka näiteks diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, meresõidutunnistus). Valija võib oma isikut tõendada ka muu dokumendiga, kui dokument on kehtestatud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga, sellele on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis ning see on kehtiv;
 • hääletussedeli täidab valija hääletuskabiinis üksi ja iseseisvalt, kui see ei ole füüsilise puude tõttu võimalik, võib teda aidata tema palvel ja juuresolekul teine valija, kuid mitte Euroopa Parlamendi liikme kandidaat. Hääletamissedelile kirjutab valija selleks ettenähtud kohta ühe erakonna või üksikkandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab;
 • kui valija rikub hääletussedeli või avastab, et sedel on defektiga, on tal võimalus rikutud sedel uuega asendada. Valija peab rikutud hääletamissedeli jaoskonnakomisjonile tagastama. Kui valija on hääletamissedelile juba märkinud oma valimisotsustuse, kriipsutab ta selle enne sedeli jaoskonnakomisjonile tagastamist läbi nii, et otsustus ei ole loetav. Valija tagastatud kasutamata hääletamissedelile tehakse valija juuresolekul märge «tagastatud» ja sedelit hääletamistulemuste kindlakstegemisel ei arvestata;
 • pärast hääletussedeli täitmist murrab hääletaja selle kokku ja viib jaoskonnakomisjoni liikmele, kes märgistab hääletussedeli pitsatiga;
 • valija laseb hääletussedeli valimiskasti ise. Kui see ei ole füüsilise puude tõttu võimalik, võib teda aidata teine valija.

Kodus hääletamine

 • Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma kodus. Kodus hääletamine toimub ainult valimispäeval, s.o 7. juunil 2009. Kodus hääletamise korraldamiseks esitab valija hiljemalt 7. juunil 2009 kell 16.00 elukohajärgsele Tallinna linnaosavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotluse, milles tuleb märkida valija kodus hääletamise taotlemise põhjus.

E-hääletamine

 • Elektrooniline hääletamine võimaldab valijal hääletada selleks valimisjaoskonda minemata. Elektrooniline hääletamine algab 28. mail 2009 kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 3. juunini 2009 kell 20.00. Täpsem teave elektroonilise hääletamise kohta on kättesaadav aadressilt http://www.valimised.ee/ .

 

 

 

Viimati muudetud: 13.05.2009