Lapse arengu hindamine

Lapse arengu hindamise põhimõtted

 • Lapse arengu hindamine lasteaias on oluline, et mõista iga lapse eripära ning luua koostöös perega sobiv kasvukeskkond, mis toetab lapse eneshinnangut ja arengut.
 • Lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui ka pedagoogi suunatud tegevustes.
 • Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe-ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused.
 • Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning arvestades lapse individuaalset eripära.
 • Vähemalt üks kord õppeaastas viiakse lapsevanemaga läbi arenguvestlus lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks.

Meetodid, kuidas lapse arengu kohta käivat infot kogutakse

 • vaatlused, tegevuskirjeldused
 • küsitlused, intervjuud lastega
 • testid ja töölehed
 • laste kunstitööd (õpetaja ja lapse kommentaaridega)
 • fotod laste töödest

Lapse arengu hindamise dokumenteerimise vormid

 • Lapse arengumapp
 • Vaatluste kaust
 • Õppe-ja kasvatustegevuse päevik
 • Koolivalmiduskaart

 

 

Lehekülge haldab:

Reelika Gromov, õppealajuhataja
Tel 657 0806, e-post: reelika.gromov@vikerkaar.edu.ee

Viimati muudetud: 26.10.2020