Õppekava

Tallinna Lasteaed Vikerkaar õppekava aluseks on „Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava”.
Lasteaia õppekava on aluseks rühma aasta tegevuskava koostamisel, õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel, laste arengu jälgimisel ja hindamisel, töös erivajadustega lasteganing koostöös lapsevanematega ja nende nõustamisel õppe- ja kasvatusküsimustes.
Lasteaias toimub õppimine
 mänguliste tegevuste kaudu lähtuvalt õppe- ja kasvatusvaldkondade eesmärkidest ja sisust ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldusest.

Lasteasutuse liik ja eripära
Tallinna Lasteaed Vikerkaar on 12-rühmaline munitsipaallasteaed.
Lasteaed on vastu võetud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liikmeks 2005 aasta aprillikuus ning on läbinud 2013 MTÜ Lastekaitse Liidu projekti „Kiusamisest Vaba Lasteaed“ koolituse ja omab õigust kasutada antud metoodikat.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid
Õppe-ja kasvatustegevuse põhimõtted ja eesmärgid lähtuvad riiklikust õppekavast, lasteaia põhiväärtustest ja perioodi arengusuundadest.

Prioriteedid

* Turvalise psühhosotsiaalse keskkonna loomine
Turvaline ja stabiilne psühhosotsiaalne keskkond tagab nii laste kui pedagoogide vaimse rahulolu ja tervise. Lasteaia sisekeskkonda saame hinnata selle alusel, kas lapsed käivad hea meelega lasteaias, kas pedagoogid on üksmeelsed, tööle pühendunud ja koostöövõimelised, kas täiskasvanute ja laste vahel on usaldus, toetus ja vastastikune austus jne.

 • - sõbraliku ja toetava õhkonna loomine
 • - koostöö ja aktiivõppe toetamine
 • - füüsilise ja vaimse vägivalla ennetamine
 • - lasteaia ja kodu koostöö
 • - väärtuspõhine tegutsemine

* Ettevõtlikkuse kasvatamine lastes
Ettevõtlikkus on oskus oma ideid tegudeks muuta. See eeldab loovust ja julgust, häid suhtlemisoskusi ning laialdasi teadmisi. Erinevad läbiviidud uurimused näitavad, et tulevikuühiskond vajab just selliste oskustega noori.
Ettevõtlik laps (3-7 aastane) on rõõmus, loov ja julge:

 • - tunneb rõõmu mängust, uurimisest ja avastamisest
 • - esitab küsimusi ja katsetab
 • - rakendab mängus loovalt oma kogemusi ja teadmisi ümbritsesvast maailmast
 • - lahendab iseseisvalt probleeme ja jõuab kaaslastega kokkuleppele
 • - mõistab ja arvestab teiste inimeste tundeid
 • - julgeb unistada ja oma unistustest rääkida
 • - algatab julgelt mänge ja tegevusi ning kutsub teisigi osalema
 • - loob sõprussuhteid ning osaleb ühistegevustes
 • - viib alustatud tegevused lõpuni
 • - hoolib teistest inimestest ja ümbritsevast keskkonnast
 • - jälgib kokkulepitud reegleid ja käitumisnorme
 • - oskab ohutult käituda ning vajadusel küsida ja osutada abi
 • - oskab oma emotsioone kirjeldada ja sobival viisil väljendada

 

Õppimise ja õpetamise põhimõtted

 • - üldõpetus ehk valdkondlike eesmärkide lõimimine tegevustes ja teemades.
 • - teemade valikul lähtumine eelkõige kodukoha inimestest, loodusest ja elukorraldusest.
 • - mängu kaudu õppimine - mängu käsitletakse kui olulist õppimise protsessi osa, õpetaja juhendavat rolli rõhutatakse nii mängus kui õppimises.
 • - eeskuju kaudu õppimine - õpetaja on lastele eeskujuks oma elurõõmu, õpihimu, viisaka käitumise, korraharjumuste, heade suhete loojana jne.
 • - kogemuse ja probleemide lahendamise kaudu õppimine - laps jõuab teadmiseni kogedes, tegutsedes ja avastades mitte ainult kuulates ja  vaadates
 • - meelete kaudu õppimine - "õppimine kogu kehaga", uue omandamisse kaasatakse võimalikult palju meeli.
 • - sotsiaalne õppimine - lapsed õpivad üksteisega suheldes ning üksteist juhendades ja aidates. Sotsiaalsele õppimisele aitab kaasa grupitöö rakendamine.
 • - õpetaja on õppimise toetaja, andes lapsele uusi ideid või organiseerides tegevusi arvestades seejuures lapse oskuste, võimete ja huvidega.
 • - last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima.
 • - õuesõppe rakendamine õppe-kasvatustegevustes.

 

 
Tallinna Lasteaed Vikerkaar õppekavaga saab tutvuda siin

 

 

Lehekülge haldab:

Reelika Gromov, õppealajuhataja
Tel 657 0806, e-post: reelika.gromov@vikerkaar.edu.ee

Viimati muudetud: 15.04.2014