2018/19 õppeaasta eesmärgid

  1.  Lasteaia õppe- ja kasvatustegevustes rakendatakse õuesõppe metoodikat.

Tegevused eesmärgi püstitamiseks: lasteaed oma mitmekesise loodusliku õuealaga (mustikamets ja teised metsataimed) soodustab aktiivõppemeetodite kasutamist, eeskätt õuesõpet. Lisaks on õuealal valgustatud paviljonid, kuhu saab mängima ja õppima minna iga ilmaga. Ümbruses on mets ja meri, matkarajad, Eesti Vabaõhumuuseum.

        2. Lasteaia õpi- ja mängukeskkonna kujundamisel ning rikastamisel lähtutakse Eesti rahvus- ja pärimuskultuurist.

Tegevused eesmärgi püstitamiseks: õpi- ja mängukeskkonnas kasutatakse rahvuslikku temaatikat, kajastatakse Eesti rahvakalendri tähtpäevi, kasutusel on erinevad muusikariistad (kannel), sisustatud on pärimusnurk, Loe ja kirjuta tegevuskeskuse loomine.

        3.    Lapsevanemad on kaasatud lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse protsessi.

Tegevused eesmärgi püstitamiseks: ühisüritused peredega, avatud õppe- ja mängutegevused rühmades, lapsevanema arvamuse küsimine - arenguvestlused, igapäevane suhtlus õpetaja ja lapsevanema vahel, hoolekogu.

Viimati muudetud: 02.11.2018