Tallinna Lasteaed Vikerkaar hoolekogu

Koosseis 2017/2018 õa

Rain Veetõusme, hoolekogu eesistuja (Naksitrallide rühma lapsevanem);
Tõnu Madissoon (Tiigri rühma lapsevanem);
Mae Mägi-Ebber (Lepatriinu rühma lapsevanem);
Kristina Bushell (Karlssoni rühma lapsevanem);
Eve Nõu (Mesimummi rühma lapsevanem);
Pille Pani (Lotte rühma lapsevanem);
Kerli Rask (Sipsiku rühma lapsevanem);
Eeva-Gerda Kobrin (Minni rühma lapsevanem);
Marina Verhovskaja (Muumi rühma lapsevanem);
Dagmar Torilo  (Kuujäneste rühma lapsevanem);
Mihkel Kask (Puhhi rühma lapsevanem);
Madli Kalda (õpetajate esindaja);
Sirli Grauberg (Haabersti linnaosa esindaja)

§24. Hoolekogu

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

(2) Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab valla- või linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu valla- või linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

(3) Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 

 

Lehekülge haldab:

Reelika Gromov, õppealajuhataja
Tel 657 0806, e-post: reelika.gromov@vikerkaar.edu.ee

Viimati muudetud: 20.10.2017