2020/21 õppeaasta eesmärgid

  • Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuses kasutatakse lapsest lähtuvaid põhimõtteid ja pedagoogikaid.

Tegevused eesmärgi täitmiseks: tegevused toimuvad väiksemates gruppides, vähemalt kord nädalas toimuvad õppe- ja kasvatustegevused lasteaia huviala tegevuskeskustes, esikohale on seatud tegevused laste huvidest lähtuvalt, järkjärguline üleminek projektõppele.

  • Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuses lähtutakse tervist edendava lasteaia põhimõtetest.

Tegevused eesmärgi täitmiseks: hoida ja tugevdada lapse tervist ning luua nii lastele kui töötajatele heaolu toetavad tingimused. See tähendab süsteemset ja järjepidevat arendustööd, mis lähtub hindamisel selgunud vajadustest. Planeeritakse oma arengu- ja tegevuskavasse abinõud, mis aitavad edendada koostööd, kujundada toetavat psühhosotsiaalset ja füüsilist keskkonda, tervisekäitumist ning tõsta töötajate kompetentsust tervise valdkonnas. Tervist edendavate lasteaedadega liitumine, vastava töögrupi loomine.

  • Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuses rakendatakse õuesõpet.

Tegevused eesmärgi täitmiseks: vähemalt kord nädalas toimuvad õuesõppepäevad, metsapäevad ja neli korda aastas ühised matkad lähiümbrusesse – terviserada, Haven Kakumäe, Kakumäe rand, Õismäe raba jt.

 

Viimati muudetud: 09.12.2020