Soodustused

Toitlustamise toetuse taotlus.
Alus: Tallinna Linnavolikogu 04.03.04 määrus nr 7
Toitlustamise toetuse taotluse esitamise õigus on Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes käivatel vähekindlustatud perede lastel, kelle netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87€ kuus.

Toitlustamise toetust määratakse reeglina kaks korda aastas.
Aluseks toitlustamise toetuse saamiseks on:

  • Lapsevanema avaldus, millel on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetulek kohta.

Leibkonna netosissetuleku hulka kuuluvad kõik sissetulekud, v.a matusetoetus, koolitoetus, toimetulekutoetus, täiendavad sotsiaaltoetus ning ühekordsed sotsiaaltoetused.
Toitlustamise toetuse avaldusi saab reeglina esitada lasteaia direktorile 10. septembriks ja 10. jaanuariks.
Toitlustamise toetust saavate laste nimekirjad kinnitab lasteaia direktor kooskõlastatult lasteaia hoolekoguga.
Toetust saavad lapsed vabastatakse kuni 100% toiduraha maksmisest.

Toitlustamise toetuse avaldus

 

Vanema osast vabastamine ehk kohatasusoodustus

Juhul, kui vanemal ei ole võimalik täies ulatuses vanema osa maksta, peab ta esitama vastavasisuslise avalduse lasteasutusele. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avaldsue esitamise õigus on vanematel, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja kui perekonna netosisetulek esimes pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast ja iga järgmise pereliikem kohat väiksem kui 80% kehtivast alammäärast. Lasteasutuse direktoril on õigus vanema osa maksmisest osaliselt kuni 80% ulatuses vabastada vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

Kohatasusoodustuse avaldus

 

 

Lehekülge haldab:

Reelika Gromov, õppealajuhataja
Tel 657 0806, e-post: reelika.gromov@vikerkaar.edu.ee

Viimati muudetud: 17.12.2013